Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Rozlišování B x D – 1. díl

Ikona prakticky

Rozlišování B x D – 1. díl

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Článek představuje 1. díl čtyřdílného seriálu zaměřeného na rozlišování písmene b. Žáci si hravou formou procvičí vyvození hlásky b, její spojení s písmenem. Písmeno b si fixují hmatem, modelují, pracují s maketou tohoto písmene. Taktéž procvičují zrakovou analýzu a syntézu skládáním písmene b z jednotlivých částí nebo zrakově rozlišují figuru na pozadí. V dalších dílech seriálu si žáci procvičí vyvození hlásky d a fixaci její psané podoby. Závěrem se mohou již zaměřit na rozlišování těchto dvou písmen (b x d).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: technika čtení, reedukace dyslexie, rozlišování písmene b, rozlišování písmene b x d, rozlišování písmene d
Vazby článku:
Následující díl: Rozlišování B x D – 2. díl

První díl seriálu na rozlišování písmene b x d je zaměřený na vyvozování hlásky b a její spojení s písmenem b. Nabízí několik aktivit pro zrakové a hmatové zafixování písmene.

První díl je vhodné využít v první třídě v době, kdy žáci hlásku a písmeno b probírají v rámci tematického plánu. Je dobré zachovat následnost jednotlivých aktivit, ty je však vhodné rozložit do více dní. Dodržíme zásadu, že v první etapě žáci fixují hlásku b a v druhé etapě fixují hlásku d. Teprve po zvládnutí předchozího se mohou zaměřit na rozlišování obou hlásek zároveň.

U fixace písmen b v první části využíváme slov, kde je písmeno b na začátku slova. Později již můžeme použít slova, kde se písmeno b objevuje opakovaně. Záměrně se vyhýbáme slovům, která obsahují i písmeno d.

Také použité slabiky, slova a věty upravíme dle toho, v jaké etapě čtení se žáci nachází.

Materiál je vhodné použít pro všechny žáky. Rozlišování písmene b a d vyžaduje dobře rozvinuté prostorové a zrakové vnímání, které bývá u žáků často oslabené. U žáků, kterým se v této oblasti nedaří, doporučuji materiál používat do té doby, dokud potíže neodezní. 

1.

Učitel vyskládá v kruhu na zemi před žáky obrázky začínající hláskou b, obrázky společně s žáky pojmenuje a vede žáky k tomu, aby poznali, že všechny obrázky začínají na hlásku b. Dále vymýšlí další slova, která touto hláskou začínají.

Učitel může zvětšené obrázky taktéž připevnit magnetem na tabuli nebo je mít již předkreslené na tabuli.

Nabídka možných slov začínajících na b (slova, kde se hláska b vyskytuje na začátku slova a lze je snadno doplnit obrázkem – Zdroj: Pávková, B.: Zlomíš si jazýček, Šimonovy listy 6, 7): bubák, bedna, bunda, buben, bouda, bledule, banán, budka, balon, batoh, babi, bota, balík, boule,  boby, bambule, bonbon, bábovka

Jako zdroj obrázků lze využít následujících odkazů: obrázky 1, obrázky 2.

Autor díla: Petra Pšeničková

Žáci vyvozují hlásku b.

2.

Hry pro procvičení vyvozování první hlásky ve slově.

Na procvičení vyvozování první hlásky ve slově může učitel zařadit hru, kdy všichni žáci spí (mají hlavu opřenou o lavici a zavřené oči) a probouzí se (zvedají hlavu) pouze, když slyší slovo, které začíná danou hláskou. Učitel předříkává slova: např. buben, sova, pero, balík, bedna, moucha, jetel apod.).

U této aktivity je potřeba počítat s tím, že žáci, kteří nemají dobře rozvinutou schopnost sluchové analýzy a syntézy – vyvozování první hlásky ve slově, nespoléhají příliš na sebe, ale sledují ostatní.

Proto je vhodné zařazovat následující hru, kde je činnost více individualizovaná. Učitel rozmístí po místnosti karty s obrázky, u jejichž názvu první hlásku již žáci vyvozovali (např. bedna, balík, buben, býk, bunda, jetel, jelito, jahoda, moucha, mléko, mašle apod.), a žáci vyhledávají kartu s počáteční hláskou, které učitel zadá. Např. žáci vyhledávají karty s první hláskou „b“ – každý může přinést vždy jen jednu kartu, obrázek pojmenuje. Pokud přinese chybnou karty, vrací ji zpět do hry.

3.

Učitel pracuje s žáky v kruhu na koberci, dá doprostřed kartu s vystřiženým malým tiskacím b (ze čtvrtky, laminovací fólie, vyříznuté z polystyrenu, překližky, koberce). Každý žák dostane několik karet s obrázky. Po směru kruhu každý žák pojmenuje obrázek a řekne, jakou hláskou slovo začíná. Pokud začíná hláskou b, přiřadí doprostřed k písmenu.

Učitel použije karty s obrázky, u nichž již žáci vyvozování první hlásky procvičovali.

Po zacvičení a pochopení úkolu lze podobnou aktivitu připravit na pracovní list pro samostatnou práci nebo domácí procvičování.

Autor díla: Petra Pšeničková

Touto aktivitou žáci spojují slyšenou hlásku s písmenem.

4.

Žáci si vytvoří s pomocí učitele kartu s písmenem b (viz foto k 3. aktivitě) např. ze čtvrtky, zalaminované fólie. Učitel předříkává různá slova nebo ukazuje obrázky. Pokud slovo začíná na „b“, žák zvedne kartu s písmenem b.

Touto aktivitou žáci spojují slyšenou hlásku s písmenem.

5.

Žáci obtahují tvar písmene b ve zvětšené variantě, později ve zmenšené. Modelují písmeno b z modelíny, drátků, vytrhávají z papíru, malují na záda, do krupičky.

Žáci si fixují tvar písmene nejen zrakem, ale i hmatem. Zařazujeme co nejvíce podobných aktivit, abychom se vyvarovali pouhému obtahování na papíru, v sešitu.

6.

Žáci individuálně skládají písmeno b z rozstříhaných částí. Nejdříve žáci skládají větší variantu písmene b, postupně tvar zmenšujeme.

Obměna: Žáci pracují ve skupinách, stejným způsobem sestavují velký tvar písmene b.

Skládáním jednotlivých částí v celek žáci posilují zrakovou analýzu a syntézu, tak si fixují správný tvar písmene.

Autor díla: Petra Pšeničková

7.

Učitel rozdá žákům pracovním list, v němž žáci vyhledávají a obtahují (kroužkují) písmeno b na zašrafovaném podkladu.

Zrakovým rozlišováním figury a pozadí žáci cvičí rozpoznávání tvaru písmene b na obtížném podkladu – stejně jako je obtížnější rozpoznat písmeno ve slově, ve větě.

Autor díla: Petra Pšeničková
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Rozlišování B x D.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š. Šimonovy pracovní listy 6 – Logopedická cvičení I. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-260-7. 
[2] - CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š. Šimonovy pracovní listy 7 – Logopedická cvičení II. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-261-4. 
[3] - HAVLÍČKOVÁ, J.; EICHLEROVÁ, I. Kouká Mína do komína. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0471-8. 
[4] - PÁVKOVÁ, B. Zlomíš si jazýček. Brno : Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 05. 2015
Zobrazeno: 9965krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Rozlišování B x D – 1. díl. Metodický portál: Články [online]. 04. 05. 2015, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19807/ROZLISOVANI-B-X-D---1-DIL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 04. 05. 2015 11:52
Rozlišování podobných tvarů písmen je velkým tématem při výuce čtení v 1. ročníku. Je vhodné mít k dispozici množství aktivit, které může učitel střídat – žáci udrží svou pozornost a cíle (upevnění tvaru písmen) bude dosaženo zábavnou formou.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.