Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > > > >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Uspořádej věty

Praktický příspěvek
příklad
uč.hodina
Aktivita spojuje všechny tři složky českého jazyka a literatury a lze ji zařadit v libovolném ročníku, např. v šestém nebo sedmém ročníku s důrazem především na žánr pohádky a jeho současné představitele, v osmém nebo devátém ročníku s větším důrazem na stavbu textu a prostředky návaznosti textu. Jednotlivé úkoly lze plnit v různém pořadí, záleží na zvážení učitele.

Cíl výuky

Žáci na populárním textu procvičují především stylistické dovednosti, dále si uvědomují prostředky návaznosti textu, vyhledávají ve slovníku, diskutují o žánrech a tvořivě pracují s literárním textem, vyjadřují děj formou komiksu.

Postup, pokyny pro učitele, cíle jednotlivých činností

Pomůcky

Žáci dostanou pracovní listy, obálky s nastříhanými větami a slovníky spisovné češtiny. Budou také potřebovat psací potřeby, lepidlo, pastelky nebo fixy.

1. Cílem prvního úkolu je věty z Pracovního listu 1 uspořádat ve správném pořadí a nalepit je na Pracovní list 2. Učitel věty z Pracovního listu 1 předem nastříhá a rozdá žákům v obálce. Součástí úkolu je také ústní, nebo písemné zdůvodnění zvoleného uspořádání vět. Žáci tvoří koherentní text a uvědomují si prostředky návaznosti textu.

Pokyny pro žáky

Nastříhané věty nalepte do Pracovního listu 2 v očíslovaných řádcích tak, jak by měly jít správně za sebou. Do volných řádků se pokuste vysvětlit, proč větu řadíte právě v tomto pořadí.

Zdůvodnění např.:

1. a 2. věta: sloveso obletěla = ta kometa, 2. a 3. věta = číslovka dvě, 5. a 6. věta = mihotavý trojlístek jako zlatý déšť, zařazení 4. věty bylo pro žáky nejtěžší, protože 3. a 5. větu spojuje slovo duha. Můžeme žáky vyzvat, aby si tuto větu ponechali nakonec.

2. Cílem druhého úkolu je určit, odkud text pochází, napsat jméno autorky a přesný název knihy. Žáci také v Pracovním listu 3 pojmenují znaky žánrů, které můžeme v sérii o Harry Potterovi nacházet. Žáci rozlišují literární druhy a žánry.

Pokyny pro žáky

Vyplňte Pracovní list 3, napište jméno autora textu, který vám vznikl z nastříhaných a uspořádaných vět, napište přesný název knihy, ze které věty pocházejí. Potom vyjmenujte znaky jednotlivých žánrů. Pokud vám kniha připomíná jiný žánr, vyplňte i rubriku Jiné.

Harry Potter spojuje formu moderní pohádky (nadpřirozené bytosti, kouzla), fantasy (paralelní kouzelnický svět) i detektivky (řešení zločinu, zejména v dějově uzavřenějších prvních třech dílech: Voldemortova snaha uloupit kámen mudrců, snaha vraždit pomocí Radleova deníku, snaha ministerstva kouzel dopadnout uprchlého trestance). Žáci možná najdou také i prvky parodie (např. na britské internátní školství). Skutečnost, že Harry je stále více a více zasvěcován do svého poslání a že děj se stupňuje k závěrečnému střetu s Voldemortem, by mohla být chápána tak, že Harry Potter je vlastně román iniciační.

3. Cílem třetího úkolu je správné porozumění textu a významu použitých slov. Žáci samostatně pracují se Slovníkem spisovné češtiny. Žáci vyplňují Pracovní list 4.

Pokyny pro žáky

Vyplňte Pracovní list 4, můžete pracovat v libovolném pořadí. Nezapomeňte na všechny úkoly, většina obsahuje dvě části. Můžete používat Slovník spisovné češtiny.

Více pozornost lze věnovat těmto slovům:

  1. svištivě vřítilo, vyjádření doprovodného zvuku
  2. okamžitě vyrazily, mnohoznačnost, také vyrazit  zub
  3. rozklenula se duha, předpona roz- vyjadřuje pohyb jako rozkvetla
  4. óchali a áchali, slova vytvořená z citoslovcí
  5. spojily a splynuly, splynutím původní mizí, vzniká něco nového
  6. jako zlatý déšť, obrazné pojmenování, metafora na základě podobnosti

Žáci mohou rozebíraná slova nahrazovat synonymy. Celý text by mohl být také východiskem komplexního jazykového rozboru.

4. Cílem čtvrtého úkolu je vyjádření obsahu jednotlivých vět do Pracovního listu 5 pomocí obrázků tak, aby vznikla jedna strana komiksu. Výtvarnou techniku volí učitel přiměřeně věku a možnostem žáků. Žáci se seznamují s jedním typem vizuálního vyjádření.

Pokyny pro žáky

Vyjádřete obsah všech šesti vět pomocí šesti obrázků tak, aby z Pracovního listu 5 vznikla stránka komiksu. Zaměřte se na podstatné, nezapomeňte také na možnost zachycení slov nebo zvuků.

Rozšiřující úkoly

5. Cílem pátého úkolu a vlastně samostatnou vyučovací hodinou může být srovnání textu a vytvořených komiksů s filmovým zpracováním. Okénka komiksu mohou připomínat technický scénář.

Tuto aktivitu lze také upravit pro hodiny angličtiny a uspořádání vět lze provést v anglickém originálu.

Hodnocení hodiny

Správná řešení samozřejmě probere učitel buď se všemi žáky společně nebo je může mít také připraveny např. na nástěnce, kde si je mohou žáci srovnat s výsledky vlastní práce samostatně.

Celá hodina může být také zakončena ústním nebo písemným sebehodnocením žáků.

Otázky pro sebehodnocení žáků

1. Který úkol ti připadal nejjednodušší? Proč?

2. Který úkol ti připadal nejsložitější? V čem spočívala jeho obtížnost?

3. Který úkol ti pomohla vyřešit především fantazie?

4. Který úkol bys nevyřešil/a  bez předchozích znalostí?

Reflexí hodiny může být také galerie komiksů na nástěnce třídy.

Reflexe

Přípravu jsem využil v devátém ročníku, v jedné vyučovací hodině. Knihu žáci samozřejmě poznali velice rychle. Při řazení vět bylo pro žáky nejsložitější správně zařadit větu „Diváci obdivně óchali a áchali jako při ohňostroji”.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek