Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Pracovní listy k dějinám hudby: pravěká hudba...

Ikona prakticky

Pracovní listy k dějinám hudby: pravěká hudba – 1. část

Ikona inspirace
Autor: Petr Drkula
Anotace: Námět pro výuku v hodině hudební výchovy zaměřený na téma „hudba pravěku“, který je uskutečněn formou pracovního listu. Jeho zařazení do výuky je příhodné především v souvislosti s obecným tématem „pravěk“ – učební náplně dějepisu 6. ročníku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Hudební výchova » zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami
  2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Hudební výchova » vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění
  3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Počátky lidské společnosti » charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: dějiny hudby, pravěk, pracovní list

Vývoj hudebního umění jde od pradávna ruku v ruce s vývojem tvůrčího vyjadřování člověka, které souběžně sleduje lidskou evoluci vůbec. Je-li naší snahou v rámci školní hudební výchovy představit tyto jednotlivé etapy a mezníky hudebně tvůrčího vývoje především západní civilizace, je možné navázat na chronologickou strukturu učební náplně dějepisu a provázat tak onu obecnou a specializovanější náplň základního vzdělávání. Některé poznatky se v těchto oblastech dokonce vzájemně prolínají a některé se navzájem podporují a upevňují celkový rámec obou vzdělávacích sfér.

Pro tyto záměry se mohou osvědčit pracovní listy, které spolu s doplňováním podle výkladu, hudebních i vizuálních ukázek a řešením kvízů a úkolů mohou vytvořit učební nástroj prohlubující tento rámec hudebně výchovné činnosti.

Téma pravěké hudby se jeví být dosti ohraničené naším omezeným poznáním uměleckých a hudebních stránek života našich pravěkých předků. Ve výkladu k tomuto tématu, podle něhož si žáci doplňují do textu pracovního listu základní poznatky a pojmy, je možné začít u fenoménu „Jeskyně Tří bratří“ ve Francii. Tamní nástěnné rytiny z doby přibližně před 40 tisíci lety zachycují například mužskou postavu v rituální masce držící hudební luk. Tedy ne luk jako zbraň užívaný k lovu zde zobrazeného stáda sobů, ale jako obřadní, magický, ale i hudební prostředek, který má vlivem vyšších mocností zajistit úspěšný lov. [1]

To nás přivádí také k tématu funkce tehdejších hudebních projevů, a to jako součást jisté ceremonie, magického obřadu, šamanského zaříkávání. [2]

Je třeba také zmínit předpoklad, že také znějící podoba takovéhoto hudebního vyjádření kladla důraz především na rytmus. V tomto ohledu tak můžeme žákům pravěkou hudbu do jisté míry připodobnit k hudebnímu projevu přírodních domorodých národů a kmenů současné či spíše nedávno uplynulé doby. Je potřeba ve výkladu zmínit i pravěké hudební nástroje, o jejichž existenci nás zpravují například také novodobé archeologické nálezy. Můžeme uvést například kamenná, dřevěná či kovová chřestítka, jednoduché bubny z dutých kmenů, píšťaly z rákosu a zvířecí rohy, hudební luky. [3]

Nejstarší hudební/zvukové nástroje jsou pak kostěné píšťaly z prstových článků soba. Materiálem, z něhož byly tehdejší nástroje vyrobeny, bylo tedy dřevo, hlína, kůže, kosti, rohovina či zvířecí střeva. [4]

Tyto údaje budou představovat naše základní poznatky o hudbě tohoto historického období a na ně budou navazovat další témata zpracovávaná v následujících pracovních listech. Mohou být také podkladem pro další související a doplňující činnosti.[1] Srov. např. Ihde, D.: Technologies—Musics—Embodiments. In: Janus Head: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Literature, Phenomenological Psychology and Art, 2007, 10, s. 15–16.

[2] Srov. Smolka, J.: Dějiny hudby. Brno: TOGGA, 2001.

[3] Tamtéž.

[4] Srov. Sachs, C.: The History of Music Instruments, New York: W. W. Norton & Company, 1968, s. 25–64.

Citace a použitá literatura:
[1] - IHDE, Don. Technologies—Musics—Embodiments. In: Janus Head: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Literature, Phenomenological Psychology and Art, 2007, 10. Pittsburgh : ETHOS Publications, 2007. ISBN 1524-2269. 
[2] - SACHS, Curt. The History of Musical Instruments. New York : W. W. Norton & Company, 1968.  
[3] - SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. 1. vydání. Brno : TOGGA, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf337 kBpracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 01. 2020
Zobrazeno: 3109krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DRKULA, Petr. Pracovní listy k dějinám hudby: pravěká hudba – 1. část. Metodický portál: Články [online]. 21. 01. 2020, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22083/PRACOVNI-LISTY-K-DEJINAM-HUDBY-PRAVEKA-HUDBA---1-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 21. 01. 2020 09:41
Opravdu velmi zajímavá inspirace do výuky. Zvláště bych chtěla vyzdvihnout snahu o mezipředmětové vztahy, což na 2. stupni ZŠ nebývá tak časté. V kombinaci s činnostními aktivitami může být tato kognitivně orientovaná aktivita skutečně přínosná. Doporučuji učitelům (nejen) hudební výchovy.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.