Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Střípky z konference „Od rozvíjení nadání...

Ikona teoreticky

Střípky z konference „Od rozvíjení nadání k rozvoji osobnosti nadaných“

Ikona odbornost
Autor: Eva Zelendová
Anotace: Informace o 5. mezinárodní konferenci, která se konala u příležitosti 10. výročí vzniku Školy pro mimořádně nadané děti a Gymnázia v Bratislavě.
Téma příspěvku:Nadaní žáci
Klíčová slova: nadání, mimořádně nadaný žák
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

5. mezinárodní konference určená všem, kteří se zajímají o vzdělávání mimořádně nadaných žáků, se konala 4. - 5. dubna 2008 v Čilistove pri Bratislave. Hlavním organizátorem byla Škola pro mimořádně nadané děti a Gymnázium v Bratislavě, která 1. ledna 2008 oslavila 10. výročí svého vzniku. Vystoupení řady slovenských odborníků z řad učitelů, psychologů, lékařů, pracovníků státní správy, výzkumných pracovníků a rodičů mimořádně nadaných žáků, byla doplněna zkušenostmi zahraničních hostů z Polska a České republiky.

Problematika rozvoje nadání byla na konferenci nahlížena z několika pohledů:

 • dosavadní úspěchy ve vzdělávání
 • vědecký základ práce a výsledky výzkumů na školách
 • konkrétní příklady práce
 • kazuistiky
 • nové projekty, další plány

Program konference byl velmi pestrý a inspirující, množství příspěvků však nedovoluje zmínit se o všech v takovém rozsahu, jaký by si jistě zasloužily. Chtěla bych tedy upozornit jen na některé myšlenky, které považuji v dané oblasti vzdělávání za stěžejní.

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. z Ústavu humanitných štúdií PedF UK v Bratislavě na úvod konference zdůraznil, že se na Slovensku podařilo nejen zřídit školy a třídy pro nadané děti, ale podařilo se také prosadit, že se v návrhu nového Zákona o výchově a vzdělání, který je ve druhém čtení v Parlamentu SR, v paragrafu Výchova a vzdělávání dětí nebo žáků s nadáním uvádí:

 • jde o žáky nadané intelektuálně, umělecky, sportovně a prakticky;
 • pod institucionálními podmínkami pro rozvíjení nadání se rozumí zřizování tříd nebo škol pro děti nebo žáky s nadáním
 • nadaní žáci mohou „přeskočit ročník" nebo být vzděláváni v běžných třídách pomocí individuálních vzdělávacích programů.

PhDr. Jolana Laznibatová, zakladatelka a ředitelka Školy pro mimořádně nadané děti a Gymnázia v Bratislavě, hovořila o novém Programu APROGEN (Alternatívny program edukácie nadaných). Program kromě samotného vzdělávání zdůrazňuje důležitost rozvíjení osobnosti nadaných dětí. Tento proces je v programu rozdělen do tří etap:

 • předškolní věk
 • 6 - 10 let
 • 10 - 18 let

Podrobnější členění si ilustrujme na etapě 10 - 18 let:

 • rozvíjení komunikačních dovedností;
 • rozvíjení osobnostních dispozic a sociálních kompetencí;
 • tréninky zručnosti a sociálního a emocionálního ovládání;
 • rozvíjení strategií zvládání zátěžových situací a jejich efektivní řešení;
 • rozvíjení schopností kooperace, týmové spolupráce;
 • rozvíjení schopnosti sebeřízení.

Na závěr vystoupení paní ředitelka uvedla čtyři složky, které vzdělávání nadaných ovlivňují:

 • výzkum nadaných;
 • poradenské služby pro nadané;
 • vzdělávání nadaných;
 • vzdělávání učitelů nadaných žáků.

Úroveň prvních tří složek je na Slovensku vysoká, vzdělávání učitelů nadaných žáků si však do budoucna zaslouží větší pozornost.

Mgr. Joanna Cieślikowska, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Toruń, ve svém příspěvku shrnula výsledky rozsáhlého výzkumu. V první části se výzkum zabýval všeobecnými názory na učitele mimořádně nadaných žáků. Nadaní žáci dali na první místo metodické kompetence učitele, na druhé místo sociální. U kontrolního vzorku žáků z normálních tříd první místo obsadily kompetence sociální. Třetí místo u obou skupin obsadil „smysl pro humor". Na základě získaných výsledků bude vypracována charakteristika učitele nadaných žáků. V druhé části výzkumu bude tato teoretická charakteristika porovnána s charakteristikou učitelů, kteří při vzdělávání nadaných žáků dosahují významných úspěchů. Tímto způsobem se bude moci stanovit reálná charakteristika učitele nadaných žáků.

Kazuistiky, které na konferenci přednesli jak rodiče těchto žáků, tak psychologové, kteří s mimořádně nadanými žáky řadu let spolupracují, obsahovaly i tyto myšlenky:

 • Můj mozek je jako hustý les. Je plný úžasných myšlenek. (11 let)
 • Na škole, kam jsem dříve chodil, jsem měl štěstí na paní učitelku, a protože jsem do školy tehdy ještě moc nechodil, tak jsem tam ostatním dětem dělal různé projekty. (12 let)
 • Smyslem života je být dobrým člověkem a uspět. (18 let)

Darina Guričanová, maminka dvou mimořádně nadaných dětí, na závěr svého vystoupení uvedla: „Vzpomněla jsem si na paralelu s pěti „téčky" první pomoci při úrazu: ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport. Při výchově nadaných dětí jsou důležité zvláště tyto 3 T: trpělivost, tolerance a tvořivost. Někdy jsem ale měla pocit, že moje trpělivost, tolerance i tvořivost jsou v terminálním stádiu a že mi už pomůže jen transport do teritoria, kde je ticho a teplo J. Vždy se však ještě nějaké síly našly, přesně v duchu trefného grónského přísloví: Když jste došli tak daleko, že už nemůžete udělat ani krok, jste právě v polovině cesty, kterou jste schopni ujít."

5. mezinárodní konference Od rozvíjení nadání k rozvíjení osobnosti nadaných dala všem zúčastněným na jejich cestě při vzdělávání a výchově mimořádně nadaných žáků řadu nových podnětů. Je velmi inspirativní potkat se s lidmi, kteří se nehledě na čas (a často i problémy) věnují problematice, jejíž význam v důsledku kurikulární reformy roste i v naší republice.

Citace a použitá literatura:
[1] - LAZNIBATOVÁ, J. (Ed.)Zborník prác z 5. mezinárodnej konferencie Od rozvíjania nadania k rozvíjaniu osobnosti nadaných. Bratislava : IRIS, 2008.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 16. 04. 2008
Zobrazeno: 7298krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZELENDOVÁ, Eva. Střípky z konference „Od rozvíjení nadání k rozvoji osobnosti nadaných“. Metodický portál: Články [online]. 16. 04. 2008, [cit. 2020-08-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2238/STRIPKY-Z-KONFERENCE-„OD-ROZVIJENI-NADANI-K-ROZVOJI-OSOBNOSTI-NADANYCH“.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.