Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Mezinárodní soutěže a odborné aktivity ve...

Mezinárodní soutěže a odborné aktivity ve fyzice pro žáky středních škol – 2. část

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Zdeněk Kluiber
Druhá část třídílné série na téma fyzikálních soutěží pro žáky středních škol. Ve druhém díle je představeno velké množství mezinárodních fyzikálních soutěží. Podrobnosti ke každé z nich naleznete v jednotlivých PDF souborech.

V mezinárodních soutěžích, kde se žáci prezentují pouze písemně, je při opravování jejich prací kladen důraz nejen na kvantitativní výsledky, ale i na doplňující slovní formulace. Právě ty bývají důvodem dlouhých diskusí. Je třeba uvést, že výše uvedené soutěže patří k těm déletrvajícím a mají již „zajetý" realizační proces.

Přirozeně velmi náročná je závěrečná příprava vícečlenného kolektivu potenciálních reprezentantů, ze kterého nakonec vykrystalizuje reprezentační družstvo ČR. Tato příprava však samozřejmě žáky provází i v ostatních soutěžích.

Práce vědeckého pracovníka spočívá nejen v přinášení nových poznatků, ale především ve schopnosti je srozumitelnou formou prezentovat vědecké obci, resp. posluchačům či čtenářům. Současná doba také výrazně akcentuje práci vědeckých týmů.

Soutěže, ve kterých je vedle perfektních písemných výsledků zpracované úlohy, resp. projektu, výrazně dbáno na prezentaci, jsou:

 • Mezinárodní Turnaj mladých fyziků (MTMF)
 • Intel ISEF, EU Contest a QUANTA
 • Konference ICYS
 • Mezinárodní přehlídka ESI
 • Evropská přehlídka ESE

Všechny tyto soutěže a aktivity probíhají v anglickém jazyce. Je tedy možné tvrdit, že od žáků je požadována dobrá angličtina, správná anglická terminologie, schopnost v tomto jazyce diskutovat a argumentovat.

Pozn.: V daném typu soutěží měla do roku 2003 Česká republika nejlepší výsledky v MTMF - postupně od roku 1992 obsadila reprezentační družstva následující místa: 1., 3., 1., 2., 1., 1., 1., 3., 3., 12., 3., 3.

Druhy mezinárodních soutěží

V současné době se žáci z ČR zúčastňují následujících hlavních mezinárodních soutěží a aktivit:

 • Mezinárodní Matematická olympiáda (MMO)
 • Mezinárodní Matematická olympiáda v kategorii programování (MMO-P)
 • Mezinárodní Fyzikální olympiáda (MFO)
 • Mezinárodní Biologická olympiáda (MBO)
 • Mezinárodní Chemická olympiáda (MChO)
 • Mezinárodní Turnaj mladých fyziků (MTMF)
 • První krok k Nobelově ceně za fyziku (FSNPP)
 • Intel International Science & Engeneering Fair (Intel ISEF)
 • European Union Contest for Young Scientists (EU Contest)
 • QUANTA
 • Konference ICYS
 • Přehlídka ESI
 • Přehlídka ESE
 • EUSO
 • IJSO

Pozn.: Lze říci, že mezinárodní nadstavbou nad Středoškolskou odbornou činností (SOČ) soutěží v ČR a ve Slovenské republice - představují soutěže Intel ISEF, EU Contest, FSNPP, resp. Konference ICYS, Přehlídka ESI a Přehlídka ESE.

Mezinárodních soutěží se zúčastňují za jednotlivé země reprezentační družstva žáků, která vznikla zpravidla na základě úspěšných výsledků žáků v zemských, národních, republikových kolech soutěží. Jen písemná řešení teoretických, popř. experimentálních úloh, představují výsledek činnosti studenta v MMO, MMO-P, MFO, MChO, MBO, PKNCF (FSNPP).

Obecné náležitosti soutěží

Pro zpracování širšího projektu je důležité především jeho jasné zadání, odpovídající řešení, precizní vyhodnocení, resp. prezentace. V mnoha případech vyžaduje řešení náročného projektu pracovat v týmu, vzít do úvahy časové možnosti a finanční požadavky.

Průběh realizace projektu navrženého např. učitelem je nutné rozčlenit do následujících etap:

 • příprava a výběr tématu učitelem, návrh témat od odborníků spolupracujících se školou
 • seznámení žáků s tématy
 • výběr tématu žákem (žáky), rozdělení dílčích úkolů
 • upřesnění zadání
 • analýza problému
 • formulace pracovní hypotézy
 • metoda řešení, adekvátní model řešení - metodologie
 • řešení, zpracování naměřených hodnot
 • dílčí diskuse o získaných hodnotách
 • vyřešení problému
 • závěr
 • diskuse, odpověď na hypotézu
 • presentace řešení
 • vypracování písemné zprávy

Jestliže projekt řeší kolektiv, je nutné, aby jeden žák byl jeho vedoucím a koordinoval práci ostatních. Jedinec si musí svoji práci velmi dobře rozvrhnout a je dobré, má-li konzultanta. Projekt je zpravidla vždy dlouhodobou záležitostí.

