Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dánské preprimární vzdělávání očima české...

Dánské preprimární vzdělávání očima české učitelky

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek

Předškolní vzdělávání

Dánské děti tráví od nejútlejšího věku podstatnou část času mimo domov, pro většinu předškoláků jsou jesle a mateřské školy běžnou součástí života. Možná proto, že tráví odmalička většinu času mimo domov, jsou Dánové značně tolerantní, neformální a mají vysoký stupeň společenské zodpovědnosti.

Pro děti do 3 let je předškolní výchova zajištěna v jeslích, v soukromých denních pečovatelských domovech nebo doma, kde o ně pečuje vlastní matka, pečovatelka nebo dívka z řad studentek, tzv. au-pair. Pro děti od 2,5 do 6 let je předškolní výchova zajištěna v mateřských školách a pro děti ve věku 5–7 let v předškolních třídách, které slouží k přípravě dětí na vstup do školy a které jsou zřizovány při základních školách. Tato forma přípravy je v Dánsku chápána jako povinná. V Dánsku existují i tzv. otevřené mateřské školy, ve kterých se na výchově, kromě vychovatelek, podílejí i prarodiče nebo jiní příbuzní dětí, a dále stále populárnější integrované instituce, v nichž jsou děti rozděleny do věkově heterogenních skupin.

Typy předškolního vzdělávání

Instituce předškolního vzdělávání tvoří ze 75 % městská střediska denní péče. Zbylou čtvrtinu tvoří v soukromém vlastnictví zřízená sdružení, rodiče nebo podniky po dohodě s místními úřady. V roce 2007 96 % všech dětí ve věku 3–5 let a asi 90 % dětí ve věku 1–2 roky chodilo do předškolní instituce.

Předškolní vzdělávání je nabízeno především v následujících institucí:

  • jesle (vuggestuer) pro děti od šesti měsíců do tří let věku,
  • mateřské školy (børnehaver) pro děti od tří do šesti až sedmi let,
  • integrovaná instituce pro skupiny s širší distribuční skupinou než ostatní dva typy,
  • obecní zařízení založena soukromými osobami pro několik dětí (dagpleje),
  • předškolní třídy (børnehaveklasser) na základních školách první rok povinné školní docházky.

Provozní doba

Námi navštívená mateřská škola byla otevřena od 7.50 hod. do 15.05 hod.

Organizace dne, výuky

V mateřské škole panovala po celou dobu velice klidná a pohodová atmosféra na celém pracovišti. Zaznamenala jsem klidný přístup k dětem, který byl určitě zapříčiněný i malým počtem dětí, které měl každý pedagog na starosti. Ke klidné a pohodové atmosféře přispělo bezesporu i rozdělení tříd do několika „pokojíčků“, díky kterým děti neměly příliš příležitostí ke konfliktům – každý si našel své místečko, kde nerušil ostatní.

Mateřské školy v Dánsku mají podobnou organizaci dne jako mateřské školy v naší zemi. Rozdíl je pouze v poobědovém odpočinku, který je v Dánsku určen pouze pro nejmenší děti (2–3 roky) – a to pouze pokud samy chtějí. Děti spí podle toho, zda spát chtějí, ty děti, které nechtějí spát nebo odpočívat, tráví tento čas venku na zahradě.

V námi navštívené mateřské škole probíhaly v dopoledních hodinách hry v komunitním kruhu. Tyto hry byly provázené rozhovorem mezi dětmi a učiteli. Děti byly velice ukázněné. Po svačině měly děti možnost volné hry, učitel pouze dohlížel, byl „pomocnou rukou“... Na tělovýchovu se děti v pátek dopoledne přesunuly s jiným pedagogem do tělocvičny, kde měly vedenou 45minutovou pohybovou činnost. Při pobytu na zahradě byla dána dětem naprostá volnost, neřešilo se špinavé oblečení, ale to, aby bylo dítě spokojené.

Z pozorování organizace dne, výuky a činností v námi navštívené mateřské škole mohu říci, že se zde nedbá na hygienické návyky v takové míře jako u nás. Chyběla zde například dostatečná hygiena rukou. Z pozorování také vyplynulo, že děti nejsou vedeny k úklidu hraček.

Je však třeba říci, že děti byly vedeny k samostatnosti. Pracovaly velice samostatně také při převlékání i stolování, samostatně si hrály.

Vybavení mateřské školy

Vybavení námi navštívené mateřské školy bylo skromné, ale dětem naprosto stačilo – vyhrály si i tak. Děti měly během volné hry přístup na počítač pod dohledem učitele (na větší třídě), u starších dětí jsem si všimla několika tabletů, kde měly nabídku několika her. S tablety pracovaly děti samostatně, jen pokud potřebovaly, zavolaly si na pomoc učitele.

Stravování

Námi navštívená mateřská škola byla eko-mateřská škola, podporující zdravou a bio stravu. Děti se zde stravují mnohem zdravěji – k pití měly vodu nebo mléko, na dopolední i odpolední svačinu měly nenamazané pečivo a ovoce. Oběd byl bohatý na zeleninu. Jelikož je v Dánsku hlavní jídlo až večer, oběd nebyl příliš velký.

Personál

Individuální přístup k dětem byl zajištěn naprosto skvěle, ale bylo to hlavně tím, že na 12 dětí připadali 2 pedagogové a 1 asistent. Do mateřské školy také docházela 2x v týdnu fyzioterapeutka.

Spolupráce s rodiči

Námi navštívená mateřská škola úzce spolupracovala s rodiči, a to formou třídních schůzek, které se konaly dvakrát ročně, akcemi pro rodiče.

Rodiče měli možnost v hale u vstupu s dětmi vyčkat tak dlouho, jak chtěli. Děti si mohly ještě v hale hrát a rodiče si povídali s pedagogy. V mateřské škole měli na několika místech v hale interaktivní zařízení (velikost televize), které rodiče informovalo o aktualitách MŠ. Zde také rodiče zapisovali do systému, v kolik hodin dítě do MŠ přivedli a v kolik si ho vyzvedli.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám