Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Vyjmenovaná slova a fixování správného pravopisu...

Ikona prakticky

Vyjmenovaná slova a fixování správného pravopisu zrakem 2

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí nácvik správného pravopisu po obojetných souhláskách tzv. zrakovým fixováním správně napsaných slov. Žáci procvičují techniku čtení, zapamatování si vyjmenovaných a příbuzných slov, prostorové vnímání, tvoření slov stejného a opačného významu, určování slovních druhů. Materiál je vhodný nejen pro frontální výuku v běžné třídě, ale i pro práci s žáky se specifickými poruchami učení – dyslexie a dysortografie, s žáky z cizojazyčného či sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: vyjmenovaná slova, slovní druh, čtení slov postřehováním, antonymum, synonymum
Vazby článku:
Předchozí díl: Vyjmenovaná slova a fixování správného pravopisu zrakem 1
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Druhá část dvoudílného materiálu  opět nabízí možnost trénování správné techniky čtení tzv. postřehováním v tabulce označené souřadnicemi. Žáci si prací s tabulkou fixují správný pravopis vyjmenovaných slov. Oproti prvnímu dílu žáci taktéž procvičují vyjadřování, tvoření slov stejného a opačného významu a určování slovních druhů.

V běžné základní škole je doporučeno materiál využít ve  4.–5. ročníku. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie), u žáků z cizojazyčného či sociokulturně znevýhodněného prostředí je tento materiál možné používat i ve vyšších ročnících. Je možné některé úkoly vynechat nebo zase jiné přidat tak, aby to vyhovovalo právě učivu, které učitel s žáky aktuálně probírá.

1.

Každý žák pracuje se svým pracovním listem (příloha: Tabulka slov) a na přiložený linkovaný papíru si pod datum zapisuje počet čárek za nalazená slova. Čárku si zapisuje pouze ten, kdo slovo a souřadnici najde jako první.

Oproti stejné aktivitě z 1. dílu, kde je metodika podrobně popsaná, nyní žák kromě souřadnice také popíše význam slova.

Příklad: Učitel vyvolá: "Mýdlo." Žák slovo najde, řekne souřadnici (2A) a dále popisuje význam: "Mýdlo bývá tekuté nebo pevné v kostce, používá se na mytí rukou, při koupání a někdy na praní špinavého prádla nebo jiných skvrn."

Učitel vyvolávaná slova zapisuje do sloupce na tabuli, využije je později ve 2. aktivitě. V tomto cvičení učitel zadává žákům k vyhledávání slova z přiložené tabulky, konkrétně slova z levého sloupce (příloha: Tabulka ke cvičení 2 – kontrolní list).

Žáci kromě čtení a zrakového postřehování slov, fixují zrakem správný pravopis slov a posilují pravolevou orientaci. Navíc popisováním slov se učí jasně vyjadřovat tak, aby jim ostatní porozuměli.

2.

Žáci pracují ve dvojici, či skupině. Na volný pracovní list si přepíší slova z tabule (jedná se o slova, která se vyskytovala v předchozím cvičení). Slova zapíší pod sebe a na stejnou linku k nim vymýšlí slovo stejného významu (synonymum). Je vhodné, aby učitel s žáky na několika příkladech zopakoval, co jsou to synonyma.

Kontrolu mohou závěrem žáci provést spolu s učitelem, nebo každá skupina zvlášť podle kontrolního pracovního listu (příloha: Tabulka ke cvičení 2 - kontrolní list). Je možné, že žáci vymyslí taková synonyma, která se v kontrolní tabulce nevyskytovala. Ta je pak vhodné společně s učitelem prodiskutovat.

bydliště

obydlí, sídlo

polibek

pusa, hubička, políbení

omyl

chyba, blud, nedopatření, přehlédnutí

milá

příjemná, přívětivá, vlídná, hodná, dívka, přítelkyně

3.

Žáci dále pracují ve dvojici, či skupině. Od učitele obdrží pracovní list, kdy v prvním sloupci mají zadanou souřadnici, ke které vyhledají správné slovo a zapíší jej vedle souřadnice do tabulky. K nalezenému a zapsanému slovu poté vymýšlí a zapisují slova opačného výzanamu (antonyma). Učitel s žáky opět udělá nejdříve zácvik termínu.

Doporučujeme, aby si žáci ve skupině či dvojici rozdělili souřadnice mezi sebou, poté každý žák vyhledává konkrétní souřadnice a slova jimi určená přepisuje do tabulky pracovního listu.

Je možná také variata, že učitel souřadnice vyvolává pro všechny skupiny zároveň, a kdo najde první správné slovo, zapisuje si čárku (jako ve cvičení 1).

SOUŘADNICE

NALEZENÉ SLOVO

ANTONYMA

16 - A

 

 

 

7 - B

 

 

 

12 - C

 

 

 

Kontrolu mohou závěrem žáci provést spolu s učitelem, nebo každá skupina zvlášť podle kontrolního pracovního listu (příloha: Tabulka ke cvičení 3 - kontrolní list).

SOUŘADNICE

NALEZENÉ SLOVO

ANTONYMA

16 - A

pomyslet

zapomenout

7 - B

vysoký

nízký, malý

12 - C

zima

léto, horko

4.

Dvojice, či skupina obdrží navíc jeden pracovní list se základní  tabulkou slov (příloha: Tabulka slov) a větší arch papíru. Do pracovního listu si označí všechna použitá slova ze cvičení 2 a 3. Nyní si každý žák ze dvojice/skupiny vybere 2–3 slova z těch, která zbyla barevně neoznačená. Na každé vybrané slovo vymyslí jednu větu a zapíše ji na společný arch papíru. Žák může i všechna zvolená slova použít v jedné větě či souvětí, pokud se mu to podaří.

Po ukončení úkolu skupiny předčítají věty, které vytvořily. Každý žák předčítá ostatním větu, kterou sám vymyslel.

Tím, že žáci tvoří z uvedených slov věty, si ujasňují jejich správný význam. Právě u vyjmenovaných a příbuzných slov bývá pochopení správného významu často problematické. Také slyší ostatní spolužáky z jiných skupin, jak utvořili větu se slovem, s kterým sami pracovali. Tím se rozvíjí slovní zásoba a skutečně správné použití slova ve větě.

Následující dvě aktivity nenavazují na cvičení 2, 3 a 4, je možné je zařadit jiný den.

5.

Učitel použije slova ze základní tabulky jako diktát, samostatnou práci, práci ve dvojici i skupině.

6.

Tabulku slov je možné využít také k určování slovních druhů a jejich kategorií, např. ve sloupci A žáci vyhledají pouze podstatná jména a určí u nich mluvnické kategorie. Ve sloupci B vyhledají slovesa / přídavná jména apod.

Tím, že žáci pracují stále se stejnými slovy, blíže se seznamují s obtížnou látkou (použivání gramatických pravidel = psaní i/y po obojetných souhláskách).

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 16. 04. 2015
Zobrazeno: 5453krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Vyjmenovaná slova a fixování správného pravopisu zrakem 2. Metodický portál: Články [online]. 16. 04. 2015, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19789/VYJMENOVANA-SLOVA-A-FIXOVANI--SPRAVNEHO-PRAVOPISU-ZRAKEM-2.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 16. 04. 2015 09:35
Druhý díl opět nabízí zajímavé aktivity, prostřednictvím kterých lze snadno upevňovat pravopis vyjmenovaných slov. Zkušenější učitel může tento text vzít jako námět pro tvorbu vlastních tabulek slov (a to nejen pro vyjmenovaná slova nebo předmět český jazyk) a vytvořit si svou vlastní variantu přípravy.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.