Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Úloha koordinátora a ředitele školy při tvorbě ŠVP
Odborný článek

Úloha koordinátora a ředitele školy při tvorbě ŠVP

10. 9. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bc. Jarmila Zábranská

Anotace

Příklad dobré praxe je ukázkou práce ředitelky školy v roli koordinátorky a zdůvodnění výhod spojení funkcí ředitelky školy a koordinátorky v jedné osobě. Tento příklad dobré praxe může být pomůckou pro ředitele škol při zvažování své pozice před tvorbou ŠVP.

Kontext

Obchodní akademie Vlašim byla vybrána zřizovatelem školy Krajským úřadem Středočeského kraje do PILOTU S - tvorba a ověřování ŠVP ve vybraných SOŠ a SOU.

Tvořili jsme vlastní ŠVP podle RVP pro Obchodní akademii a Ekonomické lyceum ve spolupráci s NÚOV Praha. Naše škola má 360 žáků, vyučuje 2 obory (Obchodní akademie, Ekonomické lyceum). Pedagogický sbor tvoří 25 interních učitelů a 3 externí vyučující. Na tvorbě ŠVP se podíleli všichni interní pedagogové. O záměru tvorby vlastního ŠVP a jeho postupného zavedení do výuky jsem informovala rodiče prostřednictvím výboru SRPDŠ.

Východiska

Silné stránky naší školy pro tvorbu ŠVP:

  • týmová práce, neboť jsme už měli předchozí zkušenosti z tvorby učebních dokumentů pro zaměření Evropský hospodářský asistent v oboru Obchodní akademie,
  • sociálně komunikativní dovednosti a kritické myšlení vyučujících,
  • pracovní zodpovědnost většiny vyučujících potvrzená mojí dlouhodobou řídící praxí daného pedagogického sboru,
  • snaha školy o zkvalitnění výuky podle potřeb regionálního trhu práce ve vztahu k žákům, jako cílovým adresátům našeho vzdělávacího programu,
  • shoda většiny učitelů pedagogického sboru v myšlence vytvořit si vlastní školní vzdělávací program a být napřed před ostatními školami v regionu a tím si zkvalitnit image školy a posílit konkurenceschopnost školy.

Cíle

Přesvědčit učitele, aby si vzali za své, že vlastní ŠVP je pro školu přínosem. Pro splnění cíle jsem musela nejprve zvážit svoji funkci, zda přijmu k řídící práci ještě roli koordinátorky, neboť při tvorbě ŠVP probíhal běžný školní rok se všemi požadavky kladenými na ředitele školy.

Po analýze kladů a záporů jsem dospěla k závěru, že má-li být ŠVP v tak krátké době, kterou jsme na tvorbu ŠVP měli, bude nutné zastávat i roli koordinátorky. ŠVP jsme tvořili za běžného chodu školy od září roku 2005 do května roku 2006.

K mým výhodám jako koordinátorky patřilo:

  • autorita osobnosti ředitelky a schopnost motivovat sbor,
  • znalost jednotlivých vyučujících, jejich silné stránky, podle kterých bylo možné rozdělovat úkoly mezi vedoucího týmu, předsedy předmětových komisí až ke každému učiteli,
  • přehled přes platné právní předpisy, které se týkají středního vzdělávání, včetně znalosti školského zákona a požadavků na BOZP a požární prevenci, které jsou součástí ŠVP,
  • kontakty na sociální partnery, kteří jsou důležití při tvorbě ŠVP,
  • kontakty na instituce, které zajišťují semináře a školení pro pedagogický sbor, které jsou předpokladem pro získání nových poznatků, metod práce potřebných při tvorbě a realizaci ŠVP.

Realizace

Na začátku tvorby ŠVP bylo nutné objasnit pedagogickému sboru proč dochází ke kurikulární reformě, která má vést k novým metodám modernizace výuky, proč jsou nutné změny v metodách práce učitele ve vztahu k osobnosti současného žáka, zdůvodnit co je nutné, aby ovládal absolvent Obchodní akademie ve vztahu k dalšímu vzdělávání na vysokých školách a k úspěšnosti na trhu práce. Co ve škole při výuce děláme dobře a co bychom měli změnit. Tuto diskusi jsem vedla na poradách za podpory vedoucí týmu, kterou jsem si vybrala před zahájením práce na ŠVP. Tuto funkci musí zastávat vyučující, který má u sboru důvěru, zná velmi dobře stávající učební dokumenty a mezipředmětové vztahy v nosných předmětech učebního plánu. Osvědčilo se mi, že jsem touto funkcí pověřila předsedkyni předmětové komise ekonomických předmětů, která dlouhodobě ve škole pracuje, zná dobře své kolegy, koncepci školy a celkové klima školy.

Nejprve se celý pedagogický sbor musel seznámit podrobně s RVP jako celkem. Každý vyučující obdržel RVP na CD. Vytvořila jsem si koncepční a řídící tým, který tvořili vedoucí týmu a předsedové předmětových komisí. Pedagogický sbor je rozdělen do 8 předmětových komisí a pod vedením svého předsedy zpracovávali jednotlivé části ŠVP podle předmětů. Současně s tím byly objasňovány pojmy kompetence, klíčové kompetence, průřezová témata, výsledky vzdělávání, hodnocení žáků. Pomocí seminářů jsme se seznamovali s novými metodami práce a učili jsme se postupně používat audiovizuální techniku.

Současně s tím jsem spolu s vedoucí týmu vybrala sociální partnery, kterými jsou Hospodářská komora Benešov a Úřad práce Benešov. Společně jsme zpracovali studuji k sociálnímu partnerství a za pomoci předsedů předmětových komisí jsme zmapovali znalosti, dovednosti absolventů obchodní akademie a ekonomického lycea, které vyžadují zaměstnavatelé. Určitou část této studie jsme provedli formou projektu, do kterého jsme zapojili, při zjišťování potřebných informací i žáky školy. Dále jsme vytvořili analýzu požadavků regionálního trhu práce, která nám sloužila jako podklad pro zpracování profilu absolventa, který je základem pro cíle ŠVP v jednotlivých předmětech.

Předsedové předmětových komisí řídili práci vyučujících v rámci předmětových komisí a byli přímo podřízeni vedoucí týmu, která se mnou neustále spolupracovala, protože jako koordinátora a ředitelka zodpovídám za zpracování ŠVP jako celku. Někteří vyučující byli při tvorbě ŠVP zapojeni do více předmětových komisí dle své aprobace.

Za nejdůležitější v práci koordinátora považuji dosažení spolupráce mezi předmětovými komisemi a to hlavně při vyhledávání mezipředmětových vztahů a zapracování průřezových témat do jednotlivých předmětů a v rámci předmětů do tématických celků.

Koncepční a řídící tým, který jsem řídila jako koordinátora musel zpracovat v součinnosti s tvorbou ŠVP autoevaluaci školy, koncepci školy, podporu žáků se speciálním sociálními potřebami, učební plán, šablonu pro dílčí části ŠVP, jako podklad pro učební osnovy.

Spolu s vedoucí týmu jsme též pro potřeby ŠVP zpracovaly personální a materiální zabezpečení školy.

Jako koordinátora jsem se snažila při tvorbě ŠVP a všech jeho částí dávat prostor pro podněty, nápady jednotlivých pracovníků a i pro kritické náhledy. Moji snahou bylo, aby zpracovaný ŠVP nebyl formální, ale naopak, aby byl věcný a reálný.

Důležité bylo, že před zpracováním učebního plánu jsme se v realizačním týmu rozhodli, že vzdělávání bude realizováno předmětově a ne modulárně. Z RVP jsme stanovili jednotlivé vyučovací předměty a po řádné diskusi předsedů předmětových komisí s vyučujícími jsme stanovili dotace hodin, rozdělení vyučovacích předmětů na povinné, volitelné a nepovinné.

Využité zdroje a pomůcky

Jako pilotní škola jsme měli možnost konzultací a seminářů s pracovníky NÚOV. Pracovali jsme s RVP a ve velké míře jsme využívali metodické materiály vydávané NÚOV k tvorbě ŠVP SOŠ a SOU.

Při své práci jsem používala literaturu:

Adair, J.: Jak efektivně vést druhé

Belz, H., Siegrist, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

Devito, J.: Základy mezilidské komunikace

Kasíková, H.: Kooperativní učení, kooperativní škola

Kyracou, CH.: Klíčové dovednosti učitele

Výsledky

Jako ředitelka školy zodpovídám za zpracování ŠVP svým podpisem, schvaluji ho jako platný učební dokument. Pokud dochází ke změnám v ŠVP je to možné pouze k 1. září nového školního roku, změny musí být zdokumentovány a schváleny ředitelkou školy.

Jako koordinátora mám tudíž přehled a mohu lépe všechny tyto aspekty posuzovat.

Kontakt

Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, 258 01 Vlašim

Tel.: 317 842 026

Fax: 317 844 328

E-mail: info@vlasimoa.cz

Ing. Bc. Jarmila Zábranská, ředitelka školy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bc. Jarmila Zábranská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.