Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Studujeme snadno a rychle
Odborný článek

Studujeme snadno a rychle

8. 9. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Eva Feyfarová

Anotace

Příklad dobré praxe je ukázkou propojení předmětů český jazyk a základy společenských věd (psychologie) v rámci zahájení studia u žáků 1. ročníků střední odborné školy tak, aby co nejdříve ovládli efektivní metody studia a práce s textem. Rozvíjí především klíčové kompetence k řešení problémů, kompetence k učení a kompetence komunikativní.

Kontext

Výuka probíhá v prvním ročníku oboru Technické lyceum, který je koncipován jako odborné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání. Pro jazykovou a slohovou výchovu je v tomto ročníku stanoveno přibližně 60 hodin ze 102, dalších 10 hodin je věnováno práci s ukázkami čistě uměleckého stylu. Třída má 30 žáků, avšak jejich míra osvojení studijních návyků je na velmi rozdílné úrovni, taktéž úroveň porozumění textu a motivace k racionální práci s textem při převažujícím tvořivém přístupu víceméně chybí, žáci jsou spíše orientováni na technické předměty. Nejsou zde žáci se specifickými poruchami učení, jeden ze studentů je cizinec rychle zvládající základy českého jazyka a s velmi dobrou úrovní porozumění v rámci běžné komunikace. Celku Metody racionálního studia textu je věnováno 6-10 vyučovacích hodin, po 6 hodinách literární výuky dochází k dalšímu ověřování získaných vědomostí a poté přibližně jednou měsíčně dle uvážení vyučujícího až do konce prvního ročníku prověřujeme zmíněné učivo.

Východiska

Vzhledem k tomu, že potřebujeme alespoň základní informace o úrovni studijních návyků žáků, o míře jejich schopnosti porozumět textu, zahájíme tuto kapitolu až zhruba po 4 hodinách výuky českého jazyka nebo literatury.

Zařazení uvedeného celku na začátek studia považujeme za nezbytné především proto, že rok od roku ve větší míře pozorujeme výrazné problémy se čtením, s orientací v textu, s porozuměním textu, s dovedností formulovat myšlenku a obhájit stanovisko, názor plynoucí z textu, s dovedností správně argumentovat a vyhledat vhodné argumenty v textu. Naše poznatky jen potvrzují situaci známou např. z výzkumu čtenářské gramotnosti PISA. Žákům chybí návyky pravidelně studovat a znalost postupů jak. K tomu narůstá počet dětí se specifickými poruchami učení, avšak na studijních oborech se je snaží zatajit (otázka potvrzení, postoje rodičů atd.).

V souladu s myšlenkami našich švp..."využívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení...." se snažíme naučit žáky nebát se textu a naopak dovést je k pochopení, že jde o vynikajícího pomocníka pro dosažení veškerých cílů a v těsné návaznosti je zároveň vedeme alespoň k základům kritického myšlení, neboť to se musí stát jádrem veškeré práce s textem vůbec. Vycházíme z vysvětlení důležitosti tématu, hledáme se studenty dovednosti, na které budou moci navazovat, diskutujeme s nimi na téma využití uvedeného celku při dalším studiu, hledáme souvislosti s jejich osobními zkušenostmi a zájmy a chceme je dovést k nápadům a konkrétním příkladům toho, co budou umět, pokud probíranou látku pochopí co nejdříve.

Studentům bude jasné, v čem spočívá bezprostřední užitek probíraného celku, jak probíhá mechanizmus učení a jaký má dopad na jejich každodenní život (poznatky, pozitivní pocity z výsledků práce, zvýšené sebevědomí, úspora času atd.), tedy na formování jejich osobnosti. Metody: dialogická, diskuse, studium literatury, učení se z textu a vyhledávání informací, samostudium a domácí úkoly, brainstorming, výklad, metody tvůrčího psaní (volná asociace, pětilístek...).

Cíle

Hlavní vyučovací cíle:

 • Ovládnout způsoby získávání a zpracovávání informací.
 • Vysvětlit principy fungování paměti.
 • Posoudit význam pojmu kritické myšlení.
 • Naučit se pravidla efektivního studia.
 • Ovládnout práci s textem - vystihnout hlavní myšlenky, posoudit kompozici, rozeznat umělecký text od neuměleckého, srozumitelně, logicky správně a odborně se vyjadřovat.
 • Ovládnout vybrané techniky čtení.

Hlavní výchovné cíle:

 • Porozumět podstatě studijního procesu.
 • Pochopit smysl celoživotního vzdělávání.
 • Naučit se vážit si získaných vědomostí a dovednosti prakticky je použít.
 • Objevit souvislost mezi porozuměním textu a získáváním životních zkušeností, vytvářet pozitivní vztah k češtině.
 • Vytvořit si základní studijní návyky.
 • Zhodnotit svůj osobní pokrok v práci.
 • Rozvíjet komunikativní kompetence - písemné záznamy podstatných myšlenek a údajů z textů a projevů jiných lidí, zpracování textů na běžná i odborná témata při dodržení jazykové a stylistické normy a odborné terminologie; personální kompetence - především v efektivním učení a práci, ve vyhodnocování osobního pokroku i pokroku svých spolužáků, ve využívání zkušeností jiných lidí (zprostředkovaných hlavně formou textu a osobní zkušenosti); sociální kompetence - v přijímání a odpovědném plnění svěřených úkolů. Kompetence řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy se uplatňuje formou aplikace různých metod myšlení a volbou vhodných prostředků a pomůcek (studijní literatura, metody a techniky), samozřejmostí je využití informačních a komunikačních technologií (získávání informací a posuzování jejich věrohodnosti, záznamy textu atd.).
 • Rozpoznat kvalitní učební text od nekvalitního.

Realizace

1. Motivační část

Seznámení s cíli hodin, formulace poznatků a dovedností, ke kterým by měli žáci dospět-viz cíle.

Volná asociace 2-3 minuty na téma Když se učím, tak...(Žáci již metodu znají z úvodních hodin.).

Řízený rozhovor - popiš, jak vypadala tvoje poslední příprava do školy.Ostatní doplní, čím se jejich příprava liší, co dělají navíc - záznam hlavních bodů na tabuli.

Společné třídění informací v kombinaci s výkladem učitele - rozdělit podmínky studia (osvětlení, pracovní kout, připravené pomůcky, mírné nepohodlí , teplota a hluk v místnosti, organizace času atd.), postup učení (práce s učebnicí, se sešitem, hlasité čtení, opakování, poznámky) a ostatní (připravíme na další hodinu - paměť, koncentrace, metody studia).

Následuje shrnutí a porovnání s realitou a domácí úkol pro dvojice studentů: Vysvětli, jak rozumíš pojmu racionální studium textu (učebnice, slovníky, internet) a charakterizuj jeho nezbytnou podmínku (paměť).

2. Druhá hodina

Následující hodinu zahájíme hromadným opakováním podmínek studia a postupu učení (každý řekne jednu, ostatní musí sledovat návaznost) a následuje řešení domácího úkolu. Žáci objeví souvislost mezi racionálním studiem textu a významem paměti, okomentují zdroje, z nichž čerpali informace z hlediska věrohodnosti.

 • Pětilístek na téma paměť (metoda je opět už známá).
 • Výklad na téma možností využití paměti při studiu (např. 10 kroků k trvalé paměti + krátká cvičení dle zkušeností učitele, popř. dle zvolené literatury.
 • V tomto případě:
 • Motivace - popiš svoji dnešní cestu do školy - co si nejvíce pamatuješ? (Zajímavé, zvláštní - vysvětlení síly motivu.)
 • Koncentrace pozornosti - příklady tréninku
 • Opakování - motiv + opakování=základ spolehlivé paměti
 • Nálada - výkon nezávisí na náladě
 • Přitažlivost cíle - dovést věci do konce(dočíst kapitolu, dopsat úkol...)
 • Odměna - upevnění paměti
 • Vhodná doba - pravidelně, ráno nebo večer, klid
 • Smysl významu, asociace myšlenek( ukázky, jak si zapamatovat číselné řady, nákup, slovíčka, vzorce...)
 • Intervalová technika - efekt reminiscence, využití přestávek
 • Biflování a kdy jej s úspěchem použít
 • Ptačí perspektiva - vnímání celku
 • Pravidlo ZKS-začátek, konec, střed textu
 • Zapomínání - smysl, křivka zapomínání

Dle času a zkušeností studentů zařadíme vhodný počet cvičení + rozhovor o jejich zkušenostech. Zápis provádíme průběžně na tabuli a do sešitů, shrnutí významu paměti pro efektivní studium.

3. Třetí hodina

Další hodinu začneme opět volnou asociací na téma: Co pro mě znamená učit se? (3 minuty) a rozhovorem o motivech učení - opět na základě zkušeností žáků) včetně rozboru důvodů, proč se naučit nestihli).

Řízený rozhovor - kolik času denně musím věnovat učení, abych trénoval paměť a pamatoval si souvislosti (v prvním ročníku je přibližně 1hodina až 1,5 hodiny na 6 předmětů v následujícím dni, pokud první fáze vybavování proběhne např. cestou ze školy a není domácí úkol).

Vysvětlení metody NEANA - sestav z vybrané látky test pro spolužáky tak, aby zopakovali nejdůležitější pojmy- společná ukázka v hodině z oblasti probíraného učiva.

Studijní partner - možnosti práce, metoda SQ4R, popř. PQRST

Seznámení s druhy čtení - rychlé, analytické, diagonální, hodnotící, racionální, aktivní...s ukázkami a procvičením.

4. Práce s učebnicí - trénink orientace v textu

Nastudujte ve dvojicích hlavní pojmy kapitoly Získávání a zpracovávání informací z učebnice Český jazyk pro 1.ročník gymnázií, J. Kostečka.

Posuďte členění textu a prostředky, které vám pomohou v orientaci. Využijte informací, které se dozvíte z textu samotného.

Žáci si uvědomí uplatnění obsahu, slovníku, kapitol, nadpisů atd. při vlastní práci s textem, vysvětlí rozdělení na dvě části (v souladu s nadpisem), naučí se vybrat nejdůležitější pojmy (klíčová slova) a zároveň posoudit, zda použití grafických prostředků odpovídá podstatným myšlenkám.

Ovládnou druhy záznamu textu, vysvětlí rozdíly mezi nimi a diskutují o vhodných situacích jejich užití.

Domácí úkol: Vypracuj osnovu libovolné kapitoly z této učebnice.

Na další výuku si studenti po předchozí domluvě přinesou různé typy učebnic, slovníků, encyklopedií a posuzují je na základě probraného učiva a z hlediska zásad racionálního čtení (obsah, rejstřík, anotace, klíčová slova, členění textu, resumé, posouzení titulku ve vztahu k obsahu, celkovou orientaci v textu...). Vybraní studenti připraví hodnocení internetových textů.

Porovnání vypracovaných osnov (využití vizualizéru, aby se do posuzování úkolů mohli zapojit všichni.)

Práce s poznámkami, poznámkový aparát.

Reflexe

Učitel doplní chybějící ukázky, průběžně posuzuje způsoby vyjadřování studentů, přesnost formulace myšlenek, plnění domácích úkolů. Je vhodné - je-li to v možnostech učitele - aby svůj prostor dostal každý student a aby prokázal, nejen co se naučil, ale do jaké míry též prakticky ovládl vybrané učivo. Tím se ovšem zvyšují nároky na čas.

Žáci popisují, v čem se změnil jejich přístup k učení, hovoří o tom, co jim přináší největší problémy (neporozumění, nedostatek vůle, nepozornost a nedůslednost při práci s textem, nepravidelná příprava) a v čem vidí největší přínos pro své další studium, hodnotí své pocity během mnohdy nového způsobu učení.

V následujících hodinách literatury učitel zadá v rámci opakování odlišného učiva metodu NEANA, prověřuje práci s textem, průběžně hodnotí záznamy textu. Při opětovném použití metody volné asociace si žáci uvědomí, že se jejich poznatky o racionálním studiu textu výrazně rozšířily.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Studenti objevili nové způsoby učení, našli cestu k hlubšímu porozumění textu a připustili si své studijní možnosti. Někteří diskutovali o svých podmínkách k učení s rodiči, rozvinula se také diskuse o podmínkách učení v kolektivu, o problémech domácí přípravy na domově mládeže.V následujícím učivu si své poznatky ověřili i v dalších předmětech - tady se otevírá další prostor pro spolupráci mezi učiteli v rámci mezipředmětových vazeb. Metoda NEANA se jim zdála atraktivní a účinná pro ověření hloubky pochopení učiva - díky rozboru přesnosti formulace otázek. Potvrdila se také potřeba takových učebnic pro střední odborné školy, které by splňovaly požadavky efektivní práce s textem - přehlednost, shrnutí podstatných myšlenek v závěru kapitoly apod. Z výuky jednoznačně neustále vyplývá oprávněnost zařazení větší hodinové dotace na uvedený tematický celek. Za úvahu do budoucna stojí i vytvoření informace pro rodiče, aby měli představu jak a v čem mohou svým dětem pomoci, na co mají zaměřit svoji kontrolu. Ověřování efektivity má však dlouhodobý charakter a klade nároky jak na celý učitelský sbor, tak na rodiče i studenty samotné.

V rámci výuky literatury na střední odborné škole již druhým rokem využíváme ve většině literárních hodin tuto e-učebnici, jak u oboru Strojírenství, tak v mírně větším rozsahu u oboru Technické lyceum. U prvních a druhých ročníků s ní pracujeme systematicky, ve vyšších ročnících zatím pouze formou doplnění a zatraktivnění učiva.

Kontakt

Mgr.Eva Feyfarová

SŠ PST a VOŠ Chrudim

Čáslavská 973

eva.feyfarova@seznam.cz

Literatura a použité zdroje

[1] – KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 1.ročník gymnázií. Praha : SPN, 2005.
[2] – STEELOVÁ, J. L. Čtením a psaním ke kritickému myšlení, pracovní sešit III, VI.
[3] – FIŠER, Z. Tvůrčí psaní.
[4] – HELLUS, Z. Psychologie.
[5] – GEISSELHART, R.r.; BURKART, Ch. Trénink paměti a koncentrace.
[6] – ČINKA, L. Superpamět2.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Eva Feyfarová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Vizualizér, tabule, popř. počítač