Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Etapa tzv. normalizace v dějinách ČSSR

Ikona prakticky

Etapa tzv. normalizace v dějinách ČSSR

Ikona inspirace
Autor: PhDr. Ludmila Bystroňová
Anotace: Cílem výukové lekce je práce s fotografiemi vytvořenými pro podporu totalitního režimu. Žáci si mají uvědomit možnosti fotografií jako zdroje informací, ať již z hlediska faktografie, tak emočního sdělení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
  2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku; zejména se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů supervelmocí USA, SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: PC, internet, pracovní listy, propisovací tužky, lepidlo, vystřižené popisky a fotografie
Klíčová slova: rezoluce, výbor ČSM, MNV, ONV, pětiletý plán, socialistická soutěž, údernice
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Téma:

Politické vztahy ČSSR a SSSR na počátku 70. let 20. století

Cíl příspěvku:

Žák

  • si osvojí nové faktografické poznatky, které dokáže zhodnotit z pohledu důležitosti, srovnat je a analyzovat;
  • si uvědomuje výpovědní hodnotu pramenů a dokáže interpretovat obrazové historické prameny, je schopen odhalit jejich manipulaci;
  • zhodnotí jednání aktérů politického dění v souvislosti s dobovým kontextem, uvědomuje si souvislosti v národním i mezinárodním kontextu.

Průběh vyučovací hodiny, reflexe a doporučení k výuce:

Během vyučovací hodiny žáci samostatně analyzují fotografie vytvořené pro podporu totalitního režimu. Uvědomují si možnosti fotografií jako propagandistického zdroje informací, ať již z hlediska vlastní faktografie, tak emočního sdělení.

Metodika pro využití pracovních listů

1. krok

Na začátku vyučovací hodiny rozdá učitel žákům pracovní listy (viz příloha č. 1). Zároveň každý z žáků dostane jednu ze tří fotografií z článku Petry Endlerové „Polibky aktérů Pražského jary 1968“[1], kterou si nalepí do hlavičky svého pracovního listu.

Žáci pracují samostatně. Jejich úkolem je fotografii popsat – identifikovat osoby, jejich postavení a vztahy dle návodu v pracovním listu a najít odpovídající oficiální popisek, který nalepí pod fotografii. (15 minut)

Pozn.: Popisky musí být vystřiženy před hodinou v dostatečném množství. 

2. krok

V druhé části vyučovací hodiny žáci pracují ve skupinách – jednu skupinu vždy tvoří 3 žáci se třemi různými fotografiemi. Zkoumají situace a důvody setkání. Odpovědi zapíší do společného pracovního listu podle otázek (viz příloha č. 2). Je vhodné dojít k zobecnění plynoucí z různých fotografií s podobným motivem. (15 minut).

3. krok

Žáci pracují společně s učitelem. Učitel konfrontuje jednotlivé odpovědi na společné otázky, které by měly vyústit v závěr. (10 minut)

  1. Kdo určoval (osoby, instituce) to, jaké budou vztahy mezi ČSSR a SSSR?
  2. Jaké byly vztahy mezi ČSSR a SSSR ve sledovaném období? 

Ověření

Ověření výukové lekce proběhlo v roce 2013 v dějepisném semináři, který je určen pro žáky vyššího stupně gymnázia 3. a 4. ročníku.

Vzhledem k tomu, že vyučující a autorka výukového materiálu neměla více možnost učit v semináři, který by umožňoval nadstandardní obsah a metody, proběhl tento typ hodiny ve školní praxi pouze jedenkrát. Vyučovací hodina byla časově velmi napjatá. Je však vhodné všechny aktivity uskutečnit v jedné časové jednotce. Při práci hodně záleželo na tom, jak jsou jednotlivci schopni pracovat s fotografickým sdělením, co dokáží vyčíst, čeho si všímat. Je vhodné, aby učitel procházel mezi lavicemi a směřoval pozornost žáků na zajímavé, důležité detaily.

Při skupinové práci (srovnávání různých a přitom tak stejných fotografií) se již dokázali žáci vzájemně podpořit a formulovat závěry.

3. fáze společné práce s pomocí konkrétních otázek a vedení učitele proběhla z časového hlediska velmi rychle.

Zhodnocení

Vzhledem k časové dotaci vyučovací hodiny je množství uváděné faktografie menší než při jiných použitých metodách, po stránce aktivní účasti žáků byla hodina velmi aktivní. Práci s fotografiemi je vhodné opakovat, aby se žáci naučili pracovat i s jinými zdroji informací, uvědomili si možnosti obrazového materiálu včetně zneužití pro propagandistické účely.

K použitým fotografiím jsem se dostala zásluhou školení s názvem Jak učit o komunismu USTR Praha, kde jsme dostali za úkol didakticky zpracovat tyto fotografie pro žáky. Protože se mi zdálo, že je nezbytné ověřit mnou navrženou metodiku v praxi, ještě v témže roce jsem je využila ve výuce.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Alternativní výuka dějepisu na gymnáziích.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Praha : Libri, 1999.  
[2] - KUKLÍKOVI, J.a J. Dějepis 4 pro gymnázia a střední školy. Praha : SPN, 2004. 216 s. ISBN 80-7235-175-. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 02. 2015
Zobrazeno: 3745krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BYSTROŇOVÁ, Ludmila. Etapa tzv. normalizace v dějinách ČSSR. Metodický portál: Články [online]. 25. 02. 2015, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/19645/ETAPA-TZV-NORMALIZACE-V-DEJINACH-CSSR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.