Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Anotace: Příspěvek nabízí možnost, jak žákům zpestřit hravou formou opakování a procvičování učiva.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 2. Základní vzdělávání -> Přírodopis
 3. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Připravené zadání úkolů pro učitele
Hrací plán na AZ kviz, sada lístků ve dvou barvách
Klíčová slova: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, dějiny, Pověsti, spisovatel, lidské tělo
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příspěvek nabízí několik možností, jak žákům 1. stupně zpestřit hravou formou opakování a procvičování učiva. Je obdobou známého televizního pořadu. Místo písmen jsem do zadání zvolila pouze čísla, která umožňují snadnější vymýšlení jednotlivých úkolů.

Postup:

 • na magnetickou tabuli připevníme hrací plán (známý z televizního pořadu), na kterém jsou místo písmen napsané číslice 1 - 28; žákům vysvětlíme pravidla (propojit všechny tři strany trojúhelníku), dále připravíme sadu lístečků ve dvou barvách
 • pokud žáci hru moc neznají, je dobré začít se dvěma soutěžícími, učitelem jako moderátorem a ostatními žáky jako diváky
 • osobně nejčastěji používám variantu, při které hrají dvě dvojice žáků proti sobě, starší žáci si celou hru sami organizují
 • další postup je podobný jako u televizní hry (dvojice si střídavě vybírají čísla a učitel nebo zvolený žák čte zadání, získané políčko se zakrývá lístkem barvy, kterou si dvojice zvolila), při této variantě je důležité, aby se dvojice žáků uměla dohodnout
 • další pravidla se mohou dohodnout podle složení třídy, času apod.
 • hra je dost známá a u žáků hodně oblíbená, lze ji zařadit na začátku hodiny nebo ke konci hodiny (nejvíce ji využívám při opakovacích hodinách)
 • připravila jsem několik ukázek, které lze využít v předmětech český jazyk (příloha č. 1, 2, 3, 4, 5) a člověk a jeho svět (příloha č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), při zadání se čtou údaje v prvním sloupci, pro ulehčení práce učitele jsou v přílohách uvedena i řešení

Další možnosti využití:

 • žáci si vezmou papír, určený žák vylosuje 4 - 8 čísel, na otázky odpovídají všichni písemně, následuje společná kontrola (zadání čte učitel)
 • žáci se rozdělí do menších skupin, vylosují si 4 - 8 čísel, následně spolupracují, odpovědi zapisuje určený žák, následuje společná kontrola a vyhodnocení práce skupin (při této variantě je vhodné dát do skupinek zadání úkolů v písemné podobě)
 • žáci se rozdělí do menších skupin, dostanou přehled úkolů v písemné podobě a dohodnou se na časovém limitu, který mají na řešení, hodnotí se, kolik úkolů skupina správně vyřešila během časového limitu (tato varianta je vhodná také pro dvojice i jednotlivce)
 • přílohy se rozstřihají na proužky, oddělí se odpovědi a žáci hledají správné dvojice (při této variantě doporučuji rozdělit jednu přílohu pro více skupinek)
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 03. 2009
Zobrazeno: 13528krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HNÍZDILOVÁ, Bohumila. AZ kviz. Metodický portál: Články [online]. 08. 03. 2009, [cit. 2020-08-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3033/AZ-KVIZ.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.