Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Integrace vzdělávacího oboru Geologie do...

Integrace vzdělávacího oboru Geologie do výuky

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Markéta Přibylová
Možnosti začlenění obsahu vzdělávacího oboru Geologie do výuky gymnaziálního vzdělávání a možnosti zpracování tohoto obsahu v ŠVP.

Vzdělávací obsah základů geologie je na úrovni RVP ZV na 1. stupni základních škol začleněn do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Na 2. stupni základních škol i v nižších ročnících víceletých gymnázií jsou geologické poznatky v rozhodující míře součástí vzdělávacího oboru Přírodopis a částečně i vzdělávacího oboru Zeměpis. Na úrovni RVP G byl pak vytvořen samostatný vzdělávací obor Geologie, který je z hlediska současného gymnaziálního vzdělávání určitou inovací, neboť před schválením RVP G se geologie, jako samostatný obor či předmět, v učebních dokumentech pro gymnázia nevyskytovala. Vzhledem k této nové situaci, jež vyvolává mezi vyučujícími na gymnáziích určité diskuse (především pak v otázce transformace vzdělávacího oboru Geologie do vyučovacího předmětu či předmětů při tvorbě ŠVP), se chci v tomto článku zabývat možnými způsoby začlenění tohoto oboru do výuky na vyšším stupni víceletých gymnáziích a na čtyřletých gymnáziích.

Obor Geologie je podle RVP G součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, stejně jako vzdělávací obory Fyzika, Chemie, Biologie a Geografie. Je tudíž logické v co nejvyšší možné míře propojovat ve výuce vzdělávací obsah oboru Geologie se vzdělávacími obsahy výše jmenovaných vzdělávacích oborů. Přitom není samozřejmě vůbec vyloučeno propojovat vzdělávací obsah oboru Geologie ve výuce se vzdělávacími obsahy dalších oborů, pokud je toto propojení logické a efektivní.

V této souvislosti se nabízí hned několik možností jak vzdělávací obsah oboru Geologie vhodně propojit v ŠVP, resp. ve výuce, se vzdělávacími obsahy "přírodovědných" nebo i dalších oborů. Tímto propojováním dosáhneme jednak toho, že žák se učí a poznává reálný svět v souvislostech, jednak i toho, že se zvýší efektivita výuky.

Některé možnosti propojování vzdělávacího obsahu oboru Geologie se vzdělávacími obsahy jiných oborů a jeho vyjádření v ŠVP:

  1. Celý obsah vzdělávacího oboru Geologie propojíme s jiným vzdělávacím oborem. Tato možnost se nabízí zejména v 1. ročníku čtyřletého, resp. kvintě osmiletého či tercii šestiletého gymnázia. Obsah oboru Geologie zde můžeme např. začlenit do výuky zeměpisu a v ŠVP sloučíme očekávané výstupy a učivo vzdělávacích oborů Geologie i Geografie. Tomuto pojetí se věnuje článek s názvem Výuka geologie Mgr. Tomáše Pospíšila, který spatřuje pozitivní přínos především v možnosti navýšení časové dotace pro předmět zeměpis. Za negativní stránku takového přístupu považuje určité ochuzení vzdělávacího obsahu oboru Geologie. Žák i učitel mohou totiž nahlížet na obsah Geologie jenom "z pohledu geografa", a ochudí se tak o možné pohledy dalších oborů, v první řadě samotné geologie.

  2. Celý obsah vzdělávacího oboru Geologie rozčleníme do více vzdělávacích oborů, např. Geografie, Chemie, Fyziky, Biologie. Pak v ŠVP rozpracujeme všechny očekávané výstupy a učivo posledně uvedených oborů, z nichž vytvoříme samostatné předměty, a k nim přičleníme a rozpracujeme vybrané očekávané výstupy a učivo vzdělávacího oboru Geologie. Musíme pak počítat s adekvátním navýšením časové dotace u těch předmětů, do nichž byl začleněn vzdělávací obsah oboru Geologie. Bohužel i tato alternativa se nemusí stát úplně vhodným řešením integrace, protože může opět dojít k určitému ochuzení obsahu oboru Geologie a k porušení jeho komplexnosti.

  3. Vytvoříme samostatný předmět ze vzdělávacího obsahu oboru Geologie a začleníme do něj ještě výstupy a učivo jiných vzdělávacích oborů, např. Geografie, Chemie, Fyziky, Biologie (viz Příloha 2). V praxi to tedy znamená do ŠVP rozpracovat očekávané výstupy a učivo vzdělávacího oboru Geologie a zařadit k nim a rozpracovat vybrané očekávané výstupy a učivo z jiných vzdělávacích oborů. Samozřejmě, že musíme počítat s adekvátním navýšením hodinové dotace pro předmět, který takovouto integrací vznikne.

  4. Vytvoříme samostatný předmět propojením části očekávaných výstupů a učiva více vzdělávacích oborů, např. Geologie, Fyziky, Chemie, Biologie, Geografie (viz Příloha 1). Potom musíme například v ŠVP rozpracovat část očekávaných výstupů a učiva vzdělávacího oboru Geologie (zbývající část musí být rozpracována v rámci jiných předmětů) a přičlenit k nim a rozpracovat vybrané očekávané výstupy a učivo jiných vzdělávacích oborů.

Dále lze realizovat vzdělávací obsah oboru Geologie prostřednictvím různých projektů, kurzů, seminářů a exkurzí, kdy dochází k propojení nejen očekávaných výstupů a učiva z různých vzdělávacích oborů, ale i poznatků žáků s jejich dovednostmi a zkušenostmi. V tomto případě musíme adekvátně navýšit časovou dotaci předmětu Geologie nebo i jiných předmětů, během jejichž výuky takovéto projekty a exkurze probíhají.

Zařazení průřezových témat

Výše uvedené varianty se dají ještě obohatit začleňováním tematických okruhů průřezových témat, které školy musí zařadit do svých ŠVP a následně do výuky. Z výčtu průřezových témat se přímo nabízí možnost začlenění Environmentální výchovy, která je obvykle nedílnou součástí výuky všech "přírodovědných" předmětů, ale také dalších průřezových témat, jako je Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, jejichž obsah s výukou geologie zdánlivě nesouvisí, ale mohou právě tuto výuku vhodně posunout a obohatit.

Problematika časové dotace

V RVP G je časová dotace pevně stanovena jenom pro vzdělávací oblast Člověk a příroda, ale není vymezena pro jednotlivé vzdělávací obory tvořící výše zmíněnou oblast. V tomto dokumentu není také přesně určeno, v jakém ročníku by měl být vzdělávací obsah Geologie realizován. Je zde jen zakotveno, že obsah vzdělávacího oboru Geologie musí být povinně zařazen v 1. nebo 2. ročníku čtyřletého, či 1. nebo 2. ročníku vyššího stupně víceletého gymnázia. Škole je tedy ponechána určitá volnost v přidělování časové dotace jednotlivým vzdělávacím oborům a tím následně i vyučovacím předmětům, avšak v ŠVP musí být rozpracován veškerý vzdělávací obsah všech oborů (tedy i Geologie), který je vymezen prostřednictvím RVP G. Škola při zpracování svého ŠVP může využít i disponibilní časovou dotaci, a to jak na posílení časové dotace libovolného předmětu, tak i na realizaci průřezových témat. Tím lze případně navýšit nejen počty hodin pro realizaci vzdělávacího obsahu.

Závěr

Jak vidíme, existuje mnoho různých způsobů začlenění vzdělávacího obsahu oboru Geologie do výuky na vyšším stupni víceletých gymnázií nebo čtyřletých gymnázií a záleží jen na škole, jak bude k této problematice přistupovat. Nelze však podcenit různá rizika takového začleňování a při rozpracování vzdělávacího obsahu tohoto oboru v ŠVP je třeba dbát na to, aby nedošlo k jeho redukci nebo přílišnému "roztříštění" do různých předmětů.

Informační zdroje
Pospíšil, T.: Výuka geologie.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf213 kBPříloha 1
pdf208 kBPříloha 2
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek