Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

RVP a ŠVP obecně

Autor: VUP Praha
Anotace: Časté dotazy - RVP a ŠVP obecně.
Klíčová slova: ŠVP, RVP

Konzultační centrum
Potřebujete pomoci s tvorbou svého školního vzdělávacího programu?


Čím se liší RVP od učebních osnov?
Učební osnovy obsahovaly doposud jen soupis učiva, které má být „probráno“. Předpokladem bylo, že pokud žáci vstřebají toto učivo, osvojí si také určité dovednosti. Přitom si ovšem každý učitel mohl za předepsaným učivem představovat různě náročné dovednosti, nebyl stanoven žádný „standard“, který by určoval minimální úroveň dovedností společnou pro všechny žáky. RVP popisuje vzdělávací obsah jinak – jednak formou očekávaných výstupů, které určují právě úroveň znalostí a dovedností, které by měli zvládnout všichni žáci, jednak formou učiva, které slouží jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů.

Není ŠVP jen zbytečný papír? Nešlo by raději vytvořit jeden univerzální ŠVP a školy by z něj jen čerpaly?
Smyslem tvorby ŠVP není jen mít hotový ŠVP na stole, ale vytvořit takový ŠVP, který bude vyhovovat potřebám učitelů, žáků, případně jejich rodičů nebo regionu. Tyto potřeby zná jen příslušná škola, nikdo jiný za ni nemůže v těchto věcech rozhodovat. Pokud se této možnosti vzdá a bude hledat již někde jinde vytvořený ŠVP, ochudí se o příležitost ovlivnit podobu vzdělávání na své škole. RVP tyto možnosti nabízí, je na škole, zda jich využije. Samozřejmě je možné se od dalších škol inspirovat, ale „opsat“ celý ŠVP považujeme za krok nesprávným směrem.

Nebylo by rozumnější, aby ŠVP vytvořil ředitel se zástupcem? Oni jsou přeci na škole určeni k plánování „koncepčních“ záležitostí.
ŠVP je vzdělávací program celé školy. Jako i jinde platí, že na čem se nepodílím, v tom jsem méně zaangažovaný, méně motivovaný. Pokud ŠVP vytvoří jen úzká skupinka lidí ve škole, výsledkem bude pravděpodobně nechuť učitelů podle takového ŠVP učit. Tvorba ŠVP by měla být týmovou prací.

Je RVP G určen jen pro čtyřletá gymnázia?
RVP G je určen pro vyšší stupeň víceletých gymnázií a pro čtyřletá gymnázia. Nižší stupně gymnázií se řídí RVP ZV.

Odkdy začne platit RVP G? Kdy budou mít gymnázia povinnost vyučovat podle svého ŠVP?
RVP G a RVP GSP byly schváleny 24. 7. 2007. Od 1. 9. 2007 začala běžet dvouletá lhůta, kterou mají gymnázia na tvorbu vlastních školních vzdělávacích programů na vyšším stupni gymnázií a na čtyřletých gymnáziích. Podle svých ŠVP začnou školy vyučovat nejpozději od 1. září 2009, a to v prvních ročnících čtyřletých gymnázií a tomu odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Možnost škol vyučovat podle svých ŠVP se řídí metodickým pokynem MŠMT.

Mají RVP ZV a RVP G obdobu v jiných státech Evropy nebo jinde ve světě?
Princip dvoustupňového kurikula, tzn. rámcové (národní) kurikulum a kurikulum na úrovni školy, se uplatňuje v mnoha evropských zemích. Mezi země, jejichž koncepce vzdělávání je České republice patrně nejbližší, patří například Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Nizozemí, Belgie nebo severské státy. Obecně lze ale říci, že podobný model – s národními specifiky – se uplatňuje jako současný trend ve většině evropských zemí. Také koncepce RVP, tedy vzdělávání založené na klíčových kompetencích, definování vědomostí, dovedností a postojů, vzdělávacích oblastí apod., se uplatňuje ve většině států Evropy.

Kdo rozhoduje o schválení či neschválení vzdělávacího obsahu v RVP, povinného počtu vyučovacích hodin apod.? Kdo rozhoduje o tom, zda bude učivo povinné či nikoliv a zda budou průřezová témata povinnou součástí vzdělávání?
Rámcové vzdělávací programy, které tyto náležitosti obsahují, jsou součástí kurikulární reformy, jejímž zadavatelem je stát, potažmo MŠMT ČR. Některé prvky v RVP (např. povinné zařazení průřezových témat) jsou přitom záměrem vzdělávací politiky ČR a vyplývají například z mezinárodních zkušeností a priorit ČR. Jiné procházejí odbornými diskusemi a vyjadřují se k nim i školské asociace a pilotní školy (podoba vzdělávacího obsahu, počty hodin apod.) a jsou také předmětem pilotního ověřování tvorby ŠVP, během něhož jsou ve spolupráci se školami upravovány tak, aby byly vyhovující.

Když se zavádí tak radikální změna, počítá se s tím, že se musí změnit příprava učitelů na fakultách tak, aby noví učitelé uměli pracovat s očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi?
S inovací přípravy učitelů na VŠ se samozřejmě počítá a pedagogické fakulty se postupně připravují na tyto změny. Například na Univerzitě Karlově (Pedagogická a Přírodovědecká fakulta) se již několik let vyučuje předmět „Teorie a praxe ŠVP“, v rámci didaktik jednotlivých předmětů se studenti věnují obecnějším dovednostem učitele při práci s očekávanými výstupy, klíčovými kompetencemi apod. Stejně tak i na Masarykově univerzitě v Brně mají již některé nové moduly pro učitele připraveny.

Jak řešit přechod žáka z jedné školy na druhou, která má samozřejmě i jiný ŠVP?
Tato situace není nijak nová, současně platné osnovy pro mnohé předměty nerozdělovaly učivo do ročníků, stávalo se tedy běžně, že žák, který školu změnil, byl v něčem takzvaně napřed a v něčem takzvaně pozadu. Záleželo pak na dohodě žáka a učitele, jak dané učivo doplnit. Ve vážnějších případech přicházel v úvahu i individuální vzdělávací plán. Princip při realizaci ŠVP zůstává stejný.

Bude platit RVP G i pro žáky s handicapem, kteří jsou integrováni do běžného gymnázia? Pokud ano, v jakém rozsahu?
RVP G je závazný i pro tyto žáky, ale umožňuje určité úlevy. V části D – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – se stanovuje, že RVP G je možné pro účely vzdělávání těchto žáků upravit v souladu s jejich speciálními vzdělávacími potřebami, možnostmi a zdravotním stavem. V těchto případech musí škola žákovi vytvořit individuální vzdělávací plán, podle kterého se pak vzdělávání žáka řídí.

Máme se na nižším stupni gymnázia řídit upraveným generalizovaným učebním plánem, který vydalo MŠMT?
Od září 2007 musí všechny první ročníky nižších stupňů gymnázií vyučovat podle svého ŠVP. ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV a řídí se výhradně jím. Na vyšším stupni gymnázia se gymnázia až do schválení RVP G řídí dosud platnými učebními dokumenty a upraveným generalizovaným učebním plánem.

Jak by měl vypadat zápis do třídní knihy v souvislosti s požadavky RVP? Je nutné zapisovat do třídních knih k probíranému učivu i průřezová témata?
Při zapisování údajů o poskytovaném vzdělávání a o jeho průběhu lze zvolit několik přístupů. Je možné i nadále zapisovat názvy tematických okruhů, témat či konkrétní učivo. V souvislosti s výukou podle ŠVP doporučujeme využívat také zápisy, které by se zaměřovaly např. na cíl vyučovací hodiny, na činnost rozvíjenou ve vyučovací jednotce atd. Není nutné (i když takový postup je také možný) zapisovat do třídní knihy očekávané výstupy z RVP ani klíčové kompetence, neboť jejich dosažení je dlouhodobý proces. Totéž platí i pro výuku organizovanou jinou formou, např. projektová výuka průřezových témat. V současné době připravuje VÚP ve spolupráci se základními školami nové varianty třídních knih, které budou plně odpovídat potřebám výuky podle ŠVP. Uvedené informace vychází z dokumentu MŠMT - http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/SPInformacekzapisovaniudajudotridnichknih_v3final.pdf.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 25. 04. 2007
Zobrazeno: 17320krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VUP. RVP a ŠVP obecně. Metodický portál: Články [online]. 25. 04. 2007, [cit. 2019-11-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1302/RVP-A-SVP-OBECNE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.