Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Zpestření hodin chemie hrou Riskuj

Ikona prakticky

Zpestření hodin chemie hrou Riskuj

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Alena Jedličková
Anotace: Jedna z možností využití PowerPointové prezentace pro netradiční způsob opakování učiva.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje
 2. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Organická chemie » charakterizuje základní skupiny organických sloučenin a jejich významné zástupce, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Biologie
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Český jazyk a literatura
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: meotar, dataprojektor + počítač nebo tabule
herní plán
zadání otázek
odpovědi na otázky
Klíčová slova: soutěž Risk, alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony

Při tvorbě této aktivity jsem se nechala inspirovat známou televizní soutěží. Uvedená forma hry byla vytvořena jako jedna z možností, jak aktivizovat žáky při hodinách chemie.

Hra je určena pro žáky, kteří se již seznámili s učivem organické chemie na úrovni současných 3. ročníků čtyřletého gymnázia, (což odpovídá 5. ročníku šestiletého gymnázia a 7. ročníku osmiletého gymnázia) nebo se připravují ve volitelných seminářích k maturitě z chemie.

Tato hra se dá použít k opakování probraného učiva, v tomto případě konkrétně pro opakování tématu "Kyslíkaté deriváty uhlovodíků". Každý vyučující si samozřejmě může vytvořit i další sady otázek pro jiná témata ze vzdělávacího obsahu. Část otázek je pokládána tak, aby si žák nejen procvičil a zopakoval učivo, ale aby se také něco nového dozvěděl.

Jakých metod se při hře využívá?
 • Metoda řešení problémů - otázky jsou zaměřené na přemýšlení, žák si tak procvičí, jak jednotlivé zadané problémy řešit.
 • Aktualizace poznatků - zadání otázky se žák dozví některé nové informace.
 • Metoda samostatné práce žáků - hru lze hrát i individuálně (každý žák sám za sebe).
 • Metody spolupráce (kooperace) - v případě skupinové soutěže žák spolupracuje v týmu.
 • Rozvoj práce s počítačem - žáci mohou tuto hru hrát přímo u počítače, a to buďto samostatně, nebo ve dvojicích.
 • Metody motivační - tato hra velmi dobře motivuje k dalším činnostem v hodinách.
 • Metody expoziční - žáci rozšíří a prohloubí své vědomosti.
 • Metody upevňovací - žáci si své znalosti dobře upevní (zafixují).
Organizace činností při této hře

Hru lze hrát několika různými způsoby:

 • Každý žák hraje sám za sebe proti všem ostatním.
 • Každá dvojice v lavici hraje sama za sebe proti ostatním dvojicím.
 • Proti sobě mohou hrát i vícečlenné skupinky.
 • Hru lze též hrát u počítače - ve dvojicích, jeden hraje proti druhému.
Příprava na hru, pomůcky

Každý žák si připraví papír (nejlépe formátu A4) a tužku.

Učitel - má více možností (od tabule a křídy přes meotar, dataprojektor až po učebnu vybavenou počítači). Podle toho může volit z následujících alternativ:

 1. Učitel nakreslí herní plán na tabuli, včetně názvů témat. Vybrané otázky škrtá či umazává. Zadání otázek má u sebe na papíře. Celou soutěž řídí, moderuje.
 2. Při použití zpětného projektoru si učitel na folii vytiskne herní plán. Zadání otázek a odpovědi má opět u sebe. Vybrané otázky zakrývá malými lístečky, aby žáci měli přehled a nevybírali si otázky dvakrát. Celou soutěž řídí, moderuje.
 3. Při použití dataprojektoru lze herní plán promítnout. Je uveden včetně otázek a odpovědí, které si učitel vytiskne a má je při ruce. Vybrané otázky je třeba žákům pro přehlednost zapisovat, aby si některé otázky nevybrali dvakrát. Celou soutěž řídí, moderuje.
 4. Hodina se koná v počítačové učebně. Žáci si spustí prezentaci v aplikaci MS PowerPoint, ze které se sami dozví zadání otázek včetně odpovědí. Dále pracují samostatně. Vybrané otázky si žáci sami zapisují, aby si některé otázky nevybrali dvakrát. (Pozn. V tomto uspořádání učitel dohlíží, kontroluje a je rádcem v případě nejasností.)

Pravidla hry - pro případ 1 až 3

Průběh hry

Žák sedící v první lavici nejblíže u okna vybere první otázku. Může to být pouze otázka za body, nikoliv otázka prémiová (první na řádku). Pozor! Prémiovou otázku k danému tématu lze vybrat až po výběru všech otázek za body (k danému tématu).

Učitel přečte znění otázky. Jakmile otázku dočte, žáci mají patnáct vteřin (popřípadě více) na odpověď, kterou píší do papíru.

Jakmile žák dopíše svoji odpověď, hned se přihlásí. Učitel musí dobře monitorovat, kteří tři žáci se přihlásili jako první tři (včetně jejich pořadí)1. Po vypršení časového limitu pro přihlášení dostává možnost odpovědět první přihlášený. Neodpoví-li správně, dostává příležitost druhý. Když ani ten neodpoví správně, dostane příležitost třetí. Pokud ani ten neodpoví správně, může učitel vyvolat kteréhokoliv žáka, který se hlásí, a to až do té doby, dokud nezazní správná odpověď. Pokud ovšem správnou odpověď nezná nikdo z žáků, řekne ji učitel sám.

Po zaznění správné odpovědi si žáci na druhou stranu papíru připíší příslušný počet bodů, pokud odpověděli správně na danou otázku. Pokud odpověděli špatně nebo vůbec, žádné body si neodečítají.

Učitel škrtne nebo smaže příslušnou vybranou otázku na tabuli, popřípadě zakryje otázku na herním plánu na meotaru, aby žáci měli přehled o tom, které otázky ještě mohou vybírat.

Výběr další otázky

Žák, který odpověděl správně na otázku jako první, vybere další otázku. Jestliže nikdo ve třídě správnou odpověď nevěděl, vybírá otázku ten, kdo vybíral otázku předchozí. Pokud bylo předchozí otázkou dobráno celé téma, může si žák vybrat prémiovou otázku, na kterou odpovídá sám. Jako prémii žák obdrží malou jedničku. Odpoví-li špatně nebo neodpoví vůbec, vybere sám další otázku.

Závěr hry

Hra končí ve chvíli, kdy jsou vybrány všechny otázky. Hra ale může skončit i tehdy, když vyprší časový limit, který měl učitel připravený pro tuto hru a který byl před zahájením hry oznámen ostatním. Pak si učitel může označit otázky, které ještě zbyly (resp. překreslit si z tabule plán rozehrané hry), a dohrát hru třeba další hodinu.

Vítězové

Po skončení hry si žáci spočítají svá skóre, tj. sečtou všechny nasbírané body. Vítězem je žák s nejvyšším počtem bodů. V případě, že učitel chce hodnotit výsledky soutěže známkou, může určit hranice bodů pro jednotlivé známky, a tak ohodnotit všechny žáky ve třídě. O škále učitel informuje žáky před začátkem soutěže.

Pravidla hry - pro případ 4
(žáci pracují u počítače samostatně nebo po dvojicích)

Průběh hry

Jeden z dvojice žáků (případně žák sám) vybere otázku (např. ten sedící napravo u počítače). Kliknutím na příslušné pole se zadání objeví. Oba z dvojice (či žák sám) napíší odpověď na papír, kdo bude dříve hotov, řekne stop a odpovídá na otázku. V případě, že odpoví špatně, má šanci druhý z dvojice. V případě individuální práce žák odpovídá sám a připisuje si body pouze za správnou odpověď. Za špatnou odpověď se body neodečítají. Kontrolu odpovědi mají žáci pod zadáním otázky - stačí kliknout na stránku. První správná, nebo rychlejší správná odpověď získává body. Žáci (žák) si vyznačí vybranou otázku, aby měli přehled, který úkol již vybrali.

Výběr další otázky

Kliknutím na políčko se šipkou se dostanou žáci zpět na plán hry a mohou vybírat další otázku. Otázku vybírá ten z žáků, který správně odpověděl v předchozím kole. Pokud oba odpověděli špatně, pak vybírá ten, který vybíral otázku předchozí.

Prémiová otázka

Na prémiovou otázku (první na řádku) má žák právo odpovídat sám, vybrat ji může až po výběru všech úloh za body (k danému tématu). Za správné zodpovězení prémiové otázky dostane žák 5000 bodů.

Vyhodnocení

Učitel může připravit různá kriteria pro hodnocení, s nimiž žáky seznámí před začátkem soutěže. Jednou z možností je například hodnocení lepšího z dvojice známkou, jejíž hodnota se určí podle množství získaných bodů.

Hodnocení při skupinové práci

V případě, že žáci soutěží ve skupinách, doporučuji učiteli ustoupit od hodnocení známkou, ale zaměřit se spíše na rozbor práce ve skupině. To poskytuje mimo jiné prostor pro práci s Osobnostní a sociální výchovou.

Závěr

Hra působí na žáky velmi motivačně. Vyskytují se v ní prvky z praxe, proto je zadání otázek pro žáky zajímavé. Žáci si rozvíjejí svoje schopnosti uvažovat o problémech, upevňují a rozšiřují si své znalosti. Naučí se nenásilnou formou ověřit si své vědomosti, ti opatrnější postupně získávají odvahu zdravě riskovat.


1 Pro zajištění objektivity může učitel např. zvolit ještě dva pomocné moderátory z řad žáků, kteří mu v této činnosti výrazně pomohou.


Citace a použitá literatura:
[1] - VACÍK, J. et al. Přehled středoškolské chemie. Praha, 1999.  
[2] - KOLÁŘ, K. et al. Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia. Praha : SPN, a. s., 1997.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf89 kBherní plán
Odstranitppt176 kBprezentace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 02. 01. 2007
Zobrazeno: 15364krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JEDLIČKOVÁ, . Zpestření hodin chemie hrou Riskuj. Metodický portál: Články [online]. 02. 01. 2007, [cit. 2020-02-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1069/ZPESTRENI-HODIN-CHEMIE-HROU-RISKUJ.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.