Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Testové zkoušení jinak

Testové zkoušení jinak

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Dana Forýtková
Žáci se nemusí vždy hodnotit po vědomostní stránce klasickým zkoušením před tabulí, či psaním klasických testů „na známky“, ale vhodně zvolenou formou výuky může učitel spojit ověřování získaných znalostí s cíleným rozvojem dovedností žáků. Učitel by neměl rozvíjet u žáků pouze vědomosti, ale výběrem vhodných forem práce by je měl vést k rozvoji klíčových kompetencí, naučit je práci ve skupině, schopnosti naslouchat, přijímat a tolerovat názory jiných, dodržovat pravidla diskuse, vytvářet mezilidské vztahy a vést je sebereflexi a sebehodnocení.

Žáci se nemusí vždy hodnotit po vědomostní stránce klasickým zkoušením před tabulí, či psaním klasických testů „na známky, ale vhodně zvolenou formou výuky může učitel spojit ověřování získaných znalostí s cíleným rozvojem dovedností. Nabízím jednu „jinou" formu psaní testů - Testové zkoušení jinak.

Určeno pro žáky:
 • II. ročníku čtyřletého gymnaziálního studia
 • sexty osmiletého studia gymnázia
 • tercie či kvarty osmiletého studia gymnázia (po úpravách otázek)
 • osmého, či devátého ročníku ZŠ (po úpravách otázek)

Vysvětlení -„Testové zkoušení jinak" je rozděleno na dvě části:

Část první

Cíl - spojit ověřování získaných vědomostí (základy organické chemie) s dovedností naučit se komunikovat v diskusi a v hlasování.

Část druhá

Cíl - naučit se spolupracovat, prosazovat svůj názor, naslouchat.

ČÁST PRVNÍ

Časová dotace - 45 minut

Cíl
Vědomostní:
 • zopakovat si získané vědomosti ze základů organické chemie
Dovednostní (rozvoj klíčových kompetencí):
 • naučit se efektivně komunikovat, jasně formulovat svá stanoviska
 • naslouchat názorům druhých, získat zprojevu druhých podstatné informace, umět je porovnat se svými
 • naučit se spolupracovat v kolektivu, vyvarovat se emocí
Očekávané výstupy u žáků:
 • zodpovězení textových otázek
 • doplnění chybějících vědomostí
 • sebereflexe - srovnání vlastních znalostí se znalostmi ostatních
Pomůcky:
 • pracovní list - test
 • pracovní list - tabulka
 • pracovní list - reflexe
Formy práce:
 • práce jednotlivce - individuální práce
 • práce v malých skupinách (počet členů 2 až 3) - nácvik diskuse
 • práce ve velkých skupinách (počet členů 6 max. 9) - nácvik hlasování

Důležité - zadat časovou dotaci pro každou fázi řešení testu (případně: maximální časová dotace):

 • jednotlivec - 7 minut
 • malá skupina - 12 minut
 • velká skupina - 10 minut
 • zhodnocení výsledků - 5 minut
 • reflexe - 10 minut
Metody:
 • čtení s porozuměním
 • diskuse
 • hlasování
 • vyhodnocení
 • prezentace
Postup

I. První fáze řešení:

 • Učitel rozdá každému žáku pracovní list a zadání testu.
 • Žáci individuálně prostudují test, své individuální odpovědi zapisují v pracovním listu do sloupce č. 1 (vlastní volba). Důraz je kladen na samostatnou práci. V další fázi řešení se individuální odpovědi neopravují, vyhodnocují se podle napsaných = již zodpovězených odpovědí.
II. Druhá fáze řešení
 • Učitel pouze zadává pokyny a pak, po celou dobu, je v roli pozorovatele.
 • Po vytvoření dvojic (trojic) se testové otázky ve skupinách znovu prodiskutovávají a odpovědi si žáci v každé skupině zapisují ve svém pracovním listu do vlastní testové tabulky do sloupce č. 2 (diskuse). Důraz je kladen na diskusi.
III. Třetí fáze řešení
 • Učitel pouze zadává pokyny a pak, po celou dobu, je v roli pozorovatele.
 • Po vytvoření pracovních týmů o počtu 6 žáků (max. 9), které vznikly spojením tří dvojic (trojic) se o výsledcích, které si žáci zapisují ve svém pracovním listu do vlastní testové do sloupce č. 3, hlasuje. Důraz je kladen na hlasování.
IV. Čtvrtá fáze řešení
 • Vlastní vyhodnocení testu provádí učitel.
 • Po dokončení všech úkolů nadiktuje učitel správné výsledky (viz instrukce žákům).
V. Pátá fáze řešení
 • Reflexe - zhodnocení průběhu hodiny.
 • Učitel volí způsob reflexe, kterou provedou žáci (viz instrukce žákům).
Instrukce žákům (zadává učitel)
I. První fáze řešení

Pro jednotlivce:

 • přečti si zadání testu
 • vyplňuj odpovědi v testové tabulce do sloupce č. 1 (vlastní volba)
 • pracuj samostatně
II. Druhá fáze řešení

Pro dvojice (trojice):

 • vytvořte dvojice (trojice) podle ...... (určí sám učitel)
 • ve skupině prodiskutujte správná řešení
 • společný výsledek diskuse zapisujte v testové tabulce do sloupce č. 2 (diskuse)
III. Třetí fáze řešení

Pro šestice:

 • vytvořte šestice - maximální počet 9 (určí sám učitel)
 • o správném výsledku ve skupině hlasujte
 • výsledek hlasování zapisujte v testové tabulce do sloupce č. 3 (hlasování)
IV. Čtvrtá fáze řešení

Pro všechny žáky:

 • nadiktuji vám správné odpovědi
 • zapište si správné odpovědi v testové tabulce do sloupce č. 4 (správná odpověď)
 • porovnejte odpovědi všech sloupců (1, 2, 3) se správnými výsledky sloupce č. 4
 • vyhodnoťte jednotlivé sloupce - tam, kde máte správné odpovědi, napište 1 bod
 • spočítejte % úspěšnosti:
  • jednotlivce
  • malé skupiny
  • velké skupiny
V. Pátá fáze řešení
Reflexe (zpětná vazba) - zhodnocení průběhu vyučovací hodiny
 • lze zadat ve formě jednotlivých otázek, kdy posuzují a hodnotí průběh celé práce s testem buď všichni žáci (jednotlivci), nebo hodnocení probíhá pouze ve skupinách. Hodnocení si sami žáci zapisují na volný papír A4
 • lze zadat ve formě pracovního listu (viz příloha)

jednotlivec:

 • Jak jsi spokojen/a s výsledky svých vědomostí?
 • Co by ti pomohlo k získání lepšího výsledku?
 • Jak jsi se cítil/a při samostatné práci?
 • Který způsob řešení testu ti vyhovoval nejvíce?
 • Dokázal/a jsi přesvědčit ostatní ve skupině o správnosti své odpovědi, rozhodnutí?
 • Zapojil/a jsi se aktivně do diskuse, hlasování?

skupina:

 • Jak jste spokojeni s vědomostními výsledky?
 • Ve kterém sloupci byl výsledek % úspěšnosti nejlepší? Proč?
 • Byl velký rozdíl mezi výsledky % úspěšnosti v diskusi ve dvojici (trojici) a hlasováním ve větší skupině?
 • Naslouchali jste si vzájemně ve skupině?
 • Rozdělili jste si role ve skupině?
ČÁST DRUHÁ - Reflexe práce ve skupině

Učitel by neměl rozvíjet u žáků pouze vědomosti, ale výběrem vhodných forem práce by měl žáky vést k rozvoji klíčových kompetencí, naučit je práci ve skupině, schopnosti naslouchat, přijímat a tolerovat názory jiných, dodržovat pravidla diskuse, vytvářet mezilidské vztahy a vést je sebereflexi a sebehodnocení.

Není podmínkou pokračovat v části druhé, jestliže byla provedena důsledná reflexe na konci první části, ale z pohledu rozvoje skupinové dynamiky (vývoje skupiny) je tato část velice důležitá.

Časová dotace - 45 minut

Cíl
Dovednostní (rozvoj klíčových kompetencí):
 • naučit se efektivně komunikovat, jasně formulovat svá stanoviska
 • naslouchat názorům druhých
 • získat zprojevu druhých podstatné informace, umět je porovnat se svými
 • tolerovat názory ostatních
 • naučit se spolupracovat vkolektivu
 • přijmout role v týmu
Očekávané výstupy u žáků:
 • schopnost pracovat ve skupině
 • schopnost efektivní komunikace
 • schopnost naslouchání
 • schopnost vzájemného respektování názorů
 • sebereflexe a srovnávání se s ostatními
Pomůcky:
 • pracovní list - reflexe skupinové práce
Forma práce:
 • práce v malých skupinách (počet členů 4)
 • práce ve velkých skupinách (počet členů 8)

Důležité je zadat časovou dotaci pro každou fázi - diskusi, prezentaci a reflexi (př.: maximální časová dotace):

 • diskuse k zadané otázce v domovské skupině - 10 minut
 • porovnání názorů dvou skupin se stejným zadáním otázek a vytvoření společného zápisu - 10 minut
 • prezentace zápisů před třídou, diskuse - 20 minut
 • závěrečná reflexe - 5 minut
Metody:
 • diskuse na dané téma
 • prezentace výsledků
I. První fáze - diskuse:
 • Učitel rozdělí žáky ve třídě na 4 velké skupiny (s maximálním počtem 8 členů ve skupině).
 • Je vhodné, aby se ještě z každé skupiny vytvořily dvě podskupiny (max. počet členů 4) - vznikne 8 skupin.
 • Učitel zadá každé skupině jednu otázku k diskusi.
 • Pokud je vytvořeno osm skupin, pak vždy dvě podskupiny dostanou stejné zadání.
 • Každá domovská skupina řeší pomocí brainstormingu zadaný úkol, nápady a názory píše na papír A4.
 • Učitel je již v roli pozorovatele.
II. Druhá fáze - diskuse:
 • Učitel pouze zadává pokyny a pak, po celou dobu, je v roli pozorovatele.
 • Učitel spojí dvě skupiny se stejným zadáním - vzniknou opět 4 skupiny.
 • Úkolem každé velké skupiny je porovnání názorů na stejně zadanou otázku, prodiskutování a vytvoření společného soupisu názorů na jeden flipový papír (stačí papír A3).
III. Třetí fáze - prezentace zápisů ostatním skupinám:
 • Učitel pouze zadává pokyny a pak, po celou dobu, je v roli pozorovatele.
 • Prezentace zápisů ostatním skupinám - možnosti volí učitel:

1. varianta:

 • jeden člen skupiny odprezentuje společný soupis názorů skupin se stejným zadáním z flipového papíru všem žákům třídy

2. varianta

 • vyslanci (jeden člen pověřený prezentací) z velkých skupin obcházejí a postupně seznamují další tři skupiny s konkrétními názory své skupiny

Takto budou prezentována všechna 4 zadání.

Zadání:
 • Skupina č. 1 (č. 5) - Výhody samostatné = individuální práce
 • Skupina č. 2 (č. 6) - Nevýhody samostatné = individuální práce
 • Skupina č. 3 (č. 7) - Výhody práce ve skupině
 • Skupina č. 4 (č. 8) - Nevýhody práce ve skupině
Instrukce žákům (zadává učitel):
První fáze - diskuse

Pro malé skupiny:

 • prodiskutujte danou otázku ve skupině
 • pomocí brainstormingu zapište náměty na papír
 • pracujte společně
Druhá fáze - řešení

Pro velké skupiny:

 • vytvořte čtyři velké skupiny na základě spojení vždy dvou skupin se stejným zadáním otázky
 • v nově vytvořené skupině prodiskutujte názory obou skupin
 • sepište společný soupis názorů na papír
Třetí fáze - prezentace zápisů ostatním skupinám

Pro všechny skupiny:

1. varianta - ve skupinách zvolte svého mluvčího, který odprezentuje společný soupis názorů všem žákům třídy.

2. varianta - ve skupinách zvolte svého mluvčího, který bude obcházet jednotlivé skupiny a seznamovat je s konkrétními názory své skupiny.

IV. Čtvrtá fáze - reflexe (zpětná vazba)
Zhodnocení průběhu vyučovací hodiny:
 • lze zadat ve formě jednotlivých otázek, kdy hodnocení probíhá pouze ve skupině
 • hodnocení si sami žáci skupiny zapisují na volný papír A4
 • lze zadat ve formě pracovního listu (viz příloha)
  • Co jsme si zapamatovali?
  • Co pokládáme ve své práci za důležité?
  • Čeho bychom se chtěli příště vyvarovat?
  • Máme připomínky k práci druhých skupin?

Přílohy

Reflexe jednotlivce
Reflexe skupiny
Hodnocení práce jednotlivce ve skupině
Ukázka testu
Práce s testem

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek