Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Zákon zachování energie netradičně

Ikona prakticky

Zákon zachování energie netradičně

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jaroslav Reichl
Anotace: Zákon zachování energie patří mezi velmi důležité zákony, a proto je jeho plné pochopení žádoucí. Na základě jednoduchého experimentu lze vyvolat se studenty diskusi, která přispěje k ujasnění tohoto zákona.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Pohyb těles a jejich vzájemné působení » využívá (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Fyzika » Pohyb těles a jejich vzájemné působení » využívá zákony zachování některých důležitých fyzikálních veličin při řešení problémů a úloh
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Environmentální výchova » Člověk a životní prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: běžné pomůcky (PET láhev, provázek, židle)
Klíčová slova: energie, zákon zachování energie, zákon zachování mechanické energie, mechanická energie
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Zákon zachování energie patří snad k nejdůležitějším fyzikálním zákonům. Na jeho přesném pochopení pak závisí pochopení řady jevů a dějů v dalších částech fyziky (kmitání tělesa na pružině, matematické kyvadlo, urychlování elektronů v televizní obrazovce, základy speciální teorie relativity, ...). Ačkoliv v uvedených příkladech vystupují různé druhy energie (mechanická, energie elektrického pole, ...), základní pochopení tohoto důležitého zákona lze žákům přiblížit na mechanických energiích. Navíc při výkladu mechaniky lze s žáky diskutovat i o rozdílu zákona zachování energie a zákona zachování mechanické energie.

Pomůcky a základní provedení experimentu

K experimentu budeme potřebovat běžné pomůcky, které lze najít nejen v kabinetě fyziky, ale i v domácnosti. Stačí dvoulitrová PET láhev naplněná vodou, asi 3 - 4 m pevnějšího provázku, židle a vhodné místo závěsu láhve. Místo závěsu provázku s PET láhví by mělo být na takovém místě, aby bylo v okolí místo pro postavení židle a láhev se mohla bez nárazu do okolních předmětů kývat v námi určené svislé rovině. K PET láhvi přivážeme pevnější provázek (viz obr. 1), láhev naplníme vodou a připevníme např. k rámu dveří (viz obr. 2). Místo závěsu musí být dostatečně pevné, aby nedošlo během experimentu ke zbytečnému poranění.

Obr
1. Obr

Obr
2. Obr

Aniž bychom specifikovali účel, vyzveme žáky, aby ve svých řadách našli dobrovolníka. Ten si vezme židli a umístí ji nedaleko místa závěsu láhve tak, aby se při napnutém vychýleném provázku PET láhev na něm zavěšená dotýkala žákovy brady (viz obr. 3). Stoupneme si za žáka, láhev vychýlíme až k jeho bradě, žáka vyzveme, aby se vůbec nehýbal, a láhev pustíme. Láhev projde rovnovážnou polohou, vychýlí se na opačnou stranu od žáka a vrací se k žákovi (viz obr. 4). Sledujeme přitom žáka - dáme pozor zejména na to, aby se nepředklonil!

Obr

3. Obr

Obr

4. Obr

Vysvětlení experimentu

Po předvedení experimentu se zeptáme všech žáků, zda mohla láhev dobrovolníkovi při návratu k jeho bradě ublížit. Žáci většinou správně odpovídají, že nemohla. Pokračujeme tedy v pokládání otázek dál a zvažujeme možnost, že bychom měli celý experiment připravený ve vakuu. Zde už odpovědi většinou jednoznačné nejsou.

Řada žáků má totiž tu představu (a nepodařilo se mi zatím zjistit proč), že vakuum je jen jiné označení pro stav beztíže. Takže automaticky dedukují, že ve stavu beztíže se láhev bude pohybovat zcela jinak, než při právě provedeném experimentu. Když upozorníme na rozpor vakuum versus stav beztíže, uvědomí si většina žáků, že ani ve vakuu by láhev neublížila. Pochopitelně každou jejich úvahu chceme zdůvodňovat - proč si to myslí, co je k jejich názoru vedlo a jak by se dalo jejich tvrzení případně dokázat. Nakonec si všichni uvědomí platnost zákona zachování (mechanické) energie: Vracející se láhev by nemohla dobrovolníkovi ublížit ani ve vakuu, neboť při návratu k jeho tváři bude mít stejnou velikost rychlosti jako na počátku experimentu - tedy nulovou. V případě experimentování ve třídě láhev k tváři zpět ani nedoletí.

Na závěr můžeme žáky vyzvat, aby vymysleli modifikaci experimentu, při níž by ztráta energie pohybující se láhve byla patrnější (tj. láhev by se zastavila prokazatelně dříve, než dorazí ke tváři dobrovolníka). Po předchozím rozboru většinou velmi rychle přijdou na to, že stačí nechat láhev zhoupnout vícekrát. Na delší dráze, kterou láhev urazí, se výrazněji uplatní odporová síla vzduchu. A na překonání této síly láhev spotřebuje část své energie, kterou jsme jí dodali na počátku experimentu zvednutím z její rovnovážné polohy na závěsu.

Přínos experimentu

Právě popsaný experiment zařazuji pravidelně do výuky fyziky při probírání mechanické energie a zákona zachování energie (resp. mechanické energie) a mám s ním velmi dobré zkušenosti. Nejen z důvodu rychlé přípravy (pokud někdo omylem připravenou pomůcku „rozbije"), ale zejména z tvůrčí atmosféry ve třídě. Pokud jsou hodiny fyziky dělené na poloviny, je vhodné experiment zařadit při těchto hodinách; experiment si mohou vyzkoušet všichni žáci, kteří mají o jeho vyzkoušení zájem.

Žáky experiment většinou „probudí" - ve třídě se děje něco zajímavého, přemísťuje se nábytek i žáci, zdá se, že dobrovolník bude zraněn... Diskuse ohledně experimentu bývá velmi plodná a občas dokonce i bouřlivá, když se žáci snaží o „své pravdě" přesvědčit spolužáky. Nechávám jim prostor a většinou sami přijdou (resp. spolužáci je navedou) na svůj omyl nebo nepřesnost, které se při popisu experimentu dopustili.

Při dodržení základních bezpečnostních pravidel nemůže PET láhev dobrovolníka zranit. V případě zájmu žáků lze láhvi ve výchozí poloze udělit nepatrnou rychlost ve směru pohybu - láhev pak při svém návratu narazí do tváře žáka. Náraz ale (vzhledem k materiálu láhve a jejímu obsahu) není nebezpečný. Na druhou stranu je tento experiment velmi „nepříjemný" (jak z vlastní zkušenosti, tak z reakcí žáků). Není příjemný pohled na těžkou láhev, která se vám řítí na obličej, a to i přes to, že víte, že vám nemůže ublížit.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 13. 03. 2008
Zobrazeno: 13558krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
REICHL, Jaroslav. Zákon zachování energie netradičně. Metodický portál: Články [online]. 13. 03. 2008, [cit. 2020-05-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2099/ZAKON-ZACHOVANI-ENERGIE-NETRADICNE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.