Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Přírodní učebna – poznáváme kouzlo bylin...

Ikona prakticky

Přírodní učebna – poznáváme kouzlo bylinek

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Eva Krafková
Spoluautor: Mgr Lenka Novotná
Anotace: Během aktivity se žáci učí poznávat bylinky, aktivně se zapojují do přípravy bylinkové spirály v přírodní učebně.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
  2. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 1. stupeň » Člověk a svět práce » Pěstitelské práce » 2. období » provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
  3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
  3. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: obrázky bylin, nůžky, čtvrtky, vodové barvy, suché pastely, pastelky, tuš, sazenice bylin, zemina, kameny, konev, voda, motyčky, hrábě
Klíčová slova: rostliny, přírodní učebna, léčivé rostliny, bylinková spirála

Cíl výuky:

Žák dovede poznat alespoň deset druhů léčivých rostlin. Aktivně se zapojuje do přípravy bylinkové spirály v přírodní učebně. Podílí se na návrhu spirály a aktivně se zapojí i při samotné stavbě spirály.

Motivace

Příběh o bylinkách a jejich „kouzelné" moci uzdravovat.

Pracovní postup

1. Hodina přírodovědy
a)
učitel vypráví žákům příběh O kouzelných bylinách, následuje řízený rozhovor o bylinách.

Otázky:
Co rozumíme pod pojmem bylina?
Jaký význam bylinky pro člověka mají?
K čemu se využívají a jak?
Jak se pěstují a následně sbírají?
Která doba je nejvhodnější pro sběr bylin?

b) Učitel ukazuje byliny, které si předem nasbírá do vázy, nebo  si připraví obrazové publikace, ve kterých jsou nejrůznější byliny zakresleny. Vysvětlí, k čemu jednotlivá bylina slouží a kde roste. Žáci se snaží zapamatovat co nejvíce druhů rostlin.

c) Soutěž ve skupinách.
Učitel ukazuje jednotlivé byliny a žáci své odpovědi zapisují na papír. Následuje společné vyhodnocení.

2. Hodina výtvarné výchovy
Žáci se rozdělí do cca 4 skupin, učitel jim rozdá velké čtvrtky, na které jednotlivé skupiny navrhnou, rozkreslí návrh záhonu,  který osází  bylinkami. Záhon může být zakreslen ve tvaru spirály (žáci se s takovým typem záhonu nejspíše nesetkali, proto jim může učitel ukázat obrázek nebo fotografii takového záhonu).
Žáci mají pro práci k dispozici obrazové publikace bylin nebo čerstvé byliny ve váze

3. Pracovní vyučování
Žáci za pomocí učitele vytvoří na školní zahradě bylinkový záhon ve tvaru spirály (viz příloha).

Pozn: před odchodem na pozemek jsou žáci  poučeni o bezpečnost práce s nářadím.

Evaluace

Vyhodnocení práce probíhá vždy po ukončení zadaného úkolu. Následuje reflexe, ve které žáci sdělují učiteli své připomínky a návrhy pro další činnost týkající se tématu bylin.

Návrhy spirálových záhonu si žáci vystaví ve třídě.

Reflexe:

Projekt lze použít pro žáky 4. - 5. ročníku. Doba realizace 1 - 2 týdny. Žáci aktivně poznávají léčivé bylinky a jejich význam. Aktivně se zapojují do budování přírodní učebny a vytvářejí si vztah k tomuto místu.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc4404 kBPřílohy – Příběh bylin
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 04. 12. 2009
Zobrazeno: 13446krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAFKOVÁ, Eva. Přírodní učebna – poznáváme kouzlo bylinek. Metodický portál: Články [online]. 04. 12. 2009, [cit. 2020-01-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6233/PRIRODNI-UCEBNA---POZNAVAME-KOUZLO-BYLINEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.