Pozn.: práce v SOČ mnohdy představuje realizaci odborných aktivit po dobu několika let. Proto se jedná převážně o práce, které nebyly zadány školou, vyučujícím. Je ovšem dobré, aby učitel daného předmětu ve škole byl o žákově činnosti informován. Jeho rady bývají mnohdy velmi cenné.

Má-li být práce v soutěži úspěšná, je třeba při jejím vypracování přihlédnout k následujícím kritériím:

 • práce musí jednoznačně patřit do daného (vymezeného) oboru
 • práce by měla dobře korelovat se zásadními poznatky teorie daného oboru
 • práci je třeba pojímat jako „novinku" v daném oboru
 • akcentovat přínos práce nejen pro daný obor, ale i v širších souvislostech
 • práci vypracovat v dobré angličtině
 • práce pod „dohledem" koordinátora, konzultanta: má to, co má mít, a nemá to, co mít nemá
 • úspěch práci zajistí hodnotitelé, kteří hodnotu práce pochopí
 • z práce musí vyvěrat autorovo nadšení „pro věc", její odborná prospěšnost

Pozn.: Pro vypracování prací SOČ je každoročně k dispozici metodický materiál (je distribuován na krajské komise SOČ, resp. na všechny střední školy v ČR), který vždy bilancuje uplynulý ročník soutěže. Je vhodné zdůraznit, že mnohdy je snazší napsat padesátistránkovou zprávu, než se vyjádřit stručně a jasně jen na třiceti stranách (např. rozsah práce pro První krok k Nobelově ceně za fyziku - First Step to Nobel Price in Physics - je omezen 20 stranami).

Zaměříme se nyní více na Intel ISEF a EU Contest, i když mnohé platí i pro MTMF, ESI, ESE, avšak s jistými odlišnostmi. Pro uvedené soutěže je nezbytná příprava písemných dokumentů, zajištění obsahu a uspořádání prezentačního boxu a výsledné vystoupení pro hodnotitele práce.

Hodnotitelé při posuzování vycházejí z jednostránkového abstraktu o práci v Intel ISEF, popř. ze samostatně svázané práce v EU Contest, se kterými se velmi pečlivě seznámí.

Pro soutěž Intel ISEF je dobré předat abstrakt v následující podobě:

Nadpis:
do 10 slov

Autor:
jméno, příjmení, e-mail

Abstrakt:
stručná charakteristika v rozsahu do 100 slov

Klíčová slova:
max. 10

Úvod:
vymezení problému, současný stav, odkazy na literaturu, proč řešit - inovace

Vlastní autorova práce:
jasná formulace problému, využitá teorie, model, hypotéza, vstupní data, experimenty, řešení problému, metody, metodologie, dosažené výsledky, příklady, aplikace, zobecnění

Závěr:
přehled dosažených výsledků, odpověď na hypotézu, srovnání se současným stavem, přínos - obecně

Citovaná literatura:
seznam citované literatury podle přesných kritérií

Příloha:
výpis programu, popis programu, dílčí důkazy, odvození, podrobná schémata, obrázky

Takto pojatý abstrakt velmi odpovídá odbornému článku o daném problému. V soutěži lze proto využít abstrakt nebo celý článek.

Užitečné je napsat abstrakt práce právě na jednu stránku formátu A4 nebo A3, kterou je vhodné návštěvníkům expozice dát k dispozici. Velmi účelné je připravit si i vlastní vizitky. Mnoho žáků středních škol dostává různé nabídky ke spolupráci s vědeckými laboratořemi nebo s univerzitami právě na základě prezentace své práce. Výměna vizitek patří mezi první kroky k navázání spolupráce.

Použitá literatura:

RAJKOVITS, Z. - SKRAPITS, L.: Physics Students Team Tournament. International Newletter on Physics Education, 25, 1992, p. 14.
KLUIBER, Z.: Gifted Students for Physics in the Czech Republic. Physics Competition, Vol 6, No 1, 2004, p. 30 - 40.
Young Physicists Tournament. Moscow State University, Physics Department, Moscow 1989, 10 p.
RAJKOVITS, Z.: Education of Talented Secondary School Students. History and Philosophy of Physics in Education, 7th Biennal Konference, Bratislava 1996.
SIMEONOVA, S.: IYPT - The International Young Physicists Tournament. Sofia, Zvezdi 2006, 200 p.
KLUIBER, Z.: Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží. ARSCI, Praha 2004, 69 str.
KLUIBER, Z. et al.: Proceedings of the 10th International Conference of Zouny Scientists. Prague, ARSCI, 2004, 63 p.
www.sciserv.org

12th European Union Contest for Young Scientists. Nemo, Amsterodam, The Netherlands, 2000.
MARTINICKÁ, L.: AMAVET - Association for youth, science and technology. AMAVET, Bratislava 2006, 38 p.
1st African Expo Science Technology Fair, Namibia. Windhoek 2006, 21 p.
van KAMPEN, P.: The First European Union Science Olympiad. Physics Competition, Vol. 6, No. 1, 2004, p. 17 - 21.
www.ozzybohmer.com/ijso2006

Další části této třídílné série:

Mezinárodní soutěže a odborné aktivity ve fyzice pro žáky středních škol - 1. část
Mezinárodní soutěže a odborné aktivity ve fyzice pro žáky středních škol - 3. část

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám