Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Otvírání lesů a studánek

Ikona prakticky

Otvírání lesů a studánek

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Jelena Darášová
Anotace: Projekt nám pomáhá vést děti k ochraně životního prostředí, k empatii vůči živým tvorům. Objevujeme s dětmi obyčeje a zvyky, které jsou spojeny s příchodem jarního období.

Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
 2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou inprovizací apod.)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkmai, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a mteriály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: ochrana životního prostředí

Tento projekt podporuje vytváření vztahu dětí k přírodě. Učí děti všímat si drobných živočichů a rostlin, vnímat jejich vlastnosti a pozorovat jejich chování v různých ekosystémech (voda, louka, les). Vede děti k rozvoji empatického cítění a chování k druhým lidem, zvířatům i rostlinám. Připravujeme a prožíváme s dětmi tajemné obyčeje a zvyky jara.

Dílčí vzdělávací cíle

 • posilování přirozených poznávacích citů, zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
 • získávání schopností řídit své chování, vůli a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvíjení schopností žít ve společenství ostatních lidí, přijímání základních hodnot v tomto společenství uznávaných
 • vytváření a upevňování pocitu sounáležitosti s přírodou a se světem

Organizační a materiální podmínky

Tento integrovaný blok je přímo předurčen pro organizaci v přírodě a my jej i tak pojímáme. V co největší míře, dle počasí a možností jej uskutečňujeme v přírodě, která okolí mateřské školy obklopuje, využijeme především lesíky v okolí Všetat a kopec Cecemín. Dále je možná spolupráce s majiteli hospodářských zvířat v naší obci, kterým se narodí v tomto období mláďata. Dále děti navštíví zahradnictví (skleníky s jarními a letními květinami).

Spolupráce a zapojení rodičů

Za pomoci a doprovodu rodičů je v našich možnostech návštěva statků s domácími a hospodářskými zvířaty a zahradnictví plné květin. Zapojení rodičů do příprav akcí pořádané mateřskou školou.

Časový rozsah: 4 – 5 týdnů

Věk: 3 až 6 let

Vnitřní tematické okruhy

 • jarní probuzení
 • domek pod leknínem
 • víly Pomněnky
 • malá čarodějnice Pamprlice
 • brouci a kytky

Dílčí výstupy

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí, v přírodě kolem nás
 • osvojit si elementární poznatky o lidových zvycích
 • koordinovat lokomoci
 • sladit pohyb se zpěvem
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • uvědomovat si krásu a rozmanitost živé přírody v jarním období
 • uvědomovat si a přemýšlet o nutnosti ochrany živé i neživé přírody
 • dokázat vytvářet výtvarná díla na základě vlastních zážitků a zkušeností

Vzdělávací nabídka činností

 • Činnosti relaxační a odpočinkové, při kterých je navozována příjemná atmosféra a pohoda prostředí. Hry a aktivity podporující rozvoj poznatků o dění v přírodě, smyslové hry a tvořivé činnosti podporující znalosti o lidském i zvířecím těle a jeho částech, o vývoji jedinců v přírodě (mláďata, dospělí jedinci).
 • Řečové a komunikativní hry, vyprávění, rozhovor, pohádky, příběhy. Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, jejich charakteristických znaků a funkcí. Spontánní hry, námětové činnosti, činnosti zajišťující spokojenost a radost, výlety do okolí.
 • Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, ve kterém dítě žije – příroda živá i neživá v okolí Všetat. Společné hry s různým zaměřením, společenské hry, společné sdílení a naslouchání druhému – květinové kruhy. Poslech a vyprávění pohádek a příběhů s etickým obsahem.
 • Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, tématické hry seznamující s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými druhy pracovní činnosti a pracovními předměty, dopřáváme dětem příležitosti k praktickým činnostem.
 • Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, procházky do přírody s možností sledování rozmanitosti a změn v přírodě. Činnosti a experimenty s živou i neživou přírodou – setí, pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, zařazujeme činnosti směřující k péči o životní prostředí, o okolní krajinu, praktické činnosti a tvořivé činnosti, kognitivní činnosti.
Jak se prožívá radost
Jak se prožívá radost (autor © J. Darášová).

Hodnotící záznam integrovaného bloku

Poznámky k integrovanému bloku.

Integrovaný blok splnil stanovené cíle, byly zde zastoupeny všechny oblasti předškolního vzdělávání. Děti hry a činnosti zaujaly. Pomůcky vyhovovaly a byly pro děti stimulující. Ve velké míře byla využita okolní příroda, lesní i vodní plochy. Tělesné aktivity byly zařazovány v hojné míře a děti je každodenně vyžadují. Byla nastartována chuť přírodě pomáhat a zajímat se o možnosti její ochrany (opatrné zacházení s broučky, hlemýždi, švadlenkami, netrháme květiny v přírodě, protože na jaře je potřebují včelky a jiný hmyz apod.).

Zájem dětí o činnosti, znalosti a dovednosti dětí.

Zájem dětí o činnosti v tomto bloku byl bez problémů. Je vždy nutné aktivity ve třídě i v přírodním prostředí prokládat herními činnostmi, které si děti volí, zvláště u mladší věkové skupiny dětí. Děti mají velmi dobré znalosti o přírodě a to i proto, že si mohou vše přímo pozorovat a na téměř vše si také sáhnou. Vímání smysly se nám jeví jako velice důležité.

Co se zdařilo, nezdařilo, čeho se příště vyvarovat.

V tomto projektu nám přálo počasí, a proto jsme mohli spoustu aktivit a pozorování provádět přímo v přírodě. Hry a aktivity v přírodním prostředí jsou našimi dětmi velice oblíbené.

Nepodařilo se nám najít malé rybky, je nutné zjistit, jestli se ještě v Klokoči nachází nebo jsme je neviděli z důvodu dlouhé zimy. Naplánováno je společné pátrání po rybkách kolejuškách.

Individuální přístup, plánování, opakování.

IP je nadále potřebný v oblasti hrubé motoriky, konzultace o bezpečnostních opatřeních s rodiči, pokud je potřeba. V současné době, je velmi dobrá zpětná vazba v této oblasti u chlapce, který IP v této oblasti potřebuje. Návrh k návštěvě ortopeda byl rodiči akceptován a zpětně nás informovali o nálezu a dalším možném vývoji.

Individuální přístup je dále potřebný u dětí z méně podnětného prostředí a zajišťování  opakování pro získání dovedností a vědomostí.

Projevená přání dětí a jejich nápady, postřehy k činnostem a k tématu.

Děti si vybíraly procházky do přírody a vždy zvítězily procházky ke Klokoči a pozorování malých vodních kaskádek. Děti chtěly najít víly a vidět malé rybky kolejušky. Ty jsme ale bohužel ještě nespatřili.

Děti si chtěly hrát na pískovištích. Po zimním období je tato herní činnost dětmi velice často volena jako vítězná.

Citace a použitá literatura:
[1] - HOLAS, M. Abeceda. Praha : Sid & Nero: Librex, 1995. ISBN 80-85886-06-5. 
[2] - PETIŠKA, E. Pohádkový dědeček. Praha : Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2002. ISBN 80-7181-504-7. 
[3] - ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Jaro. 1. vydání. Olomouc : Rubico, 2007. 128 s. ISBN 978-80-7346-074-7. 
[4] - KALABIS, Viktor. Skřivánek. Praha : Panton, 1980.  
[5] - KINCL, J. Rákosníček a rybník. Praha : Albatros, 2004. ISBN 80-00-01272-3. 
[6] - BARÁNKOVÁ, V. Když jsem já sloužil. 1. vydání. Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. 15 s. ISBN 80-7200-699-1. 
[7] - HRADECKÝ, E. Zpěvník do dětské kapsy. Praha : Hradecký, 1999. ISBN 80-238-8561-8. 
[8] - HRUBÍN, F. Špalíček veršů a pohádek. 7. vydání. Praha : Albatros, 2006. 292 s. ISBN 80-00-01652-4. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 07. 2010
Zobrazeno: 14224krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.83335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DARÁŠOVÁ, Jelena. Otvírání lesů a studánek. Metodický portál: Články [online]. 12. 07. 2010, [cit. 2020-09-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/8655/OTVIRANI-LESU-A-STUDANEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 12. 07. 2010 14:30
Zajímavé nápady, jak rozvíjet vnímavost dětí k okolnímu prostředí.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 12. 07. 2010 14:30
Příspěvek seznamuje, jak prostřednictvím zajímavých tématických okruhů vytvořit pozitivní vztah dětí k přírodě.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.