Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Cizinci v ČR

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Oxana Antošová
Anotace: Hlavní podstatou projektu je u žáků vyvolat zájem o problematiku mezilidských vztahů, vytváření pozitivního vztahu k sobě i k ostatním.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Geografie
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Výtvarný obor
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Internet, encyklopedie, mapy, fotodokumentace, fixy, lepidlo, papíry.
Klíčová slova: Člověk a společnost, diskriminace, cizinci, kultura, Multikulturní výchova

Téma projektu: Cizinci v České republice 

Počet žáků: 30 (školní třída)

Vzdělávací oblasti:

 • Člověk a společnost (dějepis, občanský a společenskovědní základ)
 • Umění a kultura (výtvarný obor)
 • Člověk a příroda (geografie)

Organizace řízení učební činnosti

Individuální práce doma s internetem, skupinová práce, práce ve třídě, prezentace

Vyučovací metody

 • metody slovní: rozhovor, diskuze, brainstorming, metody práce s textem (knihou, internetem)
 • metody praktické: výtvarné činnosti (kreslení, stříhání, lepení), pracovní činnosti, výroba produktu, nácvik dovednosti

Pomůcky

Internet, encyklopedie, mapy, fotodokumentace, fixy, lepidlo, papíry.

Výstup projektu

Projekt bude ukončen výstavou plakátů, které žáci budou připravovat v průběhu realizace.

Hodnocení

 • učitel hodnotí ve třídě společně se žáky po každé vyučovací hodině
 • žáci hodnotí své výstupy, svou práci, práci na projektu
 • učitel hodnotí sám výkon, na konci projektu, práci žáků

Cíl projektu

 • seznámení žáků s pojmy – kultura, skupina, identita, minorita, diskriminace a tolerance,
 • seznámení žáků s národy žijící v České republice a jejich kulturou,
 • rozvoj sociálních kompetenci

Vyučovací cíle

Kognitivní:

 • žáci pojmenují národy žijící v České republice a popíší sociokulturní prostředí, z jakého pochází
 • žáci seřadí základní údaje o vybraných národech (geografické umístění, jazyk, kultura, náboženství apod.)
 • žáci objasní, jak sociokulturní zázemí posiluje a omezuje identitu jedince

Afektivní:

 • žáci umějí vysvětlit pojem kultura, skupina, identita, minorita, emigrace, diskriminace a tolerance
 • žáci respektují postoje tolerance, respektu a otevřenosti vůči odlišným kulturám
 • žáci cítí odpovědnost za vlastní kulturu, vlastní identitu
 • žáci chápou různorodost ve společnosti jako příležitost
 • žáci dokáží spolupracovat se všemi členy skupiny
 • žáci umějí vhodně komunikovat ve skupině

Plánovaný průběh výuky

Učitelka žáky motivuje sdělením o tématu a hlavního úkolu projektu a rozdělí je na skupinky po 4–5. Každá skupina si vybere mluvčího, který vylosuje kartičku s pojmem (kultura, skupina, identita, minorita, emigrace, diskriminace a tolerance). Skupina má za úkol najit ve slovníku nebo v encyklopedii význam pojmu na jejich kartičce. Po vyzvání učitelky skupiny prezentují splnění svého úkolu.

Metodou diskuze učitelka zjišťuje, jaké národy – žijící v České republice – žáci znají. Důležité informace, které vyplynou z diskuze, jsou zapisovány učitelkou na tabuli. Každá skupina si vylosuje kartičku s názvem národa žijícího v České republice. 
Za domácí úkol skupiny vyhledají informace, které souvisejí s národem na jejich kartičce. Každá skupina pracuje samostatně dle zadání a prezentuje výsledky své práce v hodině. Na nástěnku vyhrazenou pro tento projekt skupiny vystaví nejúspěšnější část své prezentace. 

Reflexe

Reflektivní dialog je založený na vzájemné komunikaci mezi učitelkou a žáky. Žáci mají za úkol se pokusit říct, postupně jeden po druhém, jak se jim líbila prezentace skupiny, co je překvapilo, co je zaujalo na tomto národě, najit společné znaky mezi českou a prezentovanou kulturou. 

Poznámka

Učitel přímo neřídí tuto činnost, ale pomáhá ji připravovat, uvádí do ní, sleduje ji, modifikuje apod. Žáci se přitom učí nalézat vlastní cestu učení, ale také přijímat odpovědnost za jeho výsledky.

Citace a použitá literatura:
[1] - et al. Interkulturní vzdělávání. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. 520 s. ISBN ISBN 80-7106-614-1. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 05. 2010
Zobrazeno: 7548krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ANTOŠOVÁ, Oxana. Cizinci v ČR . Metodický portál: Články [online]. 14. 05. 2010, [cit. 2020-09-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/8467/CIZINCI-V-CR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 14. 05. 2010 11:56
Příspěvek ukazuje možnost, jak pomocí skupinové práce vyučovat o cizincích v ČR. Při čtení tohoto příspěvku mě napadla otázka: Jak by bylo možné využít potenciál učitele-cizince při výuce o cizincích, kultuře a diskriminaci?
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 14. 05. 2010 11:56
Inspirující příspěvek. Realizace není náročná a tak přímo vybízí k využití. Naplnění cílů je efektivní, žáci i vyučující určitě získají nové informace. Doporučuji.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.