Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu...

Ikona teoreticky

Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu v přípravné třídě

Ikona odbornost
Autor: Kateřina Smolíková
Anotace: Příspěvek se zabývá specifikou přípravných tříd, podmínkami jejich organizace i specifickými vzdělávacími potřebami dětí, které je nutno akceptovat při tvorbě vzdělávacího programu.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: ŠVP, přípravné třídy

Základním východiskem bude RVP PV. Jeho koncepce kromě tvorby školních vzdělávacích programů umožňuje také tvorbu programů třídních. Ty se týkají právě vzdělávacího obsahu a umožňují, aby obsah vzdělávání mohl odpovídat konkrétním potřebám a možnostem dětí zařazených do konkrétní třídy. To je předpoklad shodný s požadavkem programu přípravné třídy. Proto se pedagogové, kteří budou v rámci ŠVP připravovat program pro přípravnou třídu dětí, mohou inspirovat ze zkušeností mateřských škol a pracovat obdobným způsobem.

I když v mnohém se budou program v běžné třídě mateřské školy i v přípravné třídě základní školy shodovat, nalezneme rozdíly. Vyjdeme-li ze současné praxe, můžeme popsat následující:

 • děti zařazované do přípravných tříd mají v porovnání s dětmi v běžných mateřských školách specifické vzdělávací potřeby (tyto děti bývají v rozvoji i učení opožděné, jejich adaptabilita bývá snížená, jsou přijímány na základě doporučení školského poradenského zařízení apod.);
 • životospráva, prostorové, materiální a další podmínky v přípravných třídách při základní škole jsou zpravidla jiné, než ve škole mateřské (vybavení tříd pomůckami a hračkami je chudší, denní program ne vždy zahrnuje pobyt venku, bývá omezen prostor pro spontánní hru dětí);
 • jiná je i organizace vzdělávání (je organizováno jako polodenní dle předpisů v rozsahu 18 - 22 hodin týdně, ve třídě je snížený počet dětí, je možno pracovat za pomoci asistenta pedagoga);
 • ve třídě může učit pedagog s aprobací pro předškolní i pro základní vzdělávání (popř. speciální pedagog);
 • vzdělávání je přísně individualizované, probíhá většinou na základě individuálních plánů;
 • vzdělávání má intervenční, popř. korektivní charakter (jde o vyrovnání nedostatků v rozvoji a učení dítěte);
 • zpravidla je potřebné zajistit speciálně pedagogickou péči;
 • vzdělávací program trvá jeden školní rok;
 • na závěr školního roku pedagog vypracovává zprávu o průběhu předškolní přípravy v daném roce (včetně doporučení pro vzdělávání dítěte v dalším období), která je součástí dokumentace školy.

Je tedy zřejmé, že tvorba vzdělávacího programu v přípravných třídách by měla být upravena tak, aby výsledný program vyhovoval specifickým podmínkám v těchto třídách a byl pro vzdělávání dětí i pro pedagogy funkční. Z toho vyplývají následující závěry:

 • cíle vzdělávání dětí v přípravných třídách je třeba vzhledem k cílům daným RVP PV modifikovat s ohledem na speciální vzdělávací potřeby dětí, zároveň je třeba upravit obsah, tedy nabídku konkrétních témat i činností;
 • modifikace cílů a výběr obsahu jsou provázány s podmínkami, proto je nutno při tvorbě vzdělávacího obsahu pro přípravnou třídu pracovat také s podmínkami vzdělávání;
 • v přípravných třídách se jedná většinou o intervenční či korektivní vzdělávací působení, čemuž je třeba přizpůsobit formy a metody práce;
 • v přípravných třídách převažuje individualizovaná vzdělávací práce, proto je nutno klást důraz na průběžné sledování a hodnocení individuálního vzdělávacího pokroku u dětí a promítání získaných poznatků do konkrétních pedagogických opatření (průběžně zjišťované a zaznamenávané výsledky sledování a hodnocení slouží nejen jako okamžitá zpětná vazba, ale jsou to spolehlivé podklady pro zpracování závěrečné zprávy o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném roce).

Dále uvádíme pravidla, která jsou uplatňována v práci s třídním programem vzdělávání a která můžeme využít při tvorbě vzdělávacího obsahu přípravných tříd v rámci ŠVP:

 • vzdělávací obsah by měl být uspořádán do tematických celků integrujících jednotlivé vzdělávací oblasti, ve kterých vzdělávání probíhá;
 • vzdělávací obsah (cíle i nabídka) by měly být přizpůsobeny specifickým potřebám a možnostem dětí i délce vzdělávacího programu, nebude se tedy jednat o určitý výběr "učiva" z RVP PV, popř. o úpravu vzdělávacího obsahu;
 • integrované bloky by měly být postaveny tak obecně, aby byl zachován maximální prostor pro pružnou, tvořivou, vynalézavou, improvizačně a kombinačně náročnou práci pedagoga (měly by umožňovat, aby pedagog mohl postupovat při vzdělávání dětí s maximálním zřetelem k rozdílnosti jejich vzdělávacích potřeb, aby mohl uplatňovat individuálně optimální cesty a přístupy, improvizovat a průběžně kombinovat);
 • vzdělávací obsah by měl být zpracován natolik volně, aby umožňoval tvorbu různých individuálních vzdělávacích plánů a pedagog mohl diferencovat v tom, nač se kdy u kterého dítěte zaměří a jaké činnosti mu nabídne;
 • při tvorbě vzdělávacího programu je třeba respektovat odlišné školní podmínky (např. prostorové, materiální či organizační) a zároveň zachovávat psychohygienické a pedagogické podmínky stanovené v RVP PV; pokud podmínky na konkrétní škole neodpovídají požadavkům RVP PV, mělo by být jejich vyhodnocení součástí ŠVP, včetně návrhů na jejich úpravu;
 • je třeba počítat se zařazením speciálně pedagogické péče (dle potřeb dětí);
 • je třeba pracovat s neustálou zpětnou vazbou, průběžně sledovat a vyhodnocovat individuální rozvojové a vzdělávací pokroky dětí a zjištění promítat do konkrétní pedagogických opatření, resp. do individuálních vzdělávacích plánů.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 14. 08. 2007
Zobrazeno: 10440krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu v přípravné třídě. Metodický portál: Články [online]. 14. 08. 2007, [cit. 2019-12-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1553/VYCHODISKA-PRO-TVORBU-VZDELAVACIHO-OBSAHU-V-PRIPRAVNE-TRIDE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.