Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Horninový cyklus

Ikona inspirace
Autor: Jakub Holec
Anotace: Žáci se v aktivitě praktickou a činnostní formou seznámí s horninovým cyklem a jeho průběhem. Aktivita je vhodná do venkovního prostředí a její realizace předpokládá dramatické ztvárnění základních druhů hornin podle jejich vzniku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
  2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geologie » Geologické procesy v litosféře » určí nerostné složení a rozpozná strukturu běžných magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: schéma průběhu horninového cyklu, karty s texty představující horninu vyvřelou, usazenou a přeměněnou
Klíčová slova: geologie, hornina, horninový cyklus, hornina usazená, hornina vyvřelá, hornina přeměněná
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl aktivity „Horninový cyklus“ je upevnění znalostí o průběhu a významu horninového cyklu v přírodě. Žáci budou představovat jednotlivé typy hornin horninového cyklu a následně budou kooperovat při dramatickém ztvárnění průběhu horninového cyklu.

Pomůcky a materiál: schéma průběhu horninového cyklu, karty s texty představující horninu vyvřelou, usazenou a přeměněnou

Popis aktivity:

Všichni máme odlišný styl učení. Někteří se učí dobře pouhým poslechem či četbou. Někomu však vyhovuje, pokud se s danou věcí seznámí více činnostně či přímo dramaticky. Žáci se v rámci aktivity rozdělí do 3 skupin, které budou představovat určitý typ horniny podle jejího vzniku. Učitel následně žákům z každé skupiny dá vybrat jednu ze tří karet obsahujících text, který charakterizuje určitý horninový typ. Každá skupina si v tichosti, aby se pracovní skupiny vzájemně nerušily, přečte text na kartě a na základě dosavadních geologických znalostí se pokusí určit, o jaký typ horniny se jedná. Poté, co všechny skupiny správně určí typ horniny popsané v charakteristice, se je pokusí dramaticky ztvárnit pro ostatní skupiny žáků.

Ponecháme tedy žákům přibližně 10 minut na projednání strategie, kterou budou daný typ horniny pantomimicky ztvárňovat. Učitel pak s každou skupinou v tichosti zkonzultuje, jakým způsobem by mohlo být zajímavé a názorné ztvárnit daný proces vzniku horniny, její vzhled či třeba praktické využití. Každá skupiny poté dramaticky představí vlastní typ horniny ostatním skupinám. Je dovoleno vydávat zvuky v podobě citoslovcí, nicméně by se nemělo mluvit. Ostatní skupiny se po dramatické scéně svých spolužáků pokouší určit, jaký typ horniny byl prezentován. Učitel se může doptávat, podle čeho žáci poznali, že se jedná o daný typ horniny. Poté, co se všechny 3 skupiny v dramatizaci prostřídají, ukážeme žákům vytištěné schéma horninového cyklu a společně si ho důkladně popíšeme.

Následně učitel vyzve žáky, aby ve skupinách, které představují konkrétní typy hornin, sehráli scénku na základě prezentovaného horninového cyklu. Skupiny se tedy musí vzájemně domluvit na scénáři sehrání průběhu horninového cyklu, ve kterém bude každý typ horniny sehrávat charakteristickou roli.

Samotná aktivita předpokládá vzájemnou spolupráci jednotlivých „hornin“. Zároveň je vhodné, aby žáci měli co možná nejmenší ostych a neměli obavy kreativně dané horniny v rámci horninového cyklu ztvárnit. Aktivitu je vhodné využít v neformálním prostředí například v rámci pobytového školního výletu v přírodě, ideálně v blízkosti nějakého skalního výchozu, lomu apod.

Autor díla: Jakub Holec
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výuka geologie kreativně a prakticky.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - FAJARDO, Pedro A. Gracia. Angelo Gemmi stone. [cit. 2015-7-24]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angelo_Gem...].  
[2] - SEPP, Siim. Diorite. [cit. 2015-7-24]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diorite.jp...].  
[3] - SEPP, Siim. Banded iron formation. [cit. 2015-7-24]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banded_iro...].  
[4] - SEPP, Siim. Chlorite schist. [cit. 2015-7-24]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorite_s...].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf135 kBPředstavení typů hornin
Odstranitpdf352 kBSchéma horninového cyklu
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 24. 08. 2015
Zobrazeno: 10855krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLEC, Jakub. Horninový cyklus. Metodický portál: Články [online]. 24. 08. 2015, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/20215/HORNINOVY-CYKLUS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.