Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Učíme se hravou formou slovní zásobu z tématu...

Ikona prakticky

Učíme se hravou formou slovní zásobu z tématu Body and feelings – úroveň: 1. stupeň ZŠ

Ikona inspirace
Autor: Lucie Zormanová
Anotace: Článek si klade za úkol být inspirací pro učitelky anglického jazyka vyučující na 1. stupni ZŠ. Téma článku, tedy i výuky, je Body and feelings.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: didaktická hra, divadelní hra, body and feelings

1.1 Pohádky

Polámal se mraveneček

POSTUP:

 • Učitel popíše žákům scénu:
  • Na scéně je v posteli mravenec, okolo něj stojí ostatní mravenci, poté přijde lékař.
 • Učitel se s ostatními žáky domluví, které role budou představovat.
 • Žáci si připraví kulisy a své převleky (jestliže je vyrobí během předchozích hodin – jiná témata didaktických her).

DOPORUČENÍ: Postupujte po menších krocích.

ŽÁCI SE NAUČÍ A PROCVIČÍ SI:

 • Vazbu "call the doctor"
 • Číslovky řadové
 • Vazbu "jump out of the bed"

Polámal se mraveneček

 • Na scéně leží v posteli mravenec, okolo něj stojí ostatní mravenci.

Storyteller: The ant is ill.

Ants: We must call the doctor.

 • Doktor ho prohlédne a poklepe na srdce.

Doctor: You must bring sugar twice a day.

Storyteller: The ant brings a sugar but he has a temperature for a whole night.

Storyteller: Four ants stay around the bed and fifth ant blows on his head and the ill ant jumps out of the bed.

1.2  Didaktické hry

Kreslení příšery 

ŽÁCI SE NAUČÍ A PROCVIČÍ SI:

 • Vzhledové charakteristiky osob

POSTUP: Každý ze žáků popisuje příšeru, kterou si vymyslel, a ostatní ji kreslí. Příšeru může zadat i učitel.

Scénka u doktora

ŽÁCI SE NAUČÍ A PROCVIČÍ SI:

 • Konverzovat na téma Tělo a nemoci
 • Osvojí si fráze potřebné pro návštěvu lékaře
 • Samostatně vymyslet krátkou divadelní scénu

POSTUP:  Slovíčka z tématu Body and feelings se lze také snadno a hravě naučit pomocí divadelních her, které si vymyslí jednotlivé dvojice. Jednotlivé dvojice si vymyslí scénku představující komunikaci nemocného s lékařem.

Popis příbuzných

ŽÁCI SE NAUČÍ A PROCVIČÍ SI:

 • She/he has got
 • Názvy oblečení, názvy barev
 • Vzhledové charakteristiky osob

POSTUP: Žáci mají za úkol popsat vzhled svých příbuzných a ostatní je podle tohoto popisu kreslí.

U babičky z Červené Karkulky

ŽÁCI SE NAUČÍ A PROCVIČÍ SI:

 • So big
 • Hearing, sight

Červená Karkulka – scénka u babičky

 • Scéna se opět odehrává u katedry, která představuje babiččinu postel. Vypravěč při deklamaci své věty ukazuje na katedru. Během přednesu této věty se vlk vrhne na babičku. Žákyně hrající babičku si vleze pod katedru, na níž se teď uvelebí vlk s babiččiným šátkem na hlavě. Na scéně je Karkulka a vlk.

Storyteller 1: Wolf goes to grandmother’s bed and eats grandmother.

Little Red Riding Hood: Hello, grandmother. It is me, Little Red Riding Hood. How are you?

Wolf: Hello, Little Red Riding Hood. I am hungry.

Storyteller 1: Little Red Riding Hood goes to grandmother’s bed where is wolf.

Little Red Riding Hood: Grandmother, why have you got so big eyes?

Wolf: For the good sight.

Little Red Riding Hood: Grandmother, why have you got so big ears?

Wolf: For the good hearing.

Little Red Riding Hood: Grandmother, why have you got so big mouth?

Wolf: For eat you.

Storyteller 2: And wolf eats Little Red Riding Hood.

 • Při poslední vypravěčově větě se vlk vrhne na Karkulku. Žákyně hrající Karkulku si vleze pod katedru, na níž stále leží vlk s babiččiným šátkem na hlavě.

Who am I?

ŽÁCI SE NAUČÍ A PROCVIČÍ SI:

 • Kladení otázek na charakterové a vzhledové vlastnosti osob

POSTUP: Žák stojí před třídou. Vymyslí si postavu, kterou představuje, a ostatní hádají pomocí otázek, na které se odpovídá pouze Yes nebo No, koho představuje.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 09. 2011
Zobrazeno: 4736krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZORMANOVÁ, Lucie. Učíme se hravou formou slovní zásobu z tématu Body and feelings – úroveň: 1. stupeň ZŠ. Metodický portál: Články [online]. 13. 09. 2011, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13193/UCIME-SE-HRAVOU-FORMOU-SLOVNI-ZASOBU-Z-TEMATU-BODY-AND-FEELINGS---UROVEN-1-STUPEN-ZS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 13. 09. 2011 10:34
Příspěvek přináší inspirativní náměty do výuky cizího jazyka. Děti si hravou formou zopakují slovíčka na téma body a feelings. Spousta učitelů se snaží obohatit výuku cizího jazyka něčím novým, netradičním. A tady mají rozpracované různé didaktické hry, které vedou děti ke konverzaci v cizím jazyce.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.