Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Pracovní listy pro návštěvu botanické zahrady...

Pracovní listy pro návštěvu botanické zahrady v pražské Troji

Informativní příspěvek
Autor Ivana Motýlová
V letech 2006-2008 vzniklo v rámci projektu Křížem krážem botanickou zahradou a jejím okolím v Praze-Troji více než 30 pracovních listů pro návštěvu této botanické zahrady. Spolupracovali na nich učitelé Trojského gymnázia a odborní kurátoři a průvodci, pilotovali je nejprve žáci Trojského gymnázia, poté žáci a učitelé spolupracujících pražských základních a středních škol. Celý projekt byl spolufinancován z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.

Projektový tým se pokusil vytvořit texty, které vycházejí z RVP a usilují o naplnění klíčových kompetencí, a přitom propojit teorii s praxí a učení s objevováním, prožitkem i zábavou. Konečným záměrem autorů pracovních listů bylo naplnění ideálního modelu: žáci pracují samostatně, resp. s pomocí průvodce, vyplňují pracovní listy individuálně či ve skupinách a učitel jejich činnost jen mírně koriguje, případně je rádcem, místo aby vše vymýšlel a řídil. Učitel zaslouženě odpočívá, raduje se z toho, že jeho žáci pracují s radostí, rozhlíží se kolem sebe a inspiruje se pro další práci. Je-li málo vytížen, své žáky přepočítá.

V rámci projektu vznikly pracovní listy v různých úrovních náročnosti pro 3 věkové kategorie, a to pro nejmladší studenty (6.−7. ročníku), pro starší studenty (8.−10. ročníku) a pro nejstarší studenty (11.−12. ročníku), kteří se zajímají o biologii soustavněji, případně se připravují na budoucí studium biologie na vysoké škole. Některé PL vznikly ve 2 variantách náročnosti. 

Jednotlivé věkové kategorie mají své maskoty: jsou to ještěrka zelená, stepník rudý a otakárek ovocný, a nebyli vybráni náhodně. Jsou typickými endemity trojské botanické zahrady a v textu mají roli nápovědy nebo komentátorů. I role učitelů by měla spočívat pouze v drobné nápovědě – ideální by bylo, kdyby učitelé neříkali svým žáků vše, co ví, ale aby žákům umožnili zjistit vše, co je zajímá. 

PL určené pro nejmladší věkovou kategorii  jsou kratší, zaměřují se více na praktické úkoly a žáci jsou v nich oslovováni 2. os. j. č., PL pro II. a III. kategorii jsou rozsáhlejší, obsahují ve větší míře odbornou botanickou terminologii, teoretické úkoly.

Praxe ukázala, že pro celý 2. stupeň základní školy je díky svému interaktivnímu zaměření vhodný pracovní list Detektivem v botanické zahradě. Některé pracovní listy, u nichž byl očekáván velký zájem (např. Sukulenty), jsou připraveny ve dvou variantách, přičemž první je určena pro mladší studenty, druhá pro starší a nejstarší. Doporučené věkové kategorie nejsou zavazující, záleží na volbě učitele a na tom, jaké téma a jakým způsobem zpracované považuje pro své žáky za vhodné. 

Pracovní listy jsou určeny k prohlídkám venkovní expozice botanické zahrady, skleníku Fata Morgana a také k procházce naučnou stezkou v okolí botanické zahrady. Pracovní listy do skleníku jsou určeny pro hodinovou prohlídku, s pracovními listy do venkovního areálu je možné pracovat hodinu a půl i déle – prohlídka venkovní expozice není časově omezena. Pracovní listy je možné kombinovat a naplánovat si návštěvu botanické zahrady na celý den – projít si kupř. skleník s průvodcem, ve venkovní expozici si zahrát hru na detektiva (PL Detektivem v botanické zahradě), vydatně poobědvat (přitom využít PL Jíme zdravě?), a je-li pěkné počasí, vyrazit na jedno- až dvouhodinovou procházku po trase Naučné stezky, která je kromě botaniky zaměřená i na geologii (PL Naučná botanicko-geologická stezka). 

Některé pracovní listy je možné použít bez průvodce (takto jsou koncipovány PL Detektivem v botanické zahradě, Praktické využití rostlin a Naučná botanicko-geologická stezka přírodním areálem Botanické zahrady Troja). K většině pracovních listů je zapotřebí objednat si odborného průvodce, a to e-mailem na adrese eva.vitova@botanicka.cz nebo telefonicky na čísle 603 582 191. Průvodcem může být samozřejmě po pečlivém prostudování pracovního listu a podkladů k nim i zasvěcený učitel a práci s pracovním listem si přizpůsobit svým záměrům a nárokům.  

Řada pracovních listů má dvě části – první část je motivační a je určena k práci ve škole před návštěvou botanické zahrady, druhá část slouží k prohlídce vlastní expozice. Smyslem motivačních pracovních listů do školy je připravit žáky na vlastní prohlídku botanické zahrady, pozitivně je naladit a připomenout jim i teorii potřebnou pro výpravu do botanické zahrady. Pouze motivační roli hraje pracovní list K čemu jsou botanické zahrady a proč je dobré tam chodit, který je možné zařadit do výuky před první návštěvou botanické zahrady. Tento list má žáky dovést k poznání smyslu botanických zahrad a je zpracován ve variantách pro dvě věkové kategorie. Motivační pracovní listy pro práci ve škole považují autoři pracovních listů za velmi důležité a věří, že je ocení i pedagogové. V případě nedostatku času je možné jejich domácí zpracování.

Pracovní listy mohou žáci vyplňovat individuálně nebo ve skupinkách, skupinová nebo alespoň párová práce je přitom preferována, ale záleží na učiteli, který způsob upřednostní. 

Autoři pracovních listů se snažili, aby se při poznávání botanické zahrady objevily moderní formy a metody práce jako učíme se navzájem, brainstorming, myšlenková mapa, aktivní práce s textem, ale i oblíbené křížovky, doplňovačky, skrývačky a hádanky... Všechny pracovní listy jsou koncipovány tak, aby žáci při prohlídce samostatně přemýšleli a dávali si informace do souvislostí, nikoli aby to za ně činil učitel nebo průvodce. Důležitou stránkou práce s pracovními listy je prožitkové učení. Řada úkolů nabízí možnost sáhnout si na rostliny, očichat je (i se zavázanýma očima) nebo je alespoň zblízka pozorovat a porovnávat. 

Všechny pracovní listy obsahují náměty pro evokační a reflexivní fázi učení a je důležité, aby učitelé tyto úkoly nevynechávali a umožnili svým žákům je vyplnit, a to i přesto, že je mohou považovat za „ztrátu času“. 

Všechny pracovní listy obsahují náměty pro domácí práci a je dobré (resp. žádoucí) se k těmto úkolům vrátit ještě ve škole po návštěvě botanické zahrady. Řada úkolů je praktických a přináší náměty pro pěstování rostlin ve škole nebo v domácích podmínkách. Pracovní listy určené pro práci ve škole je možné v případě, že škola nevlastní barevnou tiskárnu, promítnout žákům ve třídě prostřednictvím dataprojektoru. 

Mezi úkoly, které se v pracovních listech objevují, nejsou jen úkoly zaměřené na botaniku – autoři usilovali o propojení předmětů v rámci mezipředmětových vztahů biologie se zeměpisem, ekologií a chemií, českým jazykem a literaturou, historií a výrazně je zastoupena také výtvarná a hudební výchova. Nezastupitelné místo mají ve struktuře pracovních listů ukázky z krásné literatury, jako jsou Darwinovy zápisky z cesty kolem světa, Defoeův Robinson Crusoe, Exupèryho Malý princ, Flossovi Lovci orchidejí, Demlovi Moji přátelé či Bible… Mezi vybranými texty lze najít pasáž z Matthioliho Herbáře, ale i ukázky ze současných novin či časopisů. Jejich úkolem je navodit patřičnou atmosféru, najít zajímavou souvislost nebo skrytou informaci.

V každém pracovním listu je zdůrazněn ekologický akcent, přinejmenším tím, že jsou vytištěny na recyklovaném papíru, ale samozřejmě i řadou otázek, úkolů nebo námětů k přemýšlení… Autoři pracovních listů usilovali o to, aby výtvarná podoba i texty pracovních listů byly pro žáky atraktivní – proto jsou pracovní listy barevné, obsahují fotografie i obrázky rostlin, mapky, schémata, nápovědu… Je možné namítnout, že pracovní listy mohly být levnější, kdyby byly černobílé, a místo fotografií by stačily pérovky, které jsou z botanického hlediska přesnější. Pracovní listy jsou výsledkem dvouleté pilotáže a žáci takovouto podobu vyžadovali…

Původně měly mít pracovní listy místo desek papírovou obálku, do níž by bylo možné vložit všechny materiály, které vzniknou před návštěvou botanické zahrady, v jejím průběhu či po ní (fotografie, listy, semínka rostlin…), aby se mohly stát součástí portfolia žáka. Tento nápad se bohužel z finančních důvodů nepodařilo realizovat. Všechny materiály je ale možné vystavit ve škole. Před vlastní návštěvou botanické zahrady s žáky si může každý učitel prohlédnout nejpoužívanější pracovní listy na webových stránkách Botanické zahrady v Troji www.botanicka.cz, všechny pracovní listy najde na stránkách Trojského gymnázia www.trojskegymnazium.cz (projekty > projekt Křížem krážem… > pracovní listy). Pokud má učitel zájem o řešení pracovních listů, stačí napsat mail na adresu motylova@trojskegymnazium.cz – bude mu poslán  správně vyplněný pracovní list v textovém dokumentu Word, který si může jakkoli si pro své potřeby upravit. 

A malé tajemství téměř na závěr: Učitelé, kteří pracovní list pro návštěvu botanické zahrady použili, byli spokojeni a jejich žáci také. V dalším projektu se Trojské gymnázium rozhodlo rozšířit své aktivity na Zoo Praha, Trojský zámek a čističku odpadních vod v Bubenči. Výstupy z projektu Trojské trumfy budou k dispozici v létě 2012.

V tomto krátkém článku zazněla již většina podstatných informací s výjimkou názvů jednotlivých témat pracovních listů. Tady jsou:

 • K čemu jsou botanické zahrady aneb Proč je dobré tam chodit?
 • Detektivem v botanické zahradě aneb Případ Botanická
 • Nej, nej, nej aneb Putování za 7 zajímavými rostlinami
 • Jíme zdravě? aneb Otestuj si svou svačinku
 • Prohlídka skleníku Fata Morgana aneb Letem exotickým světem
 • Sukulenty aneb Experti na sucho
 • Naučná stezka přírodním areálem Botanické zahrady Troja aneb Procházejte se a mějte oči otevřené
 • Okružní jízda Trojou aneb Rozhlédni se, měj oči otevřené a buď ve střehu
 • Květ aneb Nejen o kráse rostlin
 • List aneb Listování v Botanické zahradě
 • Semena a plody na cestách
 • Exotické plody aneb Víte, co jíte?
 • Jehličnany aneb Nejstarší stromy světa
 • Léčivky a drogy aneb Není na světě bylina, aby na něco nebyla
 • Univerzální průvodce aneb Udělej si sám
 • Masožravé rostliny aneb Dravci rostlinné říše
 • Orchideje aneb Nejkrásnější rostliny světa
 • Praktické využití rostlin aneb Jak krtek ke kalhotkám přišel?
 • Praktické využití exotických rostlin aneb K čemu nám jsou? 

Podrobnější informace a pokyny k využití pracovních listů pro návštěvu Botanické zahrady v Troji jsou v metodice pro učitele a metodice pro průvodce.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek