Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Mediální výchova - konkretizace tematických...

Ikona informativni

Mediální výchova - konkretizace tematických okruhů pro 2. stupeň ZŠ

Autor: PaedDr. Markéta Pastorová
Spoluautor: prof. PhDr. Jan Jirák Ph.D.
Anotace: Nová obsahová podpora pro výuku mediální výchovy konkretizuje a aktualizuje dílčí témata a náměty tří vybraných tematických okruhů pro 2. stupeň a dává je do přímého vztahu k doporučeným očekávaným výstupům (DOV). V roce 2015 byly konkretizovány tematické okruhy: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Fungování a vliv médií ve společnosti, a předpokládá se, že konkretizování obsahu (témat a námětů) u dalších tematických okruhů bude následovat.
Klíčová slova: mediální výchova, doporučený očekávaný výstup, očekávaný výstup, DOV

Konkretizace obsahu tří tematických okruhů mediální výchovy pro 2. stupeň základní školy (Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Fungování a vliv médií ve společnosti) navazuje na zpracování doporučených očekávaných výstupů, které jsou jako elektronická publikace zveřejněny na Metodickém portálu RVP.CZ.

Nová obsahová podpora rozpracovává a aktualizuje dílčí témata a náměty vybraných tematických okruhů mediální výchovy a dává je do přímého vztahu k doporučeným očekávaným výstupům. Díky tomuto kroku se podoba zpracování mediální výchovy (podobně je tomu i u dalších průřezových témat) více přibližuje zpracování vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů v RVP ZV (doporučené očekávané výstupy pro všechna průřezová témata svou formou odpovídají očekávaným výstupům vzdělávacích oborů), konkretizace obsahu tematických okruhů mediální výchovy (a dalších průřezových témat) svou formou odpovídají doporučenému učivu vzdělávacích oborů.

Cílem materiálu je, aby přispěl ke snadnější a efektivnější integraci mediální výchovy do vybraných vzdělávacích oborů, usnadnil tvorbu učebních osnov ve školních vzdělávacích programech (podpořil výuku mediální výchovy jako samostatného vyučovacího předmětu), či byl využíván jako obsahová podpora pro různé formy školních projektů.

Materiál je zpracován tak, že za názvem daného tematického okruhu následuje jeho stručná charakteristika. Jednotlivé doporučené očekávané výstupy jsou v textu vyznačeny odrážkou. Doporučená konkretizovaná témata a náměty jsou uvedeny pod jednotlivými doporučenými očekávanými výstupy a jsou podle potřeby doplněny poznámkou či komentářem.

Tematický okruh: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

2. stupeň

Charakteristika:

Tematický okruh je důležitý pro rozvíjení kritického odstupu od mediálních sdělení, schopnosti rozlišit funkce jednotlivých mediálních sdělení a osvojení si povědomí o výrazových prostředcích užívaných médii. V rámci tohoto okruhu žák získává základní představu o výrazových prostředcích používaných v jednotlivých médiích a rozvíjí kritický přístup k jejich užití. Učí se chápat rozdíly mezi jednotlivými typy mediální produkce a rozpoznávat manipulativní působení. Tematický okruh na 2. stupni zahrnuje i témata tematického okruhu Vnímání autora mediálních sdělení a současně obsahuje jednoduché produktivní činnosti z tematických okruhů Tvorba mediálních sdělení a Práce v realizačním týmu.

Doporučené očekávané výstupy a konkretizovaný obsah k tomuto tématu si můžete stáhnout v příloze.

Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

2. stupeň

Charakteristika:

Tematický okruh je důležitý především proto, že uvádí žáka do problematiky vnímání toho, co je „reálné“ v každodenním životě. Média se vztahují k „realitě“ přinejmenším dvěma způsoby: deklarují některé produkty jako „výpovědi o událostech, které se staly, a zjištění, která platí“ (zprávy, publicistika, dokument, vzdělávání a osvěta), zatímco jiné jako „fikce“. Současně sama média „jsou realitou“. Tato mediální realita je součástí života společnosti a představuje zdroj zkušeností pro její členy.

Doporučené očekávané výstupy a konkretizovaný obsah k tomuto tématu si můžete stáhnout v příloze.

Tematický okruh:  Fungování a vliv médií ve společnosti

Charakteristika:

Tematický okruh je významný pro pochopení role médií v životě současného člověka. V rámci tohoto okruhu žák proniká do souvislostí, které utvářejí mediální produkci, a osvojuje si představy o postavení a roli médií v moderních společnostech. Současně se dozvídá základní informace o jednotlivých mediálních profesích (novinář, práce s kamerou a před kamerou, psaní pro média).

Doporučené očekávané výstupy a konkretizovaný obsah k tomuto tématu si můžete stáhnout v příloze.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 03. 02. 2016
Zobrazeno: 3527krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PASTOROVÁ, Markéta. Mediální výchova - konkretizace tematických okruhů pro 2. stupeň ZŠ. Metodický portál: Články [online]. 03. 02. 2016, [cit. 2019-11-14]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20697/MEDIALNI-VYCHOVA---KONKRETIZACE-TEMATICKYCH-OKRUHU-PRO-2-STUPEN-ZS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.