Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dopravní prostředky II

Ikona prakticky

Dopravní prostředky II

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Druhá část třídílného seriálu nabízí aktivity pro rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Děti poznávají množství, učí se nakreslit rovnou a svislou čáru, dokreslují obrázek, vyhledávají chyby v příběhu a mnohé další. Všechny aktivity spojuje ústřední téma dopravní prostředky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
  2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  3. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: rozvoj řeči, dopravní prostředky, rozvoj předmatematických představ, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj orientace v prostoru a čase, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky
Vazby článku:
Předchozí díl: Dopravní prostředky I
Následující díl: Dopravní prostředky III

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma dopravní prostředky v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny především pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Řeč, myšlení

Učitel opětovně dětem předčítá či vypráví příběh, tentokrát v něm však udělá chyby. Děti chyby vyhledávají.

Např.

Ve vlaku si hrají kočky,
já se dívám z okna ven.
Na obloze orel letí,
barevný je jako sen.

Řeč, myšlení

Učitel s dětmi hledá příběhy, pohádky, písničky, kde se vyskytují dopravní prostředky.

Řeč – lexikálně-sémantická rovina – shoda a odlišnost

Učitel připraví dvojice karet s obrázky dopravních prostředků. Každé dítě si vybere jednu dvojici obrázků; popisuje, co mají společného a co odlišného. Př. dvojici „auto  autobus“: auto i autobus jezdí po silnici, řidič používá volant, v autě se přepravuje méně lidí než v autobusu, do autobusu se nastupuje s platnou jízdenkou, auto jede plynuleji apod.

Možné dvojice: auto  autobus, vlak metro, letadlo  vrtulník, létací balón  raketa, raft  kánoe, motorový člun  parník, kolo  motorka, odrážedlo  tříkolka apod.

Řeč – lexikálně-sémantická rovina – nesmysl na obrázku

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Každé dítě si vybere jeden obrázek, na kterém pojmenuje nesmysl.

Učitel si předem připraví karty s obrázky dopravních prostředků, na kterých je jeden nesmysl: př. auto má místo kola čtverec, letadlo má křídla apod.

Inspirace pro vytvoření karet: BEDNÁŘOVÁ, J.: Rozvoj zrakového vnímání, 1. díl, s. 26. Edika, Brno 2009. ISBN 978-80-266-0556-0.

Motorika – jemná motorika

Děti vyrábí kuličky (znázorňují kola od dopravních prostředků) z keramiky či samotvrdnoucí hmoty. 

Motorika – grafomotorika – uvolňovací cviky – závodní dráha složitějšího typu

Učitel připraví pracovní grafomotorický list  závodní dráhu se smyčkou = dráhu letu letadla. Závodní dráha vypadá jako zvětšený tvar malého psacího stroje, cesta je dvojitá.

Děti projíždí prstem, pozdějí trojhrannou pastelkou či fixem (10 x) závodní dráhu. Tah je lehký, plynulý na úkor přesnosti.

Inspirace pro vytvoření pracovního listu: BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 46 let, s. 26. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.

Motorika: grafomotorika – grafomotorický prvek: kruh, svislá a rovná čára

Učitel připraví pracovní list: vlevo stojí auto, vpravo stojí strom. Úkolem dítěte je dojet autem ke stromu = vést vodorovnou čáru. Druhá varianta představuje pracovní list = vlak, kterému je třeba domalovat kola (grafomotorický prvek kruh).

Děti kreslí rovnou čáru ve směru zleva doprava, svislou čáru ve směru ze shora dolů a kruh.

Moje zkušenost: Děti často mění směr vedení tahu tužky. Je důležité dbát na to, aby vždy pracovaly zleva doprava a ze shora dolů.

Inspirace pro pracovní list: MLČOCHOVÁ, M.: Šimonovy pracovní listy 3. Portál, Praha 2010. ISBN 978-80-7367-737-4., BEDNÁŘOVÁ, J.: Jak se pastelky učily kreslit. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0082-4, s. 48.

Předmatematické představy – třídění vlastním pohybem; sluchové vnímání – sluchové rozlišování

Učitel nabídne dětem obrázky s dopravními prostředky. Vždy dvě nebo tři děti mají stejný dopravní prostředek. Z předchozích aktivit už děti znají typické zvuky pro dopravní prostředky. Na signál učitele začnou všechny děti vydávat zvuk svého dopravního prostředku a snaží se najít ostatní hráče, kteří vydávají stejné zvuky. Děti, co nejrychleji tvoří dvojice, trojice, ...

Předmatematické představy – množství

Učitel si připraví 5 maket aut nebo jiných dopravních prostředků. V kruhu s dětmi pracuje s určitým množstvím aut. Nejdříve na vyhraničený prostor (prostírání, plastový talíř) vyskládá tři auta, děti postřehují množství a pojmenovávají. Učitel s předměty dále manipuluje: přidá jednou auto, poté dvě ubere apod. Děti mají stále za úkol postřehovat a pojmenovávat množství aut.

Obměna: Každé dítě dostane sadu 56 aut (dřevěných kostek ve tvaru kruhu znázorňující kola od dopravních prostředků) a manipuluje s předměty pod vedením učitele.

Prostorová orientace

Učitel připraví pracovní list  bludiště. Děti hledají v bludišti cestu k lodi. Nejdříve cesty prozkoumají prstem, poté vyznačí pastelkou.

Obměna: Bludiště vytvoříme při vycházce venku z klacků, kamínků, kůry a dalších přírodnin. Děti bludištěm prolétávají jako letadlo, proplouvají jako loď či projíždějí jako auto. V učebně bludiště vytvoříme z kostek, pruhů papíru, novin.

Inspirace pro pracovní list: BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 46 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4, s. 53.

Zrakové vnímání – zrakové rozlišování, prostorová orientace, grafomotorika – dokreslování obrázku

Učitel připraví pracovní list, do levé části nakreslí jednoduchý obrázek autobusu nebo jiného dopravního prostředku. Do pravé části pracovního listu zakreslí pouze obrys. Děti dokreslují detaily do obrázku podle vzoru.

Obměna: Podobnou situaci, kterou znázorňuje pracovní list, převedeme do reálných pomůcek. Učitel může obrys auta a jednotlivých částí (okna, kola, zrcátko apod.) vystřihnout z látky (velmi dobře se hodí fleece) a děti detaily do obrázku nedokreslují, ale sestavují z vystříhaných dílů látky.

Dopravní prostředky a jejich součásti mohou být vyrobeny též z kartonu, barevného papíru.

Inspirace pro pracovní list: MLČOCHOVÁ, M.: Šimonovy pracovní listy 3. Portál, Praha 2010. ISBN 978-80-7367-737-4, s. 3, 4. 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 10. 2016
Zobrazeno: 12365krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Dopravní prostředky II. Metodický portál: Články [online]. 11. 10. 2016, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/20985/DOPRAVNI-PROSTREDKY-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 11. 10. 2016 07:24
Činnosti jsou vhodné pro práci s dětmi PŠV.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.