Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Vytváříme školní vzdělávací programy – fyzika (fyzikální vzdělávání)
Odborný článek

Vytváříme školní vzdělávací programy – fyzika (fyzikální vzdělávání)

14. 1. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Anotace

Článek předkládá tři varianty učebních osnov fyziky pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupeň víceletých gymnázií. Vypracované osnovy nalezne čtenář v příloze.

V publikaci „Příručka pro učitele fyziky na střední škole“ od autorů Oldřicha Lepila a Emanuela Svobody (vydána nakladatelstvím Prometheus, Praha 2007) jsou uvedeny tři možné varianty tvorby vzdělávacího obsahu fyziky na gymnáziu. Návrhy se týkají čtyřletého vzdělávacího programu (čtyřletá gymnázia, vyšší stupeň víceletých gymnázií).

Návrhy učebních osnov fyziky vycházejí z doporučené hodinové dotace pro každý ročník, a to jednak na základě učebního plánu pro vzdělávací oblast Člověk a příroda, jednak z možnosti využít hodinové dotace v rámci disponibilních hodin. Předpokládá se 33 týdnů výuky v prvních třech ročnících.

Varianta O (optimální) je navržena pro časovou dotaci (2 + 2 + 3 + 2) týdenních hodin, a to pro přírodovědně zaměřený vzdělávací program. Ve třetím ročníku je vhodné z tříhodinové dotace vyčlenit trvale jednu hodinu pro laboratorní práce a teoretická cvičení. Na variantu O by mohl navazovat dvouhodinový volitelný předmět Fyzikální seminář.

Varianta P (přiměřená) je navržena pro časovou dotaci (2 + 2 + 2 + 2) týdenních hodin v učebním plánu gymnázia se všeobecně zaměřeným vzdělávacím programem. Podobně jako u varianty O by bylo vhodné, aby i na tuto variantu navazoval dvouhodinový volitelný předmět Fyzikální seminář, popř. Seminář přírodovědných předmětů rovněž v rozsahu 2 h týdně.

Varianta S (skromná) v časové dotaci (2 + 2 + 2 + 0) týdenních hodin patří mezi varianty použité pro jednoznačně zaměřené profilace gymnázia na společenskovědní předměty.

Navržené osnovy fyziky mají v každé variantě tři části: Očekávané školní výstupy vyjádřené aktivními slovesy a aktivními slovesnými vazbami, Učivo a Přesahy a vazby včetně poznámek. Ve sloupci Učivo jsou použity názvy tematických okruhů, které odpovídají názvům v současné řadě učebnic fyziky pro čtyřletá gymnázia. Není tedy použito názvů uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Ve sloupci učivo jsou především navržena témata laboratorních prací z fyziky, návaznosti na učivo fyziky základní školy (resp. nižšího gymnázia) nebo návaznosti na učivo chemie (případně biologie) a v neposlední řadě jsou uvedeny příklady průřezových témat vhodných k začlenění do výuky fyziky v jednotlivých tematických celcích. V plánovaném počtu hodin pro jednotlivá témata je také počítáno s potřebnými hodinami pro opakování a systematizaci poznatků.

Literatura a použité zdroje

[1] – LEPIL, Oldřich; SVOBODA, Emanuel. Příručka pro učitele fyziky na střední škole. Praha : Prometheus, 2007.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
341.8 kB
PDF
UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU - VŠECHNY VARIANTY
pdf
277.34 kB
PDF
UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU – varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2)
pdf
269.53 kB
PDF
UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU – varianta P (časová dotace 2 + 2 + 2 + 2)
pdf
250.98 kB
PDF
UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU – varianta S (časové dotace 2 + 2 + 2 + 0)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

RVP / ŠVP