Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Ochrana přírody a životního prostředí

Ikona prakticky

Ochrana přírody a životního prostředí

Ikona inspirace
Autor: Tomáš Matějček
Anotace: Ukázka z publikace NÁMĚTY PRO GEOGRAFICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ je určena zejména učitelům z praxe, studentům učitelských oborů a také dalším zájemcům o aplikaci geografické a environmentální problematiky ve vzdělávání. Publikace si klade za cíl rozšířit základ běžných učebnic o vybraná aktuální témata se vztahem k životnímu prostředí a jeho ochraně.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
 2. Gymnázium » Kompetence občanská » o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geografie » Životní prostředí » zhodnotí některá rizika působení přírodních a společenských faktorů na životní prostředí v lokální, regionální a globální úrovni
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Klíčová slova: životní prostředí, ochrana přírody, geografické vzdělávání, environmentální vzdělávání

Vztah člověka k přírodě se vyvíjel postupně. Obvykle bývají vymezovány z hlediska vztahu k přírodnímu prostředí vymezovány tři základní etapy vývoje (viz např. Hampl, 2005). V první fázi byl člověk na přírodní prostředí zcela odkázán na přírodní prostředí a veškeré jeho činnosti byly tímto prostředím předurčovány (fáze determinace). Poté člověk přírodní prostředí přizpůsoboval svým potřebám, postupně jej přetvářel, což mnohdy vedlo až k úplné devastaci přírody, drancování zdrojů apod. (fáze konkurence). V poslední fázi vývoje (fáze kooperace) si člověk začíná uvědomovat hodnotu přírodního prostředí a sílí jeho snaha měnit své konání tak, aby přírodní prostředí alespoň v určité podobě zachoval. Tento vývoj samozřejmě neprobíhá ve všech částech světa stejně a liší se i v různých oblastech lidského konání. Je zajímavé uvědomit si, že i když dodnes v některých částech světa probíhá drancování přírodních zdrojů a hrubé poškozování přírodního prostředí, první snahy o ochranu přírody jsou známé již z období před naším letopočtem a první známý „zákon“ na ochranu lesů u nás vydal již Karel IV.

Jako motivační vstup k problematice ochrany přírody a životního prostředí se proto nabízí jednoduchá aktivita, jejímž cílem je přimět studenty k zamyšlení nad časovým vývojem snahy člověka o ochranu přírody. Úkolem je přiřadit jednotlivé klíčové události k patřičnému období v dějinách lidstva. Tato aktivita je vhodným odrazovým můstkem pro další diskuzi o vztahu člověka a přírody.

Kartičky s jednotlivými událostmi a vlastní časovou osu najdeme v pracovním listu č. 10. Časová osa je záměrně sestavena nelineárně. Složíme ji tak, že rozstříháme pracovní list na jednotlivé proužky, které slepíme dohromady (místa pro nalepení dalšího dílu jsou označena).

Časové zařazení uváděných událostí je následující:

 • První ekologické katastrofy, které vedly ke snížení produkce potravin. Jedná se o důsledky eroze vlivem odlesnění v Irsku před 5000 lety př. n. l.
 • První zákony na ochranu ryb, zvířat a lesů, včetně vyčleňování zvláštních území. Vyhlásil je král Ašóka v Indii, v roce 242 př. n. l.
 • První zákon na ochranu lesů na našem území vydal Karel IV. v roce 1355.
 • Vyhlášení první přírodní rezervace na světě. V roce 1832, jedná se o termální prameny v Arkansasu.
 • Vyhlášení první přírodní rezervace v Evropě. Šlo o rezervace Žofínský prales a Hojná voda v roce 1838.
 • Vyhlášení prvního národního parku na světě. Národní park Yellowstone, byl vyhlášen v roce 1872.
 • První pokusy o vypracování vědecky podloženého systému ochrany přírody. V roce 1904, autorem byl Hugo Conwetz.
 • Vyhlášení nejstarší chráněné krajinné oblasti na území ČR. V roce 1955, CHKO Český ráj.
 • Vyhlášení prvního národního parku na našem území. V roce 1963, Krkonošský národní park (KRNAP).
 • Vydání první Červené knihy ohrožených druhů. V roce 1966.
 • Vznik ministerstva životního prostředí (u nás). V roce 1990.
 • Přijetí prvního mezinárodního protokolu o snížení emisí skleníkových plynů. Jedná se o Kjótský protokol, přijatý v roce 1998.

Materiál vznikl jako výstup Projektu Přírodovědná gramotnost, který byl realizován v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha a spolufinancován ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 05. 2013
Zobrazeno: 8379krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MATĚJČEK, Tomáš. Ochrana přírody a životního prostředí. Metodický portál: Články [online]. 14. 05. 2013, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/17391/OCHRANA-PRIRODY-A-ZIVOTNIHO-PROSTREDI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.