Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Hrajeme si v angličtině aneb Anglicky hrou...

Ikona prakticky

Hrajeme si v angličtině aneb Anglicky hrou pro mladší školáky

Ikona inspirace
Autor: Lucie Zormanová
Anotace: V článku uvádím scénář divadelní hry a jednotlivé didaktické hry, které se mi osvědčily pro výuku tématu animals (zvířata). Téma zvířat umožňuje učiteli realizovat s žáky značný počet zajímavých a různorodých činností (pantomimická ztvárnění; pohybové hry; didaktické hry, při nichž rozvíjíme i výtvarný projev žáků; různé soutěže). Toto téma může být snadno spojováno s jinými tématy, jako jsou kupříkladu barvy, části těla, charakteristiky tělesného vzhledu zvířat.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: didaktická hra, angličtina, zvířata, výuka angličtiny, divadelní hra

V DDM v Českých Budějovicích vedu kurzy angličtiny pro žáky navštěvující 3. a 4. ročník ZŠ.

Pro výuku anglického jazyka mladších žáků se mi nejvíce z výukových metod osvědčily didaktické hry, výuka pomocí říkanek a písniček a také výuka dramatem. Žáky ztvárňování rolí baví a zároveň si tím osvojují a fixují anglická slovíčka a fráze.

Žáci se učí pomocí těchto metod následujícím dovednostem:

 • fixace slovní zásoby
 • tvořivá činnost
 • samostatné myšlení
 • týmová práce
 • komunikativní dovednosti
 • kooperace

Pomocí divadelních a didaktických her si žáci fixují slovní zásobu a  fráze, seznamují se s novými slovíčky, větnými vazbami a gramatickými pravidly „jen tak mimochodem“, hravou formou, pomocí divadelního ztvárnění pohádkového příběhu. Avšak tato výuková metoda umožňuje žákům pouze v omezené míře tvořivou činnost a samostatné myšlení. Prostor pro tvořivost žáků je zde pouze ve chvíli, kdy spolu s vyučujícím přemýšlejí, jak nejlépe ztvárnit jednotlivé dialogy, jak rozmístit osoby na scéně či jaké připravit kostýmy a vytvořit ze třídy divadelní scénu pro danou hru.

Většího rozvoje tvořivosti, samostatného myšlení a komunikativních dovedností v cizím jazyce umožňují různé didaktické hry.

V článku uvádím scénář divadelní hry a jednotlivé didaktické hry, které se mi osvědčily pro výuku tématu animals (zvířata).

Téma zvířat umožňuje učiteli realizovat s žáky značný počet zajímavých a různorodých činností:

 • pantomimická ztvárnění;
 • pohybové hry;
 • didaktické hry, při nichž rozvíjíme i výtvarný projev žáků, různé soutěže;

Toto téma může být snadno spojováno s jinými tématy, jako jsou kupříkladu barvy, části těla, charakteristiky tělesného vzhledu zvířat. 

Divadelní hra: „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“

Pro toto téma je velice vhodná divadelní hra „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ („The little house, who lives there?“).

Já jsem kupříkladu s žáky nacvičila naší vlastní verzi této pohádky, kterou jsem sepsala a přetvořila tak, aby žáci všem replikám rozuměli. Celý text divadelní hry byl sepsaný jen v přítomném čase prostém, neboť to je jediný čas, který žáci zatím ovládají.

Další modifikace hry spočívala v tom, že jsem do hry obsadila více zvířátek než je v klasické verzi této pohádky, neboť jsem chtěla zapojit všechny účastníky kurzu.

A to tak, že každý žák si sám vybral zvíře, které by chtěl představovat, tj. jakékoliv zvíře nezávisle na původní verzi pohádky. Jedině medvěd nesměl chybět. Budku jsme sestavili ze židlí a lavice. 

Little house, who lives there?

Na začátku pohádky se v domečku nachází jen kočka, ostatní zvířátka se seřadí a postupně přicházejí k domečku a klepou na něj. Kočka pobývající v domečku se ptá, kdo klepe, a zvířátka se  představují.

Storyteller: The cat  is in the house.

Přichází býk a klepe na domeček.

Bull: The little house, who lives there?

Cat: It´s me, a cat. And who are you?

Bull: Here is me, a bull.

Cat: Come in.

Přichází morče a klepe na domeček.

Guineapig:The Little house, who lives there?

Cat: It´s me, a cat.

Bull: It´s me, a bull. And who are you?

Guineapig: And here is me, a guineapig!

Cat: Come in.

Přichází pes a klepe na domeček.

Dog:The little house, who lives there?

Cat: It´s me, a cat.

Bull: It´s me, a bull.

Guineapig: It´s me, a  guineapig. And who are you?

Dog: And here is me, a dogl

Cat: Come in.

Přichází ovce a klepe na domeček.

Sheep: The little house, who lives there?

Cat: It´s me, a cat.

Bull: It´s me, a bull.

Guineapig: It´s me, a guineapig.

Dog: It´s me, a dog.

Sheep: And here is me, a  sheep and who are you?

Cat: Come in.

Přichází myška a a klepe na domeček.

Mouse: The little house, who lives there?

Cat: It´s me, a  cat.

Bull: It´s me, a  bull.

Guineapig: It´s me, a  guineapig.

Dog: It´s me, a  dog.

Sheep: It´s  me,  a sheep and who are you?

Mouse: And here is me, a  mouse.

Cat: Come in.

Přichází divoké prase a klepe na domeček.

Wild pig: The little house, who lives there?

Cat: It´s me, a cat.

Bull: It´s me, a bull.

Guineapig: It´s  me, a guineapig.

Dog: It´s  me, a  dog.

Sheep: It´s  me, a sheep.

Mouse: It is me, a mouse. And who are you?

Pig: And here is me, a pig.

Cat: Come in.

Přichází medvěd a klepe na domeček. Zvířátka podle hlučného klepání poznají, že je to nějaké velké zvíře a ustrašeně se ptají: „Kdo je?“

Bear: The little house, who lives there?

Cat: It´s me, a cat.

Bull: It´s  me, a bull.

Guineapig: It´s  me, a guineapig.

Dog: it´s me, a dog.

Sheep: it´s me, a sheep.

Mouse: It is me, a mouse.

Pig: It is me, a  pig. And who are you?

Bear: And here is me, a bear!

Zvířata se polekají a z domečku utečou. Medvěd domeček rozboří.

Storyteller: Animals afraid of  the bear and run out. 

Didaktické hry

Pantomima

Tato hra je obdobou pantomimy pro MŠ. Žáci dostanou od učitele papírek s názvem zvířete, které mají představovat, tj. pantomimicky ztvárnit. Vše opět musí probíhat tak, aby ostatní žáci předem neznali úlohy druhých, takže si nesmí papírky mezi sebou ukazovat. Žáci se posadí do kruhu a jeden z nich jde doprostřed a předvádí své zvíře. Ostatní žáci hádají, které zvíře je předváděno. 

Hromadná pantomima

Žáci dostanou od učitele lísteček s následujícím textem:

„In the ZOO there are a tiger, a lion, a monkey, a turtle, ...“(musí být zde tolik názvů zvířat, kolik je žáků) nebo s textem orientovaným na domácí zvířata „In my garden I have got a dog, a cat, ...“

Žáci si v tichosti tak, aby je učitel neslyšel, mezi sebou role rozdělí a představují svá zvířata. Učitel hádá, kdo které zvíře představuje. 

Hádaní zvířat

Každý žák si vybere zvíře, které představuje. Žáci se posadí do kruhu a jeden z nich jde doprostřed. Ostatní se pomocí otázek, na které on může odpovídat pouze ano nebo ne, snaží zjistit, které zvíře představuje. 

Přistupte blíže!

Každému žákovi je přidělena role zvířete a to tak, že buďto mu ji přidělí učitel nebo spolužáci nebo si ji žák zvolí sám. Toto přidělování rolí probíhá před začátkem hry. Na začátku hry stojí žáci v řadě na opačné straně třídy než učitel. Učitel říká věty typu: „Who has got four legs, come here“ nebo „Who is a big animal, come here.“  Výraz „come here“ v této hře však znamená, že žáci postoupí pouze o jeden krok dopředu.

Hra se dá obměňovat, že kromě výrazu „come here“ používáme i jiné povely, kupř. „one jump“, sit down“, stand up“, ...

Hra se dá také obměnit tak, že žáci nepředstavují zvířata, ale učitel se ptá na jejich vztah k jednotlivým zvířatům a na zvířata, která mají doma.

Učitel tedy říká věty typu: „Who has got a pet, come here“ nebo „Who likes dogs, come here.“

Anketa

Žáci mají za úkol vyplnit pomocí rozhovorů se spolužáky následující tabulku, která zjišťuje, která zvířata mají doma a jejich vztah k jednotlivým zvířatům.

Jméno

Have you got a pet?

Have you got a dog?

Have you got a cat?

Have you got a hamster?

Do you like horses?

Do you like cats?

Do you like dogs?

Do you like snakes?

Do you afraid of spiders?

Petr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anička

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do tabulky žáci zaznamenávají kladné odpovědi spolužáků fajfkou a záporné křížkem.

Po vyplnění tabulky každý žák řekne, co zjistil o ostatních.

Důležité je, aby celá anketa, tedy zjišťování a představování jednotlivých odpovědí spolužáků, probíhala pouze v angličtině. 

Písemná soutěž na čas

Žáci dostanou za úkol napsat během 5 minut co nejvíce názvů zvířat. Po pěti minutách si spočítají, kolik zvířat vymysleli, a žák s největším počtem názvů vyhrává.

Žáci pak své výtvory čtou a říkají ostatním, co který anglický název znamená v češtině.

Tato fáze slouží nejen ke kontrole prací žáků, ale také se někteří naučí pojmenovat i nějaké nové zvíře, neboť všichni nemají stejnou slovní zásobu.

Tuto soutěž lze také obměnit tak, že učitel rozdělí třídu na několik skupin, které plní stejný úkol, jako v předchozí verzi plnili jednotlivci, a vše se odehrává stejně. Popřípadě, pokud je málo žáků ve třídě, učitel rozdělí třídu na dvě skupiny, které názvy zvířat píši na tabuli ze zadní strany (každá skupina z jedné strany), a nakonec se tabule obrátí a celá třída kontroluje nejen počet zvířat, ale také, zda jsou názvy zvířat správně napsány.

Vyhrává ta skupina, která má nejvíce názvů zvířat napsaných správně. 

Kreslení zvířat

Učitel popisuje zvíře a žáci ho podle tohoto popisu kreslí.

„I have got a dog. It is big. It is brown but  it has got white legs...“

Hru můžeme obměnit tak, že každý žák si vymyslí podobný popis zvířete, a ten potom říká ostatním spolužákům, kteří podle jeho návodu kreslí.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 09. 2011
Zobrazeno: 19042krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZORMANOVÁ, Lucie. Hrajeme si v angličtině aneb Anglicky hrou pro mladší školáky . Metodický portál: Články [online]. 08. 09. 2011, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/13177/HRAJEME-SI-V-ANGLICTINE-ANEB-ANGLICKY-HROU-PRO-MLADSI-SKOLAKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 08. 09. 2011 10:19
V příspěvku autorka velmi hezky popisuje různé tvořivé činnosti, které se dají využít ve výuce anglického jazyka. Tyto aktivity vždy děti vítají. Zároveň si při nich postupně rozvíjejí komunikační dovednosti.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.