Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Myšlenková mapa druhé světové války

Myšlenková mapa druhé světové války

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Václava Korcová
Myšlenková mapa umožňuje žákům strukturovat složitý problém období druhé světové války. Srozumitelně a co nejnázorněji řetězí stěžejní informace a pojmy. Usnadňuje zapamatování a ukotvení období druhé světové války v kontextu dějinného vývoje. Jedná se o upevňovací, a do jisté míry opakovací výukový blok, ve kterém se předpokládá, že se žáci s obdobím druhé světové války ve výuce již setkali.

Cílem tohoto bloku více hodin, který je určen žákům druhého stupně základní školy a nižšího stupně víceletého gymnázia, je naučit je strukturovat složitý problém období druhé světové války. Naučit je srozumitelně a co nejnázorněji řetězit stěžejní informace a pojmy. Usnadnit zapamatování a ukotvení období druhé světové války v kontextu dějinného vývoje.

Evokace

Zadáváme otázky a úkoly, které směřují k tématu druhé světové války.

Příklady:

 • Shrňte příčiny vzniku druhé světové války.
 • Kdo patřil mezi hlavní agresory druhé světové války?
 • Které významné osobnosti a jejich skutky ovlivnily průběh války?

Proběhne diskuse, argumentace. Učitel nebo žák zapisuje na flipový papír (nebo na tabuli) důležité pojmy, informace, letopočty, které vyplynou z diskuse. Je možné využít i výpočetní techniku, dataprojektor a interaktivní tabuli.

Uvědomění

Cílem tohoto kroku je, aby si žáci vybavili, pojmenovali, prodiskutovali a utřídili jednotlivé etapy, osobnosti, události a informace o druhé světové válce. V návaznosti na to pak vizualizovali jejich vzájemnou provázanost.

Postup:

 1. Učitel připraví kartičky, na kterých jsou fakta, která se váží ke druhé světové válce (viz příloha). Dále pak připraví velké papíry, lepidla, fixy a prázdné kartičky.
 2. Formulace důležitých událostí. Žáci formulují a zapisují jednotlivé důležité informace o druhé světové válce na prázdné kartičky. Je možné zadat úkol do skupin nebo pracovat společně pomocí brainstormingu. Žáci mohou nahlížet do svých poznámek, učebnic, vyhledávat na internetu.
 3. Příprava myšlenkové mapy - práce v menších skupinách. Každá skupina má velký papír, fixy, lepidlo a již učitelem připravenou sadu kartiček s informacemi o druhé světové válce. Učitel zadá úkol.

Úkol:

 • Srovnejte vámi naformulované informace s informacemi uvedenými na kartičkách. Pokud dojdete k názoru, že některé důležité informace o druhé světové válce na kartičkách chybí, dopište je nebo přeformulujte. Pokud některé kartičce nerozumíte, poraďte se s učitelem.
 • Vytvořte myšlenkovou mapu druhé světové války. Začněte rovnat jednotlivé kartičky na papír tak, jako byste opravdu chtěli kreslit mapu (graf) celé události. Vyznačte hlavní témata a postupně na myšlenkovou mapu umisťujte všechny důležité události, osobnosti a informace, které se pojí ke druhé světové válce. Snažte se kroky seskupovat v určitém logickém pořadí. Mějte na paměti, že řada kartiček se obsahově překrývá, doplňuje nebo opakuje.
 • Až si budete ve skupině jisti, že vaše mapa skutečně obsahuje jednotlivé informace tak, jak mají být, kartičky nalepte.
 • Začněte fixy vyznačovat všechny cesty, cestičky i boční stezky, které se z jednotlivých kartiček větví a které vedou od jedné kartičky ke druhé nebo propojují různá místa. Cílem je vyznačit, jak spolu jednotlivé kartičky navzájem souvisejí, jaké informace z nich vyplývají. Můžete použít pro odlišení různé barvy a plochu výtvarně dotvořit. Lze také zvýraznit to, co je podle vás nejdůležitější.
 1. Prezentace myšlenkové mapy. Jednotlivé skupiny si navzájem individuálně prohlédnou výsledky své práce. Poté každá skupina prezentuje svou myšlenkovou mapu. Společně pak o myšlenkových mapách druhé světové války diskutují a případně ještě doplní, na co nového ještě přišli. Alternativou může být, že již vytvořenou myšlenkovou mapu „čte"prezentuje jiná skupina.
 2. Myšlenkové mapy druhé světové války lze dodatečně doplnit o obrázky a použít jako materiál na výstavku o druhé světové válce. Vhodné je takovou výstavku uskutečnit k významnému výročí, které se vztahuje k období druhé světové války.
Na co si dát pozor

Je nutné jasně vymezit čas na jednotlivé kroky. Takto obrazně vytvořené sítě odpovídají ve velké míře způsobu fungování našeho mozku. Ukládání informací ve velkém mozku se neuskutečňuje lineárně, ale strukturovaně.

Reflexe

Zadáváme otázky a úkoly, které směřují k tématu druhé světové války.

Příklady:

 • Zhodnoťte, co nového jste se o druhé světové válce dozvěděli.
 • Shrňte možnosti, podle kterých lze druhou světovou válku strukturovat.
 • Dejte do souvislostí události druhé světové války s událostmi, které popsanému konfliktu předcházely a které po jeho skončení následovaly.
 • Vyhodnoťte zlomové události druhé světové války.
 • Zhodnoťte průběh druhé světové války v českých zemích.
Zhodnocení výukového bloku

Poznámka:

Kritéria hodnocení je možné upravit či doplnit dle potřeby či aktuální situace.

Kritéria pro hodnocení skupinové práce a pro hodnocení naplnění zadaného úkolu - skupina (k odpovědi dojde každý člen skupiny po diskusi s ostatními)

ANO

ČÁSTEČNĚ

NE

Vypracovali jsme před započetím práce jasný plán postupu?

Přizpůsobovali jsme plán tvorby měnícím se okolnostem?

Měl každý člen skupiny přidělen konkrétní úkol?

Řekli jsme si, jak se nám práce podařila?

Vyhledali jsme to, co jsme nevěděli, v různých zdrojích informací?

Má naše práce logickou strukturu?

Dokončili jsme úkol ve stanoveném čase?

Je naše práce použitelná pro další učení?

Kritéria pro hodnocení skupinové práce a pro hodnocení naplnění zadaného úkolu - přínos jednotlivce (k odpovědi dojde každý samostatně)

ANO

ČÁSTEČNĚ

NE

Sdílel jsem s ostatními své nápady a informace?

Cítil jsem odpovědnost za výsledek?

Naslouchal jsem názorům ostatních?

Byl podíl všech členů na myšlenkové mapě vyrovnaný?

Naučil jsem se něco nového?

Zažil jsem pocit úspěchu?

Ztotožňuji se s výsledkem práce skupiny?

Je to, co jsem se naučil, pro mne důležité?

Použitá literatura a zdroje:

KOVALIKOVÁ, S.: Integrovaná tematická výuka, Kroměříž 1995

ŠAMŠULA, P.: Průvodce výtvarným uměním IV, SPL-Práce 1994

KUKLÍK, J.: Dějepis - nejnovější dějiny, SPN 1999

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek