Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Uhlovodíková pyramida

Uhlovodíková pyramida

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Jana Drahovzalová
Hra AZ kvíz na téma Uhlovodíková pyramida má žáka aktivně zapojit do výuky s tím, že si zároveň zdokonaluje a procvičuje vlastní znalosti a některé kompetence - komunikativnost, spolupráce, respektování druhých, prosazování vlastního názoru, soutěživost.

Již od dětství si (nejenom) děti rády hrají a formou poznatků a zkušeností nabytých v těchto hrách si také "odnášejí" nejrůznější vědomosti a ponaučení, která později dále (ať už přímo, či v různých obměnách dle jednotlivých situací) využívají v běžném životě. Tak např. při hře člověče, nezlob se se člověk učí trpělivosti, při hraní dámy potom strategickému myšlení a při hře pexeso si procvičuje paměť. Přihlédneme-li pak ještě ke cvičení logického myšlení, vymýšlení taktiky a hlavně učení se přijímat porážku, pak je hra tou nejideálnější pomůckou učení.

Tyto skutečnosti vedou k myšlence, že formou hry lze žákům nejen oživit výklad (jinak mnohdy nudný), ale také zopakovat probíranou látku. Žáci si mohou i zasoutěžit a výsledek může být eventuálně také známkově ohodnocen. Hra má zapojit žáka do výuky jeho aktivní činností s vědomím, že jde nejenom o procvičení a zdokonalení vlastních znalostí, ale také o možnost výhry (ať již se jedná o soutěživost mezi žáky nebo o "odměnu" formou pochvaly nebo dobré známky). Hraním těchto znalostně-soutěživých her se také cvičí a prohlubuje komunikativnost, spolupráce, respektování druhých, prosazování vlastního názoru a v neposlední řadě i soutěživost. Jinými slovy: žák získává všestranné znalosti a dovednosti pro svůj život a to vše se děje nenásilně hravým způsobem výuky.

K čemu je hra určena?
 • Hra má pomoci při opakování učiva organické chemie. V tomto případě se jedná o tematický celek Uhlovodíky. Učivo je opakováno formou otázek, podobně jako v televizní hře AZ - kvíz. Zábavnou formou si tu žák může zopakovat, co všechno ví (či neví) o alkanech, alkenech, alkynech i aromatických uhlovodících. Zároveň je žák motivován k vymýšlení určité herní strategie při volbě otázek k řešení logických problémů.
 • Žáci se ve svém životě setkávají s uhlovodíky i jejich deriváty v nejrůznějších formách. Proto jsou otázky zaměřené na vlastnosti a využití těchto látek, což by žáci mohli uplatnit v praxi.
Komu je hra určena?
 • Hra je určena nejenom dvojicím žáků, kteří si mohou zkusit "ponořit se" do svých znalostí jednak ve škole nebo doma, ale také pro celý kolektiv třídy, který se může zábavnou formou zkoušet a osvojovat si učivo.
 • Učivo obsažené v otázkách je vybráno pro žáky dle závazných platných požadavků vyplývajících z RVP pro výuku chemie na vyšších gymnáziích a bývá probíráno zpravidla ve 2. a 3. ročníku vyššího gymnázia. Hra by byla vhodná i pro mladší žáky (např.u nižšího gymnázia - kvarta, kvinta, nebo 8. či 9. ročník základních škol) s tím, že otázky musí být vhodně modifikovány pro zvolenou kategorii žáků s ohledem na platné školní vzdělávací programy a již probrané učivo.
Jak se hra hraje?
 • Většina z nás jistě zná televizní podobu hry AZ- kvíz. Pravidla jsou vlastně stejná. Třída se rozdělí na dvě skupiny (červení a zelení), které budou hrát proti sobě. Z každé skupiny je zvolen jeden žák, který dostane roli mluvčího. To znamená, že se skupina poradí o správné odpovědi a zvolený mluvčí ji následně sdělí. Čas pro odpověď určí učitel. Doporučený čas je 20 sekund.
 • Druhou možností je rozdělení třídy na dvě skupiny, žáci se však dohodnou na přesném pořadí (příp. se rozlosují), v jakém se budou při hře po jednom střídat.
 • Hru je možno hrát na počítačích ve dvojicích - např. v počítačové učebně - nebo s počítačem a dataprojektorem v celé třídě (varianta A). Jestliže není k dispozici počítač, poslouží nám stejně dobře zpětný projektor (meotar) a folie, na které je vytištěna pyramida a políčka ve tvaru šestiúhelníků vystříhaná z folie nebo papíru. (varianta B). Vystříhaná políčka (šestiúhelníky) musí být ve třech barvách - šedá, červená, zelená.

Varianta A

Pravidla hry

 • K dispozici je hrací plocha ve tvaru pyramidy (obr. 1) s 28 otázkami, které jsou skryty v očíslovaných šestiúhelnících. První skupina začíná volbou libovolné otázky.

  obr
  1. obr

   

   

 • Po kliknutí na příslušné číslo na pyramidovém poli (obr. 2) se zobrazí snímek s příslušnou otázkou.

  obr
  2. obr

   

   

 • Kliknutím na tlačítko "Pyramida" se vrátíte zpět na snímek s pyramidou. Šestiúhelník se automaticky zbarví na šedou barvu.

 • Pokud hráči odpoví správně, učitel může měnit barvu šestiúhelníku na pyramidě po kliknutí na vnitřní pole šestiúhelníku mimo čtverec s číslem otázky (obr. 3). Barva se mění z šedé na červenou, z červené na zelenou a ze zelené zpět na šedou. Barvy volí učitel tak, aby správně zodpovězená otázka byla zbarvena barvou skupiny, které správná odpověď náleží.

  obr
  3. obr

   

   

 • Nezná-li hráč odpověď, má možnost odpovídat protihráč. Pokud protihráč odpověd na otázku též nezná, nebo na ni odpovídat nechce, zůstává barva šestiúhelníku šedá. Poté je k dispozici ještě náhradní otázka, na kterou učitel přejde po kliknutí na políčko "Náhradní otázka". Neví-li hráč správnou odpověď ani na náhradní otázku, políčko získává protihráč.

 • Skupiny se ve volbách otázky střídají takto:
  • Např.: Červení volí otázku, pokud ji zodpoví správně, získávají políčko, možnost volby další otázky mají zelení.
  • Pokud červení odpoví špatně, mají možnost zodpovědět otázku zelení. Pokud zelení odpoví na danou otázku, jsou po nich na řadě červení. Jestliže zelení nechtějí odpovídat, volí si pole s jinou otázkou.
  • V případě, že si skupina např. červených zvolí náhradní otázku a odpoví na ni správně, možnost volby dalšího pole s otázkou mají zelení. Odpoví-li však červení na danou otázku špatně, pole připadá soupeři (tj. zeleným) a další pole s otázkou si volí zelení.

 • Vítězí ta skupina hráčů, které se jako první podaří propojit všechny tři strany pyramidy.

 • Učitel má při této hře roli moderátora a rozhodčího.

Příklad zpracování pomocí prezentace viz. příloha.

Varianta B

Pravidla hry

 • Tato varianta je (jak již bylo zmíněno výše) určena pro učitele, jež nemá k dispozici počítač s dataprojektorem. Pak lze využít zpětného projektoru, folie s herním plánem (obr. 1) a hrací políčka. Otázky učitel čte z připravených materiálů.


  obr
  4. obr

   

 • Neví-li hráči odpověď, má možnost odpovídat protihráč. Pokud protihráč neví odpověď na otázku, nebo na ni odpovídat nechce, zůstává barva šestiúhelníku šedá. Poté je k dispozici ještě náhradní otázka, na kterou učitel přejde po kliknutí na políčko "Náhradní otázka". Neví-li hráči správnou odpověď ani na náhradní otázku, poté políčko získávají protihráči.

 • Skupiny se střídají ve volbách otázky takto:
  • Např.: Červení volí otázku, pokud ji zodpoví správně, získávají políčko, možnost volby další otázky mají zelení.
  • Pokud červení odpoví špatně, mají možnost zodpovědět otázku zelení. Pokud zelení odpoví na danou otázku, na řadě jsou červení. Jestliže zelení nechtějí odpovídat, volí si pole s jiné otázkou.
  • V případě, že si skupina např. červených zvolí náhradní otázku a odpoví na ni správně, možnost volby dalšího pole s otázkou mají zelení. Odpoví-li však červení na danou otázku špatně, pole připadá soupeři (tj. zeleným) a další pole s otázkou si volí zelení.

 • Chce-li některá ze skupin získat políčko s šedou barvou, má možnost odpovídat na náhradní otázku. Pokud tuto otázku nezodpoví správně, políčko připadá soupeři.

 • Vítězí ta skupina hráčů, které se jako první podaří propojit všechny tři strany pyramidy.

 • Učitel zde má funkci moderátora a rozhodčího.

Závěr

Pedagogovým posláním je učit, naučit a všemožně žáky podporovat a pomáhat jim v jejich zdolávání pomyslného žebříčku poznání, aby mohli vystoupat až na samý vrchol a splnit si tak svůj nejvyšší cíl, se kterým poprvé vstupovali na půdu té které školy.

Hra "Uhlovodíková pyramida" by mohla být pomůckou pro odlehčení nesnadného učiva chemie, plného prvků, sloučenin, vzorců a zákonů. Věříme, že tato forma učení (tedy pomocí her) se bude žákům líbit. Nyní již stačí pouze popřát mnoho úspěchů při hraní této hry a příjemnou zábavu!

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám