Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového...

Ikona prakticky

Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu V

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí aktivity pro rozvoj slovní zásoby a jazykového citu. Ústředním tématem jsou pozdravy, rýmy, shoda a odlišnost. Aktivity jsou řešeny propojením samostatné práce a práce ve skupině, která vede k ujasnění si své role v daném týmu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: pozdravy, rozvoj slovní zásoby, rýmy, rozvoj jazykového citu, shoda a odlišnost
Vazby článku:
Předchozí díl: Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu IV
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Článek představuje 5. díl pětidílného seriálu na procvičování slovní zásoby a jazykového citu. Představuje témata shoda a odlišnost, Na co to je?, rýmování, Jak se lidé zdraví.

Materiál je vhodný pro všechny žáky 2. až 3. ročníku ZŠ. Pro žáky s logopedickými obtížemi, žáky-cizince či žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí i ve vyšších ročnících. Naopak po drobných úpravách mohou s materiálem pracovat i prvňáčci.

Úkoly lze zařadit do jednoho dne, ale i např. do celého týdne. Je možné zaměňovat pořadí aktivit.

1. Jak se lidé zdraví?

Učitel pracuje s žáky v kruhu. Zahájí hru „vykopnutím“ nějakého pozdravu. Např. učitel: „Ahoj.“ Žák po jeho levici pokračuje, např. „dobrý den“. Další žák ve směru hodinových ručiček – např. „těpic“ atd., dokud nevysloví pozdrav poslední žák nebo nedojdou možné příklady. Pokud konkrétní žák další pozdrav neví, může si správné slovo vypůjčit od učitele a hra pokračuje dál. Záměrně využijeme spisovných i hovorových termínů pro pozdravy.

V druhé části žáci pracují ve skupinách. Učitel mezi skupiny rozdělí karty s názvy pozdravů. Každé skupině přísluší 3 karty. Skupiny nacvičují „scénku“, ve které pozdrav předvedou. Při scénce mohou mluvit, není však dovoleno použít slovo = pozdrav, které mají ostatní skupiny uhodnout. Skupiny se střídají. Hra končí rozpoznáním všech pozdravů = všech karet.

Možné pozdravy: dobrý den, ahoj, na shledanou, čau, těpic, nazdárek, zdárek, zdarec, zdáreček, dobrou, brou, dobré ráno, dobrou noc, hezký den, pa, páček, čauves, čaky, ahojte, ahojda, hoj apod.

2. Rýmování

Žáci pracují ve skupinách. Pracovní list ke cvičení 2 z přílohy rozstříhají na karty. Karty (i prázdné) si členové skupin mezi sebe rozdělí. Učitel začíná hru slovem např. „opice“. Žáci hledají ve svých kartách slovo, které se slovem opice rýmuje. Skupiny mají vždy jednu minutu na vyhledávání rýmů. Na prázdné karty pak zapisují rýmující se slova, která žáci sami vymyslí. Po jedné minutě členové skupin zvedají nad hlavu karty s rýmy. Učitel může za každý správný rým udělit jeden bod nebo aktivitu nebrat jako soutěž (říci si, které rýmy jsou správné a které se k tomuto slovu nehodí).

V příloze v levém sloupci jsou slova pro učitele (odstřihne je z přílohy). Zbývající část přílohy je pro žáky.

Ukázka:

 

opice

 

slepice

 

velice

 

pramice

 

tkanice

 

 

vlak

 

drak

 

mrak

 

prak

 

vrak

 

 

hůl

 

půl

 

sůl

 

vůl

 

důl

 

 

dal

 

val

 

kal

 

bal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Shoda a odlišnost

Učitel pracuje s žáky v kruhu. Učitel rozdá žákům karty se slovy nebo obrázky (příloha – Pracovní list ke cvičení 3, foto). Na kartě jsou vždy uvedená dvě slova, která spolu souvisí a zároveň se od sebe v něčem liší.

Aktivita začíná od učitele, který má např. kartu se slovy: kšiltovka – kulich. Učitel popisuje: „Kšiltovka a kulich jsou pokrývky hlavy. Kšiltovka se používá v létě, chrání hlavu a oči proti záření slunce. Je ušitá z látky. Kulich se používá v zimě, chrání hlavu před chladem a zimou. Je pletený z vlny, může mít bambuli. Žák po levici pokračuje v popisování své dvojice slov/obrázků. Aktivita končí u posledního žáka v kruhu.

Ukázka:

 

mrkev

 

paprika

 

jablko

 

meruňka

 

 

limonáda

 

kohoutková voda

 

pivo

 

víno

 

 

pepř

 

sůl

 

cukr

 

med

 

 

ponožky

 

podkolenky

 

sandály

 

sněhule

 

 

počítač

 

notebook

 

mobilní telefon

 

pevná linka

 

 

Autor díla: Petra Pšeničková
(Zdroj: Stará 2013, Žvanda a Melivo, s. 34)

Obměna:
Žáci utváří novou dvojici slov, která vyjadřuje obdobný vztah jako slova na kartě. Např. „smrk – sedmikráska“ na úvodní kartě. Řešení: „dub – tulipán.“

4. Na co to je?

Učitel pracuje s žáky v kruhu. Připraví krabici s různými předměty. Hru začíná učitel, vybere si jeden předmět a popíše, na co se používá. Např. šroubovák: „To je šroubovák. Šroubovák je nářadí. Používá se k utažení šroubu nebo zatažení šroubu. Díky šroubům kusy dřeva (jiného materiálu) drží při sobě.“ Pokračuje další žák ve směru hodinových ručiček, hra končí u posledního žáka v kruhu.

Doporučená literatura:

 • BOROVÁ, B., SVOBODOVÁ, J.: Šimonovy pracovní listy 4  Rozvoj myšlení a řeči. Portál, Praha 1997. ISBN 80-7178-658-6.
 • HAVLÍČKOVÁ, J., EICHLEROVÁ, I.: Kouká Mína do komína – Logopedické říkanky. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0471-8.
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V., BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 a 7  Logopedická cvičení I a II. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-261-4, 80-7178-716-7.
 • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
 • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha, Portál 2011. ISBN 978-80-7367-931-6.
 • STARÁ, E., STARÝ, M.: Žvanda a Melivo  cvičení na rozvoj slovní zásoby. Euromedia Group, Praha 2013. ISBN 978-80-242-3888-3.
 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 12. 2015
Zobrazeno: 8129krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Cvičení na rozvoj slovní zásoby a jazykového citu V. Metodický portál: Články [online]. 01. 12. 2015, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20197/CVICENI-NA-ROZVOJ-SLOVNI-ZASOBY-A-JAZYKOVEHO-CITU-V.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 01. 12. 2015 09:25
Aktivity popsané v článku mohou obohatit výuku začínajícího i zkušeného učitele 1. stupně. Základem je, aby byly aktivity smysluplně zařazené do výukového kontextu a odpovídaly cílům, které si učitel určil. Proto je možné celý seriál využívat jako inspiraci ke stavbě hodin, nebo jako sborník zajímavých činností a jejich propojení.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.