Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Individualita a stereotypy: ruka – diagram...

Ikona prakticky

Individualita a stereotypy: ruka – diagram identity

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Roman Anýž
Spoluautor: Petr Albrecht, Peter Sokol, Bev Meyer Zemo
Anotace: „Ruka“ je jednou z možných aktivit, při které se žáci věnují vnímání sebe sama, jako jednotlivce i jako součásti sociálních skupin. Pátrají po tom, čím je jejich osobní i kolektivní identita formována a jak může ovlivňovat jejich chování a rozhodování v nejrůznějších situacích.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 3. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk jako jedinec » objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk jako jedinec » posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek
 3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk jako jedinec » rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Papíry A3, fixy různých barev, lepicí guma (na vystavení prací v interiéru třídy)
Klíčová slova: mezilidské vztahy, Výchova k občanství, identita, sebepojetí, sebereflexe, člověk a společnost, motivy chování, formování prostředím
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tento článek je součástí programu „Tváří v tvář historii“ (Facing history and ourselves).


Průběh hodiny

1. Učitel přečte či převypráví tento nebo jiný vhodný úvod:

Ruka je odedávna symbolem identity člověka. Je to jakýsi náš podpis. Víme, že žádné dvě lidské ruce na planetě nejsou stejné. Už pravěcí lovci namáčeli své ruce do okru a zanechávali v jeskyních a na skalách otisky svých rukou. Dnes se budeme věnovat své vlastní identitě, svému JÁ. Dnešní hodina nám do budoucna umožní lépe chápat chování a rozhodování různých lidí v různých životních situacích.

2. Zadání samostatné práce

Obkreslete si na papír svoji ruku (nemusí to být přesný obrys, měl by být trochu větší, protože dovnitř ruky budete psát). Dovnitř obrysu ruky napište nebo nakreslete (můžete psát, kreslit obrázky, symboly) co nejvíce věcí, které tvoří vaši identitu, tj. jméno, místo, kde bydlíte, pohlaví, role ve společnosti, ve třídě, v partě kamarádů, náboženství, charakter, vlastnosti, vzdělání, zájmy, zaměstnání rodičů. Vše, o čem si myslíte, že „vás tvoří", ovlivňuje a formuje. Vně obrysu ruky (jinou barvou fixy) napište nebo nakreslete, jak vás asi vnímají druzí, jak vás označují, co si o vás myslí (např. premiant třídy, hulvát, hezká zrzka, blbej fotbalista, Pražák).

Důležité! Pokud budete do obrysu ruky psát nebo kreslit něco, o čem nechcete mluvit s ostatními, zakódujte to do nějakého symbolu, jehož význam není na první pohled zřejmý.

3. Probíhá samostatná práce
(v tichosti, za doprovodu vhodné hudby, či tak, jak je vaše třída zvyklá)

4. Zadání práce do skupin

Vytvořte trojice (metodu rozdělení do skupin zvolí učitel podle svých potřeb). Ukažte si navzájem svoji práci, vysvětlete ostatním, co vysvětlit chcete, a pokud o něčem nechcete mluvit, řekněte „o tomhle symbolu bych nerad(a) mluvil(a)". Pohovořte si o tom, jak se liší to, jak se vnímáte sami a jak vás vnímá okolí.

Pokud to žákům půjde samo, nechte je diskutovat; pokud to nepůjde, položte jim konkrétní otázky, které „vyprovokují" komunikaci a diskusi:

 • Najdete ve své trojici některé společné věci?
 • Sdělte si, co je pro vaše JÁ nejdůležitější, co okrajové atd.
 • Na které věci jste přišli rychle (bez dlouhého přemýšlení) a nad kterými jste uvažovali déle? (Proč?)
 • Jste spokojeni s tím, jak vás vnímá okolí? Nejste? (Proč?)
 • Jak vaše vnímání sebe sama ovlivňuje vaše chování, jednání a rozhodování v různých situacích? Ve kterých konkrétních situacích se projeví něco z toho, co jste do své Ruky zaznamenali?

5. Závěr a diskuse

Vytvořte na stěnách učebny výstavu všech prací, dejte dostatek času, aby si všichni výstavu prohlédli, a aktivitu uzavřete klasickou diskusí v komunitním kruhu. Možné otázky:

 • Co nového jste se dověděli/uvědomili si o sobě?
 • Zjistili jste něco nového/překvapivého o svých spolužácích?

Obměny

Zajímavou obměnou této aktivity jsou tzv. identity boxes. Žáci nekreslí ruku, ale mají za úkol přinést do školy krabici od bot naplněnou nejrůznějšími artefakty, které vypovídají o jejich identitě stejně jako obrázky, schémata a nápisy v obrysu ruky.

Citace a použitá literatura:
[1] - Hand Identity Charts - Understanding Individuality and Stereotyping, FHAO online campus. [cit. 2008-04-07]. Dostupný z WWW: [http://www.facinghistory.org/campus/].  
Anotované odkazy:
UNICEFUNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Školy se často zapojují například do projektu "Panenka", jejímž cílem je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 04. 2008
Zobrazeno: 12335krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ANÝŽ, Roman. Individualita a stereotypy: ruka – diagram identity. Metodický portál: Články [online]. 07. 04. 2008, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1835/INDIVIDUALITA-A-STEREOTYPY-RUKA---DIAGRAM-IDENTITY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.