Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Problematika veřejných financí za různých ekonomických podmínek
Odborný článek

Problematika veřejných financí za různých ekonomických podmínek

19. 8. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Iva Černá

Anotace

Tento příklad dobré praxe je ukázkou metody týmové práce a kooperativní výuky v hodinách veřejné správy (případně ekonomiky). Žáci IV. ročníku obchodní akademie pracují v týmech a dle předloženého zadání řeší rozpočtový problém v uzavřeném ekonomickém systému, o kterém znají základní charakteristiky, a zároveň akcentují přidělené sociální role. Rozpočtový problém mohou řešit různými metodami (snížením výdajů, zvýšením daní, připuštěním deficitu veřejných financí apod.).

Kontext: skupina žáků studijního zaměření veřejná správa (16 osob) pracuje společně v předmětu veřejná správa od III. ročníku. Jsou zvyklí na metodu týmové práce, párové vyučování i jiné podobné metody výuky a také na skutečnost, že tento předmět je vyučován vždy v tzv. dvouhodinových blocích. Dobré klima v této skupině vyplývá i ze shodné volby studijního zaměření. Ve skupině není žádný žák se specifickými poruchami učení.

Východiska: uskutečnění takovéto hodiny vychází ze znalosti základních principů týmového vyučování a vybraných metod kooperativního vyučování (podrobněji popsáno níže) a rovněž z určité míry praktických zkušeností z těchto metod výuky

Vybrané metody kooperativního vyučování:

 • Pozitivní vzájemná závislost - všichni členové týmu si uvědomují, že nemohou uspět, pokud argumenty nepřesvědčí ostatní. Musí si umět rozdělit práci a koordinovat svou činnost tak, aby v poměrně krátkém čase zvládli úkol dokončit.

 • Osobní odpovědnost - členové týmu si od počátku uvědomují osobní odpovědnost za realizaci prezentace určité konkrétní části úkolu, případně za úroveň připravené věcné argumentace při obhajobě problému

 • Formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností - členové týmu jsou nuceni efektivně komunikovat, vyměňovat si názory, obhajovat své postoje, vyplývající z přidělených rolí, řešit konflikty konstruktivním způsobem, hospodařit s časem, pracovat v blízkém kontaktu s lidmi opačných názorů (vyplývajících z určených rolí)

 • Reflexe skupinové činnosti- členové týmu mají možnost zhodnotit vlastní úsilí a úspěšnost své práce při práci v týmu, srovnat podíl přispění práce ostatních členů týmu na společném výsledku ( kdo se stal koučem, kdo se jenom „vezl"), vyhodnotit efektivitu týmové práce s ohledem na dosažený výsledek při závěrečném hodnocení

Hlavní vyučovací cíle

 • procvičit si teoretické znalosti z oblasti veřejných financí
 • uvědomit si provázanost veřejných rozpočtů s ekonomickou realitou státu (obecně jakéhokoli uzavřeného ekonomického systému)
 • uvědomit si různé úhly pohledu na tuto problematiku s ohledem na různost sociálních rolí
 • osvojit si základní principy věcné argumentace

Hlavní výchovné cíle

 • naučit se zodpovědnost za práci skupiny (všichni pracují s ohledem na své odlišné sociální role, ale směřují k jednomu společnému cíli - návrh rozložení veřejných financí)

 • rozvíjet kompetence při řešení úkolů (rozbor situace, určení strategie řešení, využití vlastních úsudků a znalostí, akceptace názorů druhých, určení priorit při přípravě prezentace úkolu apod.)

 • rozvíjet kompetence sociální a personální (spolupráce ve skupině, dodržování daných pravidel, argumentace na základě faktů, ohleduplnost při jednání a zároveň schopnost prosadit svůj názor apod.)

 • rozvíjet kompetence k učení (výběr a využití vhodných metod při řešení daného problému, dovednost výběru a třídění informací, vytváření žebříčků priorit)

 • rozvíjet kompetence komunikativní (schopnost vyjádřit jasně a stručně svůj názor, dovednost obhájit svůj názor, schopnost zapojit se efektivně do diskuse, vhodnou formou přispívat k dobrému klimatu v pracovní skupině)

Realizace:

 • fáze přípravná

učitel předem připraví zadání práce - modely státního rozpočtu fiktivního státu, kde jsou uvedeny i další ekonomické charakteristiky - úroveň HDP, základní atributy daňové soustavy, ostatní makroekonomické ukazatele popisující momentální situaci v dané ekonomice - míra nezaměstnanosti, inflace apod., záznamové listy pro jednotlivé týmy, kde jsou uvedeny charakteristiky daného ekonomického systému (např. jedná-li se o stát agrární, stát s převažujícím terciárním sektorem, průmyslový stát, jež je člen EU apod.) a kde jsou rovněž uvedeny sociální role jednotlivců, které si mezi sebou rozdělí sami žáci

(role důchodce, bezdětný manuálně pracující, střední podnikatel - ženatý s 2 dětmi, svobodná matka s 1 dítětem apod.)

učitel zajistí vhodný způsob prezentace zadání úkolu(prostřednictvím odpovídající informační a komunikační technologie - nejlépe prostřednictvím dataprojektoru propojeného s notebookem. Je možné však využít i obyčejnou tabuli.

učitel předem připraví účast porotců v hodině (nejlépe 2 učitelé odborných předmětů, které se zadaným tématem souvisí, osvědčili se však i bývalí studenti školy, kteří se školou dále spolupracují a mají k danému tématu blízký vztah). Samotný vyučující je rovněž jedním z porotců.

 • fáze informativní a realizační

učitel zajistí rozdělení studijní skupinu na příslušný počet týmů (16 žáků =4 týmy) tak, aby byly složeny ze žáků s odlišnými názory, odlišnými schopnostmi i dispozicemi. Stanoví cíl hodiny a časový harmonogram práce. Seznámí žáky se způsobem prezentace výsledků jejich práce a rovněž s kritérii hodnocení (hodnocení úrovně prezentace, úroveň věcné argumentace, úroveň odpovědí na otázky poroty).

učitel zorganizuje distribuci pracovního materiálu jednotlivým týmům (žáci si mohou

vybrat konkrétní zadání pro tým losováním případně jiným odpovídajícím způsobem)

Členové jednotlivých týmů zkontrolují kompletnost svých pracovních materiálů podle

seznamu, který byl prezentován na počátku hodiny a je stále k dispozici (na plátně,

tabuli...).

učitel zopakuje týmům přesný časovým harmonogram plnění úkolu (je rovněž stále

k dispozici - na plátně či tabuli). Osvědčený model časového rozložení: úvodní část - 10

minut, samostatná práce 35 minut, prezentace 3 minuty,odpovědi na otázky - 5 minut na

každý tým.

 • fáze hodnotící

učitel ukončí práci týmů v souladu s vyhlášeným časovým harmonogramem

učitel zajistí organizaci prezentace prací jednotlivých týmů (kompletní obsazení týmů

se dostaví k flipchartu, kam připevní návrh řešení svého úkolu, realizují časově omezenou

prezentaci a odpovídají na dotazy)

učitel rovněž koordinuje i práci porotců, kteří mají právo týmu položit celkem 4

otázky

Po ukončení prezentací všech týmů je možné realizovat řízenou diskusi na dané téma

(problematika veřejných financí jako takových, ale i otázky spolupráce v týmu, názory na

přidělené sociální role apod.)

Na závěr porota vyhlásí pořadí jednotlivých týmů


Využité zdroje a pomůcky:

Geoffrey Petty: Moderní vyučování, Portál, Praha 2002, 380 s.

Pracovní listy připravené učitelem (připravené návrhy modelů fiktivních státních rozpočtů, záznamové listy s vyznačením charakteristik států, které jednotlivé týmy budou představovat, a sociální role pro jednotlivce, které si rozdělí mezi sebou sami žáci)

Prezentační archy (minimálně velikosti A5) , barevný fix (každý tým bude mít jinou barvu)

Dataprojektor, notebook, příp. klasická tabule, flipchart (za účelem připevnění prezentačních archů - je možné nahradit klasickou tabulí, kam se prezentační archy připevní)

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Výsledkem této metody je skutečnost, že si žáci mají možnost vyzkoušet práci v náhodně vytvořených týmech (pracovních skupinách), ověřit si výběr vhodné strategie při vyjednávání o konkrétních problémech s ohledem na rozdílnost přidělených sociálních rolí (nahlížení na problémy z různých úhlů pohledu).

V neposlední řadě je možné předpokládat, že si žáci uvědomí některé závažné aspekty v problematice hospodaření s veřejnými financemi.

Odkazy na kontaktní osobu: i.cerna@oahs.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Iva Černá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída