Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Tajemství ropy

Ikona inspirace
Autor: Jakub Holec
Anotace: Článek popisuje aktivitu, jejímž prostřednictvím se žáci mohou dozvědět o výskytu ropy a procesech, které vedou k jejímu vzniku. Aktivita zároveň vyvrací poměrně rozšířenou miskoncepci, že ropa se nachází v jakýchsi podzemních kapsách, které po vyčerpání připomínají jeskyně.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 2. Gymnázium » Kompetence komunikativní » efektivně využívá moderní informační technologie
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Organické sloučeniny » zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Chemie » Organická chemie » charakterizuje základní skupiny organických sloučenin a jejich významné zástupce, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prostředí
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: geologie, mikroorganismy, ropa, sedimentární hornina, usazená hornina, miskoncepce
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tento článek se zaměřuje na aktivitu, jejímž prostřednictvím se žáci seznamují s procesem vzniku ropy a jejím obvyklým výskytem. Mnoho lidí se domnívá, že ropa se nachází v jakýchsi podzemních prostorách, které po vyčerpání připomínají jeskyně. Ve skutečnosti je však ropa obsažena v některých horninách podobně jako je voda vsáklá do mycí houby. Ropa vzniká většinou v mořském prostředí, kde se odumřelé organismy (z většiny planktonní) usazují na mořském dně. Tato mrtvá organická hmota je pak pohřbena vrstvou materiálu pocházejícího z pevniny (většinou se jedná o písek a bahno). Při tomto ukládání se smíchá organický a anorganický materiál, který se následně zpevní do podoby usazené (sedimentární) horniny, zatímco z překrytých zbytků mikroorganismů se za nepřístupu vzduchu postupně vytváří ropa. Ropa tedy není uložena v podzemních zásobnících připomínající jeskynní prostory, ale v pórech propustných hornin (zejména pískovce a vápence).

Potřebný materiál a pomůcky:

 • plastová miska
 • písek
 • cukr
 • ochranné brýle
 • zkumavka
 • kahan
 • chemické kleště
 • popsané listy k aktivitě "3 rohy"

Výuková hodina se skládá z následujících aktivit:

 1. úvodní zjištění znalostí žáků o ropě
 2. zjištění představ žáků na vznik ropy pomocí aktivity "3 rohy"
 3. využití internetu jako zdroje informací
 4. demonstrační aktivita
 5. zopakování aktivity "3 rohy" a závěrečná diskuse

1. Úvodní zjištění znalostí žáků o ropě (5 minut)

Učitel žáky vyzve, aby každý sám za sebe napsal na papír vše, co ví o ropě.

2. Aktivita "3 rohy" (10 minut)

Učitel rozmístí do 3 rohů učebny (případně na zdi) papíry s následujícími tvrzeními:

 • "v hlubokých podzemních jeskyních"
 • "vsáknutá do hornin"
 • "mezi vrstvami hornin"

Učitel následně napíše na tabuli otázku: "Kde si myslíte, že se nachází ropa?" Žáci vyjádří svůj názor tím, že se postaví do rohu učebny k papíru, který podle nich obsahuje správnou odpověď. Poté učitel obejde žáky v různých rozích učebny a zeptá se jich, proč si vybrali právě danou odpověď. Všechny rozdílné názory si přitom zaznamená pro potřeby závěrečné diskuse.

3. Využití internetu jako zdroje informací (10 minut)

Každá dvojice dostane odkaz, který žáky navede na web, ze kterého mohou získat odpověď na položenou otázku. Vhodná je např. on-line verze geologické encyklopedie http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl. Po ukončení samostudia na internetu žáci dostanou prostor, aby navzájem sdíleli to, co zrovna zjistili.

4. Demonstrační aktivita (10 minut)

Učitel nasype do plastové mísy písek a cukr, přičemž obojí promíchá. Poté žákům řekne, ať si představí, že směs v míse představuje materiály, které jsou zahrnuty v procesu tvorby ropy. Žáci by mohli odvodit, že písek představuje sedimentární horninu, zatímco cukr představuje mikroorganismy.

Autor díla: Jakub Holec

Následně učitel naplní zkumavku směsí písku a cukru a obsah zkumavky zahřívá nad kahanem do doby, než cukr zkaramelizuje. Přitom žákům vysvětlí, že teplo tvořené kahanem lze přirovnat k teplu, které vzniká v důsledku vysokého tlaku působícího na horniny v zemské kůře. Výsledně dojde k průniku karamelu ("ropy") mezi zrna písku ("póry propustné sedimentární horniny").

Po "uvaření" směsi písku a cukru žáci zodpoví následující otázky:

 • Co se stalo s cukrem? (zhnědl/zčernal)
 • Co bylo důvodem zčernání cukru? (žár z vařiče způsobil chemickou reakci)
 • Kde se teď nachází uvařený cukr? (mezi zrny písku)
 • Jak se podobá tento jev tomu, co se děje při vzniku ropy? (vyšší teplota je příčinou vzniku chemické reakce, která se podílí na tlení odumřelých mikroorganismů a postupném vzniku ropy, která je "uskladněna" v pórech propustných hornin)
 • V čem se liší proces vzniku ropy oproti "uvaření" naší směsi písku a cukru? (teplo zde nevychází z vařiče, ale je příčinou vysokých tlaků působících na horniny)

5. Zopakování aktivity "3 rohy" a závěrečná diskuse (10 minut)

V závěru hodiny si žáci zopakují aktivitu "3 rohy". Žáci by tak měli být schopni většinově zastávat správné tvrzení, že ropa je obsažena v pórech propustných sedimentárních hornin.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výuka geologie kreativně a prakticky.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf165 kBTvrzení - aktivita 3 rohy
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 04. 2014
Zobrazeno: 8439krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLEC, Jakub. Tajemství ropy. Metodický portál: Články [online]. 07. 04. 2014, [cit. 2020-04-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/18579/TAJEMSTVI-ROPY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 07. 04. 2014 18:40

Tajemství ropy zkoušeli modelovat i vědci (vznik ropy):

http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=4680

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.