Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Tvorba ŠVP

Autor: VUP Praha
Anotace: Časté dotazy - Tvorba ŠVP.
Klíčová slova: Tvorba ŠVP

Konzultační centrum
Potřebujete pomoci s tvorbou svého školního vzdělávacího programu?


Jak rozsáhlý má být ŠVP?
Minimální ani maximální rozsah ŠVP není stanoven. Povinné je pouze dodržení vymezené struktury zpracované v souladu s RVP. Rozsah ŠVP se bude odvíjet od typu gymnázia (víceleté, čtyřleté), propracovanosti a podrobnosti dokumentu, zvolené formy textu (velikost písma, tabulky, přílohy) atd. Ze zkušeností pilotních škol se rozsah ŠVP pohybuje od 100 do 400 stránek.

Jak často se učitelé scházeli při přípravě ŠVP a jak dlouho? Kolik času věnuje průměrný učitel během dvou let tvorbě ŠVP? Co mu za to může ředitel školy nabídnout?
Domníváme se, že práce na ŠVP bude (stejně jako na pilotních školách) probíhat celé dva roky. Další doplňování a vylepšování programu bude prakticky kontinuální záležitostí v návaznosti na nové zkušenosti z výuky, na měnící se podmínky školy, vyhodnocení dosažených cílů a kvality vzdělávání atd. Tvorba ŠVP představuje především řadu diskusí nad problémy vzdělávání a jeho zkvalitněním, není možné ji brát vždy jen jako práci navíc. Výrazné zapojení do tvorby ŠVP a kvalitní zpracování jednotlivých částí bude jistě důvodem pro možné ocenění učitelů ze strany ředitele (zřizovatele).
Ze zkušeností pilotních škol vyplývá, že se osvědčila především práce v menších týmech – v předmětových komisích a metodických sdruženích, ale i v týmech sestavených „napříč“ předměty – s častými konzultacemi (1× či 2× týdně). Dále se osvědčila pravidelná setkávání celých pracovních týmů (např. 1× měsíčně), výměny informací elektronickou cestou atd. Naopak se neosvědčila dlouhodobá izolovaná práce jednotlivých učitelů. Za dva roky představuje práce na ŠVP desítky hodin, ale při dobrém využití pracovní doby nespadá většina času mimo pracovní dobu.

Za ŠVP je zodpovědný ředitel školy. Jak to bude při změně ředitele, tvoří se nový ŠVP? Přejde-li pedagog na jinou školu, bude mít možnost upravit ŠVP podle svého cítění a priorit, nebo se musí ztotožnit se stávajícím? Jak se bude postupovat při inovaci, zdokonalování a vylepšování ŠVP?
ŠVP je kolektivní dílo školy a nemůže se s příchodem nového ředitele zcela měnit. I když nový ředitel může přinést nové (program vylepšující) náměty, musí se o nich diskutovat, musí se posoudit dopad na stávající program, možnosti propojení nových myšlenek s koncepcí stávajícího ŠVP atd. Především se ale změny nesmí negativně dotknout žáků (např. musí dojít k dohodě, že výraznější obsahová změna začne platit od nového školního roku, od 1. ročníku).
Podobné je to i při nástupu nového učitele. Změny obsahu daného předmětu musí být výsledkem dohody všech učitelů, kteří jej vyučují. Pokud by ale učitel neměl možnost v rámci ŠVP uplatnit své metody a organizaci výuky, pak je ŠVP postaven špatně a je nutné jej upravit. Na druhé straně je zřejmé, že některé části ŠVP bude potřeba po určité době měnit na základě nových informací, zkušeností z výuky, autoevaluace školy atd. Obecně jsou postupné změny ŠVP možné, ba dokonce nutné, měly by však být vždy uvážené, podložené, vylepšující daný stav, nepoškozující žáky. Změny se mohou dít výměnou příslušných pasáží, doplňky, přílohami atd.

Jakým způsobem bude probíhat schvalování ŠVP? Kdo bude kromě rady školy dělat oponenturu tohoto programu? Kdo získá kompetence posoudit kvality ŠVP?
Za zpracování a kvalitu ŠVP odpovídá ze zákona ředitel školy a v jeho zájmu je, aby byl program co nejkvalitnější. ŠVP nebude schvalovat nikdo další. Podmínkou je pouze projednání programu školskou radou. Zda si dá ředitel posoudit program ještě jinde (např. recipročně na partnerské škole, na některé pilotní škole, u konkrétního experta), je na jeho uvážení a v jeho pravomoci. Kompetence a nástroje k posuzování ŠVP získá ČŠI, která bude v rámci inspekční činnosti ŠVP posuzovat a bude moci upozornit na případné nedostatky (nesoulad ŠVP s RVP, obsahové a věcné chyby atd.) a žádat jejich odstranění.

Dostanou školy vzorový ŠVP?
Ne, každá škola postupuje svým individuálním způsobem, důležité je projít procesem tvorby, aby učitelé pochopili smysl změn, aby si uvědomovali souvislosti vedoucí ke společným cílům vzdělávání, aby svému ŠVP rozuměli a posléze jej dokázali realizovat. K dispozici bude Manuál, Metodický portál – rvp.cz aj.

Jak postupovat v případě, že chceme v ŠVP něco změnit?
Změny v ŠVP je nutné udělat tak, aby negativně neovlivnily žáky. Pokud chce škola provést určitou změnu, musí zajistit, že žáci projdou veškerým vzdělávacím obsahem a že se jim bez předchozí domluvy nebudou měnit podmínky, za kterých do školy nastupovali. Pokud dochází k větším změnám (přeskupení vzdělávacího obsahu do jiného ročníku apod.), je možné podmínky změnit například až pro žáky nastupující prvního ročníku. Jde-li o menší změny, může je škola provádět průběžně. V ŠVP je nutné příslušné pasáže aktualizovat a označit je datem, odkdy změna vstupuje v platnost, razítkem školy a podpisem ředitele. Je možné samozřejmě vydat také nový ŠVP a označit datem, odkdy vstupuje v platnost.

Jak má vypadat název konkrétního ŠVP? Je forma názvu nějak přesně stanovena?
Z názvu ŠVP by mělo být patrné, že se jedná o ŠVP pro gymnázium a byl zpracován podle RVP ZV (pro nižší ročníky) nebo podle RVPG/GSP (pro vyšší ročníky). Při volbě názvu je třeba mít na paměti, že název ŠVP bude uveden i n vysvědčení. Informaci o RVP lze uvést i v poznámce pod čarou nebo v závorce na titulním listu. Jednotná podoba názvu dána není.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 25. 04. 2007
Zobrazeno: 11632krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VUP. Tvorba ŠVP. Metodický portál: Články [online]. 25. 04. 2007, [cit. 2019-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1307/TVORBA-SVP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.