Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Výuka netradičního předmětu netradiční metodou
Odborný článek

Výuka netradičního předmětu netradiční metodou

24. 8. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Hana Křístková

Anotace

Příklad dobré praxe je ukázkou využití projektové výuky v hodině odborného předmětu, který byl nově koncipován pro ŠVP oboru vzdělání obchodník / čtyřletý obor s maturitou /. Jde o aplikaci získaných kompetencí - učivo prvního čtvrtletí nově koncipovaného předmětu nauka o výživě a zdraví. Předmět je zařazen do prvního ročníku jmenovaného oboru vzdělání, ve kterém si žáci osvojují nové kompetence ve smyslu naplňování cíle č. 13 vládního programu Zdraví 21. Jedná se o strategii šíření podpory zdraví do škol v Jihomoravském kraji, neboť zdraví je nutno hodnotit jako základ kvality lidského života a nejdůležitější životní komoditu, o kterou je nutno řádně pečovat a preventivně působit proti všem negativním vlivům, které zdraví ničí, s ohledem na tělesnou, duševní a sociální pohodu. Cílem zdravých je mít v normě základní fyziologické aspekty, neprodělávat žádnou nemoc a mít organismus vitální, po celý, pokud možno dlouhý, život…

Kontext

Třída, v níž výuka probíhá, má necelých 30 žáků. Pro projekt jsou rozděleni do 4 týmů, v nichž probíhá obvyklá dělba práce podle - zvolené role, kterou každý respondent dobrovolně vykonává / vedoucí týmu - koordinátor, hodnotitel, zapisovatel, mluvčí, vyprošťovák, 2 kreativci . Podmínkou úspěšnosti jsou dobře fungující vztahy, založené na respektu a spolupráci, společný, jasně koncipovaný cíl, kreativita a dobrovolnost ... /. V případě, že se kolektiv není schopen dohodnout a sestavit tým, zasáhne učitel a členové týmů se losují, případně direktivně stanoví /.

Východiska

Realizace takto strukturované hodiny je vázána na schopnost práce v týmu, což mnozí žáci znají z předchozího vzdělávání na ZŠ, především tam, kde se moderní metody výuky realizují ve ŠVP. Hodině předchází motivační program, sestavený učitelem, který žákům rozdá pracovní listy / alespoň s 10 denním předstihem /, kde jsou přesně formulované problémy, které řešitelské týmy řeší, / na jejich tvorbě se může případně podílet vybraný realizační tým, který se naučí pracovat metodou brainstormingu /.

Metoda projektového vyučování je popsána v publikaci Jany Coufalové Projektové vyučování, kterou vydalo nakladatelství Fortuna v roce 2006. I když není určeno pro vzdělávání středoškoláků, může perfektně sloužit jako „ návod "- neboť „ Projekt má vyjít ze života a do života se vracet. " ...ať je nám 6, 10 či 50 let ...1

Projektové vyučování funguje jako systém a je třeba s ním i takto pracovat. Východiskem jsou tyto principy:

Pozitivní motivace

Všichni členové týmu mohou soutěžit, zvolí si role, ve kterých se cítí dobře, mají možnost vyniknout. Jsou všichni důležití, neboť na jejich dílčím úspěchu závisí úspěch celého týmu.

Musí navzájem koordinovat své úsilí, neboť směřují společně ke stanovenému cíli.

Individuální odpovědnost a interakce, interpersonální kompetence

Každý člen týmu se musí držet své role, i když činnost probíhá ve skupinách, koordinátor

má právo kontroly a poradní hlas, díky svým komunikativním dovednostem musí umět nasměrovat, poradit, na druhé straně se musí opřít o přesvědčivé argumenty a v případě nutnosti zasáhnout, aby byl splněn hlavní společný cíl. Mluvčí musí práci týmu „prodat", zapisovatel pečlivě zaznamenat všechny nápady kreativců, vyprošťovák udržovat správnou tvůrčí náladu a pohodu a hodnotitel prosadit své zájmy při obhajování projektu svého týmu,

i při závěrečném hodnocení / celá 5 členná komise - učitel a zástupci všech 4 týmů /.

Skupinové kompetence

„Tým je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek ..."

Pro fungování týmu potřebují žáci umět spolupracovat, věřit si, rozumět si - tj. naučit se přesně komunikovat, jasně formulovat cíle, řešit konstruktivně a empaticky spory, být tolerantní a naučit se jednat asertivně ve smyslu kompetencí zakotvených v průřezových tématech.

Reflexe a sebereflexe

Členové týmu se naučí hodnotit svůj výkon i výkon svých spolupracovníků, poznat sílu jednoty i spolupráce, zaráz rozpoznat i ohodnotit individuální přínos každého člena, včetně sebe sama.

Umění poděkovat, vážit si, ocenit a docenit, není mnoha jedincům tak samozřejmé, jak se většina dospělé populace domnívá. Velmi důležitý je i prožitek, spojený s pocitem dobře či nedobře vykonané práce, případně nově osvojená kompetence - nevzdát se, bojovat, snažit se dosáhnout, nebát se, dokázat si, dokázat všem ...

Cíle

Hlavní vyučovací cíle:

 • Naučit se používat získané teoretické vědomosti k praktickému použití / včetně odborné terminologie /
 • Naučit se pracovat s různými zdroji informací / poznámky, odborná literatura, internet, vyprávění pamětníků, „ rodinné stříbro" aj. . /

Hlavní výchovné cíle:

 • Dokázat si, že zvládnu samostatně vyřešit problém
 • Naučit se pracovat v týmu
 • Rozvíjet kompetence personální, sociální, komunikativní a především kompetencek učení a aplikaci
 • Ovládat prostředky IKT / neboť projekt je možné připravit jako prezentaci za pomoci odpovídající techniky /

Realizace

Motivace

14 dnů až měsíc před první adventní nedělí

Vlastní realizace

Poslední týden adventu

Doporučení

Použijte znalosti o živinách, užitné hodnotě potravin, pitném programu

Abychom si ověřili, zda-li jsme pochopili význam správné výživy a profesionálních výživových doporučení a umíme je i prakticky využít - pokusme se, odborně a kompetentně zpracovat následující úkoly v projektu ZDRAVÉ VÁNOCE:

Společné úkoly pro všechny realizační týmy / písemná anotace podmínkou/

 1. Sestavte jídelníček na Štědrý den podle zásad správné výživy tak, aby byl nejen chutný, ale i vyvážený, a tím pádem zdravější než klasický, který se dodržuje ve většině českých domácností a končí mnohdy vyhledáním zdravotnického zařízení v případě známých „ dietetických prohřešků ", a to včetně správného pitného programu. Podmínkou je zakomponování tradičního štědrovečerního kapra, který v Čechách patří neodmyslitelně k vánočním svátkům.
 2. V rámci svátečního menu doporučte i recepty na jednotlivé chody, s patřičným zdůvodněním, které živiny jsou dominantní a proč, které je třeba redukovat a proč, navrhněte případné substituce potravin a zdůvodněte - které nahradit - čím a proč,za podmínky, aby pokrmy byly jedlé a zároveň i chutné.
 3. Vysvětlete význam adventu / vyjmenujte co nejvíce akcí spojených a realizovaných v tento čas, zdůvodněte jejich přínos, podrobně, názornou formou prezentujte jednu z možností, která oslovuje Vás - Váš tým, případně které se sami účastníte. Popište, kterou marketingovou akci by šlo využít za účelem podpory prodeje, inspirujte se u profesionálů - domácích, případně i zahraničních /


Úkoly individuální

Losování ze 4 verzí / pro jeho objektivitu lze využít metodu rozpočítávání, která určí pořadí losování, nebo metodu - kámen, nůžky, papír.

Vysvětlete význam vánočních symbolů a použijte co nejvíce zajímavých informací k danému problému, zvolte sami formu názorné prezentace tak, abyste navodili tu úžasnou a neopakovatelnou atmosféru vánočních svátků.

Symboly:

 • vánoční stromeček
 • jmelí
 • koleda / text, interpretace /
 • štědrovečerní zvyky a obyčeje / inspirujte se u našich předků /

Projektová část

 • motivační činnost provede učitel, vybere realizační tým, který mu může pomáhat s tvorbou pracovních listů.
 • žáci si formou klasifikovaného testu zopakují odbornou terminologii a prověří si tak získané kompetence, v termínu stanoveném učitelem
 • vytvoří se realizační týmy / losem ...., podle abecedy, stanoví učitel ... /
 • týmy se podělí o role / od učitele obdrží stručnou anotaci jednotlivých rolí /
 • koordinátor týmu vylosuje zadání
 • stanoví se podmínky / realizační týmy musí odevzdat písemnou anotaci úkolů učiteli, aby byla zajištěna objektivita, odevzdává se před vlastní akcí, ve stanoveném termínu /
 • stanoví se časový harmonogram akce - vyučovací hodina má 45 minut, každá skupina má k dispozici 8 minut na svou prezentaci, zbývajících 13 minut je na vyhodnocení / je možná i dvojnásobná časová dotace /
 • stanoví se kriteria hodnocení a upřesní jeho realizace / kdo, jak, případně za co /
 • kdo - 5 členná odborná komise ihned po akci, laická komise do týdne / všichni žáci třídy, tajným hlasováním / - doporučená metoda = bodování
 • stanoví se přesné datum, místo konání a čas akce
 • zhodnocení akce - mluvčí třídy popíše jak se týmu pracovalo, co jim dělalo největší potíže, kdo byl nejaktivnější, kdo nejužitečnější, kdo se vezl ..., případně se odmění výrazná osobnost - tým, byla-li akce zdařilá - doporučená metoda = panelové diskuze
 • zhodnocení celé akce učitelem, poděkování za odvedenou práci
 • mohou se navrhnout i další projekty, které by šlo v budoucnu zrealizovat , apod.

Výsledky uskutečněného případu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení:

Kolektiv třídy se stmelí, žáci se odreagují od běžných stereotypů, realizují tvůrčí činnost. Mnohdy se nechají i inspirovat ke změně, tolik potřebné v naší společnosti, s ohledem na aktuální zdravotní stav české populace.

Odkazy na kontaktní osoby:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22

Jánská 22

602 00 Brno

Tel./Fax: 545 220 009

www.obchodskola.cz

Literatura a použité zdroje

[1] – COUFALOVÁ, Jana. Projektové vyučování. Fortuna, 2006.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Křístková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída