Odborný článek

Das Geschäft

11. 9. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Šárka Niklová

Anotace

Uvedenému tématu je věnován týden výuky (čtyři vyučovací hodiny). Žáci nejprve pracují ve třídě s textem, nacvičují poslech textu s porozuměním, slovní zásobu a výslovnost. Druhou hodinu pracují ve skupinách, a to nejprve ve městě, potom zpět ve třídě. U žáků se rozvíjí kompetence k řešení problému, sociální kompetence i kompetence komunikativní. Učí se přijmout roli ve skupině i v týmu. Pracují s názvy obchodů v jednotlivých ulicích Klatov. Třetí hodinu pracují opět ve třídě - ve dvojicích, potom ve skupinách. Poslední hodinu pracují nejprve frontálně, potom opět ve skupinách.

Kontext

Učivo

Předchozí znalosti a dovednosti:

 • Německý jazyk: učivo 1.ročníku ŠVP ISŠ Klatovy (názvy oddělení obchodního domu, fráze "Was wünschen Sie, Ich möchte ...", 1.lekce učebnice Němčina za pultem
 • Obchodní provoz: Základní činitelé obchodního provozu (prodejna, pracovníci prodejny)
 • Český jazyk: podstatná jména, kladná a záporná věta

Mezipředmětové vztahy

 • Předchozí: Obchodní provoz (základní činitelé obchodního provozu)
 • Občanská nauka: Klatovy
 • Nynější: Propagace: Propagační prostředky (nástroje a formy propagace)

Třída

Jedná se o málopočetnou třídu, ve které je nyní pouze 12 žáků. I tak se jedná o třídu různorodou, jsou zde žáci s výbornými i sotva dostatečnými jazykovými dovednostmi, jeden žák s poruchou chování, dva žáci s poruchou učení. Mezi žáky navzájem panují dobré vztahy. Poté, co čtyři žáci ze třídy odešli, mají současní žáci i dobrý vztah ke zvolenému oboru.

Východiska

Výuka navazuje na osvojené dovednosti skupinové a týmové práce, kdy žáci musí s ostatními spolupracovat, přijmout roli ve skupině, přijmout odpovědnost za výsledek práce skupiny i třídy jako týmu.

Při práci využívají žáci dovednost získat ze slyšeného textu požadovanou základní informaci. Tuto dovednost si osvojovali v prvním ročníku. V případě, že nedokáží na základě osvojených znalostí a dovedností splnit zadaný úkol, například neznají nějaké slovo, musí si ho samostatně vyhledat.

Při práci využívají žáci znalosti osvojené ve výše uvedených předmětech

Výchozí text:

"Das ist unsere Straβe, hier wohnen wir. Wir haben hier viele Geschäfte: links ist eine Drogerie und eine Parfümerie und ein Textilgeschäft. Und welche Geschäfte sind rechts? Eine Bäckerei, eine Konditorei und ein Schuhgeschäft. Hier kaufe ich selten etwas, denn die Auswahl ist klein. Und was haben wir hier noch? Fleisch und Wurstwaren und ein Obst- und Gemüsegeschäft. Es ist klein aber gut versorgt und die verkäuferin ist immer freundlich."


Cíle

Vyučovací cíle:

 • Poslech s porozuměním - žák odhadne význam neznámých výrazů v mluvené řeči v pomalejším tempu, zachytí hlavní myšlenky z vyslechnutého rozhovoru, určí počet osob, které mluví, téma a stanovisko mluvčích
 • Čtení s porozuměním - žák najde v jednoduchém textu důležité informace
 • Ústní vyjadřování - žák vystoupí veřejně - s oporou přednese krátké, předem nacvičené vystoupení na známé téma
 • Gramatika - Žák správně používá přiměřené gramatické prostředky v rámci komunikačních situací (zápor kein)
 • Slovní zásoba
  • žák pojmenuje základní typy prodejních jednotek
  • pojmenuje sortiment v jednotlivých odděleních či úsecích
 • Komunikace
  • žák zahájí konverzaci se zákazníkem, zeptá se na přání
  • sdělí s politováním, že žádané zboží není na skladě (používá správně zápor)
  • nabídne zboží a náhradní zboží

Výchovné cíle:

 • Naučit se zodpovědnosti za práci skupiny
 • Naučit se pracovat v časovém limitu (na zapsání názvů prodejen mají žáci 30 minut)
 • Rozvíjet kompetenci k řešení problémů (promýšlet a plánovat způsob řešení, reagovat v neobvyklých situacích, "umět si poradit")
 • Naučit se spolupracovat jako reprezentant skupiny v týmu
 • Při komunikaci se spolužáky v rámci skupiny dodržovat pravidla chování i ve vypjatých situacích, dokázat prosadit svůj návrh, ale ne za každou cenu, naslouchat ostatním a přijímat jejich argumenty
 • Zaujmout vlastní stanovisko, vytvořit si vlastní názor

Realizace

Uvedené téma je realizováno ve čtyřech vyučovacích hodinách.

1. hodina

Žáci pracují s úvodním textem lekce. Jejich úkolem je zaznamenat, které obchody jsou vpravo, které obchody jsou vlevo. Text slyší žáci celkem třikrát, potom proběhne kontrolní zápis na tabuli. Pokud některé informace chybí, následuje ještě další poslech.

Ke každému obchodu připíšou žáci 3 - 5 typických názvů zboží.

Dále mají žáci zaznamenat, který obchod je špatný a proč a který obchod je dobrý a proč.

Žáci přečtou text, následuje procvičení slovní zásoby a obvyklá práce s textem a cvičeními z učebnice.

2. hodina

Při vycházce ve městě si žáci nejdříve zopakují názvy obchodů, potom se rozdělí do tří skupin (náhodný výběr losem) a dostanou úkol napsat, které obchody jsou ve třech ulicích v Klatovech vpravo a vlevo (Ulice Kapitána Jaroše, Pražská a Vídeňská ulice). Potom se vrátí do školy a tyto obchody německy zaznamenají do plánu města. Zároveň mají za úkol pozorovat, jak obchody vypadají. Na závěr si žáci vyberou, ve kterém obchodě by rádi pracovali a za domácí úkol napíšou proč.

3. hodina

Po kontrole domácího úkolu si žáci nejdříve zopakují názvy obchodů v Klatovech. Potom se třída rozdělí na dvě poloviny. Jedna polovina žáků si vylosuje lístek s názvem obchodu a v zadní části třídy zaujme místo, kde tento "obchod otevře". Druhá polovina třídy si vylosuje z jiné hromádky tři lístky s názvem zboží. Jejich úkolem je toto "zboží" si u spolužáků zakoupit.

Celá akce brzy ztroskotá, protože žáci zjistí, že své požadované zboží v uvedených "obchodech" nenakoupí, prodavači zase zjistí, že zákazníkovi musí vysvětlit, že uvedené zboží nevedou.

Po všeobecné diskusi přijdou žáci na to, co by měli zákazníkovi v dané situaci říci. Výsledkem jsou zpravidla tyto fráze, které se žáci naučí: Es tut mir Leid, wir verkaufen kein/e (požadované zboží). Wir sind ein (název obchodu) geschäft. Wir verkaufen (zboží ze sortimentu uvedeného obchodu). Zároveň procvičují zápor kein u podstatných jmen. Žáci dokončí nakupování a potom se vymění.

Uvedené fráze si žáci zapíší a naučí se jim.

4. hodina

Hodina začíná zopakování názvů obchodů, frází a pokračuje opakováním výchozího textu z učebnice. Zvláštní pozornost je věnována těm částem, kde se píše, který obchod je dobrý a který ne. Oba obchody se zapíší na tabuli a pod název se připisují důvody

Dalším úkolem pro žáky je vymyslet co nejvíce dalších důvodů, proč je nějaký obchod "dobrý" a nějaký ne. V této části hodiny (10 minut) pracují žáci ve dvojicích nebo trojicích (podle počtu žáků). V další části hodiny žáci uvádějí své příklady a argumenty. Vše je zapisováno na tabuli do dvou sloupečků (prodejna x pracovníci prodejny a jejich chování x zboží). Žáci využívají svých zkušeností z odborného výcviku a navazují na vědomosti z prvního ročníku (obchodní provoz).

Na závěr žáci písemně uvedou tři přednosti obchodu, ve kterém vykonávají odborný výcvik. Svá díla přečtou ostatním. Za domácí úkol se mohou zamyslet nad nedostatky a jejich nápravou.

Výsledky uskutečněného příkladu, shrnutí, zhodnocení

Žáci si osvojili novou slovní zásobu (názvy obchodů, zboží), fráze (es tut mir Leid), gramatickou strukturu (wir haben kein/e/en ...). Žáci si kromě běžné práce ve třídě vyzkoušeli práci ve skupině a ve dvojici. Dále se seznámili s tím, kde se uvedené obchody v Klatovech nacházejí, což by měli prodavači vědět. Důležité pro žáky bylo, že se zamysleli nad tím, co všechno ovlivňuje zákazníka při nákupu zboží. (Rozšířená slovní zásoba). Významné je jistě i zjištění, jaké přednosti má obchod, ve kterém pracují (nebo že vůbec nějaké přednosti má).

Pro příště doporučuji místo zápisu na tabuli (dobrý obchod) použít flipchart, aby se nemohlo stát, že žáci nějaké jiné třídy, kteří se v učebně přechodně učí, zápis na tabuli smažou a tím práci této třídy zničí.

Kontakt

Mgr. Šárka Niklová

Integrovaná střední škola Klatovy

Voříškova 823

e-mail: isskt.niklova@seznam.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Šárka Niklová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída