Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Superhrdinové ve vaší tělocvičně

Superhrdinové ve vaší tělocvičně

Článek představuje možnost, jak motivovat žáky k pohybové aktivitě. Popsané činnosti využívají jako motiv zájmy žáků, jako jsou například oblíbení filmoví hrdinové komiksového světa Avengers. Cílem článku je nejen na základě zkušeností tento typ motivace popsat, ale upozornit zejména na to, že díky takovémuto pojetí vnímají žáci více smyšlený příběh, než aby se soustředili na činnosti, které vnímají často negativně. Součástí článku je i poukázáno na možná propojení s rozvojem matematické a digitální gramotnosti žáků.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Cíl výuky

Cílem výuky je propojení známého tématu (film, příběh, ...) s činností, která je po dětech vyžadována v příslušné hodině TV, a zvýšit tak jejich motivaci a zájem o pohybovou činnost.

Při vhodné přípravě výuky je možné také rozvíjet prvky matematické a digitální gramostnosti.

Tělesná výchova v dnešní době? Pro mnohé učitele noční můra. Proč? Žáci nemají zájem, chuť, nechtějí se hýbat nebo si jen hrát. Podle závěru statistiky Státní zdravotního ústavu (Výsledky studie „Zdraví dětí 2016“, 2016) trpí až 10 % dětské populace obezitou, nejvíce pak děti v 5. a 9. roce, zejména chlapci. Na to je vázáno vadné držení těla, kterým trpí 42 % všech dětí s vyšší hmotností. Co s tím? Jak tomu předejít? Tuto otázku si kladou rodiče nejednoho dítěte, jejich potomci nechtějí chodit do sportovních kroužků, a tak rodiče svoji pozornost obracejí na učitele tělesné výchovy. Bohužel v současné době, kdy svět dětí ovládají počítače, chytré telefony, trend udávají tzv. youtubeři a dětem stačí vstřelit gól ve FIFA hře na play stationu, to učitelé ve škole nemají vůbec jednoduché, obzvláště při hodině tělesné výchovy. Nicméně si myslím, že při začlenění správné pohybové aktivity s vhodnou motivací, která vychází z „dnešního“ světa dětí, se dají žáci v hodině tělesné výchovy namotivovat k pohybu velice snadno. A to je cílem následujících řádků.

Tělocvik jinak, ale stále podle RVP

Moje praxe, vedoucí a koordinátor na zotavovacích akcích, mi otevřela oči. Podle mého děti jeví zájem o pohyb a sport, pokud je zaujmeme činností, která je jim blízká. Nemyslím tím konkrétní sport, ale oblast tematického začlenění aktivity, jako je film, seriál nebo počítačová hra. Pro rozvoj základních pohybových dovedností stačí vhodnou aktivitu „navléct“ na činnost nebo hrdiny z již zmiňovaných oblastí filmu, … Ze školní praxe vím, že na velké tvoření není čas a letní tábor je něco jiného než výuka ve škole, ale ve finále jde o jedno a to samé.

Pro školu definuje RVP vzdělávací obor Tělesná výchova jako: „Součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. (RVP ZV, 5.8, s. 92). Dle mého názoru splňují tyto body i aktivity na táboře, kde je motivace jednodušší. Při sledování dětí na táborech vidím, jak děti rozvíjí základní pohybové návyky, aniž by o tom věděly, jelikož jsou motivovány aktivitou nebo hrou, která je podpořena příběhem nebo činností, kterou velice dobře znají. A podle RVP ZV pro Tělesnou výchovu dosahujeme očekávaných výstupů pro 1. stupeň, podle nich žák:

-          TV-3-1-05p reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti;

  • projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám;
  • zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů (RVP ZV, 5.8.2, s. 97).

Proč si tedy nepomůžete vhodně motivovanou aktivitou, která bude žáky bavit a bude naplňovat výše zmiňované výstupy? Samozřejmostí je, že se děti na tábor většinou hlásí dobrovolně a z vlastní iniciativy. Při zotavovací akci se pohybují v odlišných podmínkách. Tábor si také můžou zvolit podle preferencí, zájmů nebo příběhu, který akci provází. Ale ani tohle vás nemusí odradit. Není potřeba chystat složitou aktivitu, postačí, když si připravíme jednoduchou hru, která je motivována tématem, které žáky vaší třídy nejvíce zajímá. Ukázku takové aktivity uvádím v pokračování článku.

„Pohybová dovednost je učením získaný předpoklad účelně, rychle a úsporně řešit daný pohybový úkol. Je zřejmé, že pohybové dovednosti jsou komplexem psychomotorických projevů člověka (Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra tělesné a sportovní výchovy, 2010). Pro rozvoj jednotlivých složek pohybových dovedností (př. různé formy běhu – slalom; manipulace, házení a střelba míčem; prvky základní gymnastiky – dřep, kotoul, …; a další) si připravíte stanoviště, na kterých probíhají cvičení zaměřená na daný pohybový úkol. Vyučovací hodina probíhá formou kruhového tréninku, kdy žáci na stanovišti plní zadané úkoly.

Agenti a superhrdinové v praxi

V rámci táborového programu jsem chystal stanoviště na rozvoj různých pohybových dovedností a jako motivační složku zvolil komiksový svět Marvelu plný superhrdinů a tajných agentů. I žák první třídy vám řekne alespoň jednoho hrdinu komiksových sérií. Proto sázím i u této aktivity na to, že děti postavy znají a rády se přidají do příběhu, i když jen na jednu vyučovací hodinu tělesné výchovy. Pro motivaci jsem využil příběh z komiksové série Avengers, přijetí nových agentů do služeb organizace (SHIELD), která v komiksu agenty sdružuje a za pomoci superhrdinů chrání svět před nepřáteli. Žáci představují agenty, kteří se ucházejí o pozici v organizaci.

Na každém stanovišti, které si připravíte v tělocvičně nebo venku (záleží na ročním období a podmínkách, které máte k dispozici), budou děti plnit aktivitu, která odpovídá zadané pohybové aktivitě, viz výše. Aktivita bude motivována pohybovou dovedností, kterou musí zvládnout každý agent. Žáky namotivujte tím, že je důležité, aby byl agent výborně fyzicky připravený, aby mohl pracovat po boku superhrdinů. Úkoly na stanovištích, které budou žáci plnit, jsou poskládány podle požadavků vedení organizace (SHIELDu) a superhrdinů. Stanoviště mohou být např.

-          stanoviště Thora (bůh hromu) – hod kladiva na cíl;

-          stanoviště Kapitána Ameriky – silová připravenost;

-          stanoviště Iron Mana – orientace v prostoru, vynalézavost a důvtip při bojové akci;

-          stanoviště Hulka – ochrana před nepřítelem.

V praxi:

-          stanoviště Thora – trefování různými typy míčů (tenisový míček, molitanový míč, volejbalový míč, …) různorodé cíle (obruče, kužele, …);

-          stanoviště Kapitána Ameriky – dřepy, sedy lehy, dívčí kliky na čas;

-          stanoviště Iron Mana – překážková dráha, rozvíjející koordinaci a šikovnost (slalom, přeskok laviček, kotoul na žíněnkách, válení sudů a další pohybové dovednosti, které žáci už zvládají);

-          stanoviště Hulka – drobné úpolové hry (s přetahy a přetlaky), odrazová skokanská příprava na místě i v pohybu.

Vyhodnocení všech aktivit může probíhat formou zapisování dosažených výsledků do tabulek v elektronické podobě, které si žáci mohou vytvořit a spravovat v rámci hodin IVT. Stanoviště se mohou opakovat v určitém intervalu (jednou za měsíc). Následně žáci mohou zapisovat své dosažené výkony a porovnávat, v jakých oblastech se zlepšili. Získáváte tak efektivní propojení s rozvojem matematické a digitální gramotnosti. Z digitální např. správa informací, které žák získává během měření a opětovně se k nim vrací, aby porovnal vývoj svého výkonu. U matematické gramotnosti žák objevuje vztahy mezi jednotlivými výsledky a pracuje se stanovenými pravidly pro jejich třídění a vyhodnocení (př. naměřený čas, hozené metry, …).

Jako příklad bych rád uvedl variantu, která se dá naplánovat na první pololetí školního roku, zároveň je v ní evidentní rozvoj více gramotností, konkrétně matematické a digitální.

- Na začátku školního roku (během měsíce září) učitel se žáky provede výše popsanou aktivitu (nebo upravenou podle zvoleného tématu nebo náplně vyučovací jednotky). Zaznamená dosažené výsledky žáků v jednotlivých činnostech do svého archu hodnocení.

- Pokračování aktivity poté nastává při nejbližší vyučovací hodině IVT, kde si žáci pomocí tabulkového editoru (Excel nebo jiný) vytvoří v rámci vyučovací hodiny vlastní tabulku, do které si zaznamenají své dosažené výkony u jednotlivých cvičení. V návaznosti na matematické schopnosti žáků může učitel žákům zadat vytvořit i statistiky jejich cvičení a různé výsledné hodnoty (např. průměrné hodnoty, porovnání proměnných – např. chlapci vs. dívky, sportovci vs. nesportovci; řazení, …). Vše záleží na tom, pro jakou věkovou kategorii aktivitu učitel využije. Náročnost nejen aktivit v tělocvičně, ale i požadavky při práci v textovém editoru se odvíjí od věku žáků a probíraných tematických celků a učiva.

- Po vytvoření tabulek je lze následně společně ve třídě, samostatně nebo ve formě projektu vyhodnotit a prezentovat.

- Všechny tři výše popsané body se mohou zopakovat ve čtvrtletí (listopad) a následně na konci pololetí (leden). Učitel opět zaznamená výkony v tělocvičně a žáci je při hodinách IVT zapracují do již vytvořených tabulek. Vzhledem k tomu, že žáci získají další data své tělesné kondice, lze přidat aspekt porovnávání změny hodnot různých ukazatelů výkonosti v jednotlivých obdobích.

- Žák tímto způsobem rozvíjí digitální gramotnost ruku v ruce s matematickou, a to přímo v praxi a na příkladu, který se týká konkrétně jeho samého.

Výše popsané činnosti jsou pouze ukázkou. Aktivity a příběhovou motivaci můžete upravit podle možností školy, vašich osobních preferencí a konkrétních žáků, pro něž je výcvik připravován. Aktivity v provedení kruhového tréninku by měly být postaveny tak, abyste mohli dozorovat všechna stanoviště a žáci prováděli aktivitu, kterou už mají osvojenou a nehrozí nebezpečí úrazu. Opět podotýkám, že se jedná pouze o ukázku, ale i přesto považuji za opravdu důležitou motivaci. Už před výukou se můžete před žáky zmínit o hodině TV, která je čeká, můžete využít znalosti příběhu (př. Naše škola byla kontaktována tajnou organizací ze světa Avengers a je potřeba připravit nové agenty, hlavně po fyzické stránce. Využijeme k tomu dnešní hodinu TV…).

Nový kabát známým věcem

Závěrem znovu připomínám, že akceptuji výchozí podmínky, které ve škole panují, ne vždy je čas na přípravu takovéto vyučovací hodiny. Ovšem z táborové praxe vím, že motivací spojenou s „dnešním“ světem dětí (film, počítačové hry, sociální sítě) se dítě, pohlceno příběhem, účastnilo pohybové aktivity, aniž by přemýšlelo nad tím, že nic nechce dělat, nebo má třeba strach, že nějaký úkol nezvládne.

Doba jde dopředu a zájmy dětí jsou jiné, než byly před deseti lety. Vím, že nepředkládám nové poznatky nebo metody k výuce tělesné výchovy. Uvádím však osvědčené a lety prozkoušené metody a aktivity, které fungují. Zároveň jde o náměty, jak pomoci rozvoji gramotností. Ve výše uvedených příklad se jedná hlavně o gramotnost digitální a matematickou. Přizpůsobovat každou vyučovací hodinu zájmu dětí není dobré a ani možné v tělesné výchově, ani v jiných předmětech. Občasné oživení a „naservírování“ pohybu dětem v podmínkách, které jsou jim blízké a cítí se v nich dobře, však neškodí, naopak podpoří dětskou představivost a rozvoj jejich fantazie. Nemusíte s žáky nutně provádět výcvik agentů, můžete sbírat facebookoové „lajky“ nebo stavět minecraftové překážky. Věřím, že se dětem může tímto způsobem dostat i pohyb a sport „více pod kůži“ až ho třeba začnou samy vyhledávat.

A právě chuť k pohybu a sportu je, domnívám se, jedním ze základních cílů tělesné výchovy na základní škole. Žáci získávají návyky, na kterých budou v budoucnu stavět nejen při studiu na střední škole, ale i v každodenním životě.

Reflexe

Reflexe bude dodána později.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek