Odborný článek

Král

28. 5. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Využití cvičebnice Včelička při práci s dětmi za účelem procvičení paměti, optické i akustické.

 

Toto téma bylo realizováno jako součást projektu Otvíráme zlatou bránu. Vyplynulo z přirozeného zájmu dětí o hru, o práci s časopisem, o zjištění, že většina chlapců potřebuje procvičovat krátkodobou paměť, učit se postupovat podle pokynů a instrukcí. Děti si oblíbily cvičebnici Včelička, která nás inspirovala k vytvoření integrovaného bloku Král.

Nelze mluvit o paměti, aniž bychom se bez úvodu nezmínili o jazyku. Paměť není pouze jednoduchý záznam. Pracuje na základě využití mnoha různých mechanismů mozku, z nichž některé aktivuje vědomě, zatímco ostatní jsou aktivovány podvědomím."

W. Penfield: O biologii učení

Výběr tématu

Podařilo se nám děti patřičně motivovat, a tak se samy začaly zajímat o to, jestli se ke hře Na nemocného krále vrátíme a jak bude hra pokračovat. Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu s plánem činností, od toho se potom náš projekt odvíjel dál. Při výběru a zpracování tématu jsme vycházeli ze zájmu dětí o danou problematiku, specifických potřeb a schopností jednotlivých dětí.

Pedagogické záměry

 • rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání
 • rozvíjet paměť a pozornost
 • přecházet od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným
 • podporovat a rozvíjet zájem o učení
 • vytvářet a dodržovat pravidla pohybové hry
 • seznamovat děti se světem lidí, kultury a umění
 • rozšířit slovní zásobu dětí o nová slova
 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti
 • porozumět slyšenému
 • zvládnout pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • samostatně vyjadřovat své myšlenky
 • chovat se zdvořile
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • vytvářet a upevňovat prosociální postoje
 • rozvíjet hrové aktivity dětí
 • vytvářet prostor k tvořivým činnostem
 • zapojit rodiče do projektu
 • vstřícným a vlídným přístupem usnadnit osobnostní a sociální rozvoj i sociální integraci dítěte
 • umožnit dětem spolupodílet se na vytváření, průběhu a výsledcích projektu
 • podporovat děti ve schopnosti řešit konflikty

Pomůcky: Cvičebnice Včelička pro každé dítě, Encyklopedie, Dějiny české země, časopisy a knížky o Praze, stavebnice Kapla, odpadový materiál, výtvarný a keramický materiál, makety ovoce, předměty ke hře.

Realizace nabízených činností

1. Uzdravování krále

Úprava prostředí, motivace
Vyprávění učitelky za využití obrázku nemocného krále ze cvičebnice Včelička.
Děti, já teď budu jako vědma a vy jako moji poslové. V našem království onemocněl král a vy ho pomůžete vyléčit. Souhlasíte? Budu vám říkat, co máte králi vyřídit, a vy si to musíte pamatovat, abyste své poslání splnily. Král onemocněl proto, že jeho strava nebyla zdravá. Snědl všechno možné i nemožné a teď leží v posteli. Vydáte se na dlouhou cestu a uprostřed cesty uděláte dva dřepy, přiběhnete ke svému sešitku a zakroužkujete správné jídlo, to nesprávné škrtnete. Cestou tam nesmíte promluvit ani se s nikým radit, musíte se spoléhat samy na sebe, jinak kouzlo neplatí. Jste připraveni?"

Děti plní pokyny učitelky; např.: Vyřiďte králi, aby snědl mrkev a banán a nejedl kladivo, snědl jablko a chléb a nejedl hřebíky.

Pokyny střídáme tak, abychom trénovali optickou paměť (děti, které si hůře pamatují tvary, obrazce, i to, co viděly) - na maketách ovoce a zeleniny předvádíme, co si mají pamatovat. Akustickou paměť trénujeme tak, že předměty schováme a děti si musí pamatovat to, co říkám. (Děti, které si obtížně pamatují texty, i to, co slyšely, mívají problémy s výslovností i horší hudební sluch.)

Metodické pokyny: sleduji děti jak postupují podle mých pokynů a instrukcí, zda rozumí tomu, co po nich požaduji, jak reagují, jak jsou samostatné, zda nezapomínají na cvik, jak se orientují v místnosti, zda si pamatují místo, kde mají umístěnou cvičebnici apod.

Zhodnocení, reakce dětí - co jsem udělal správně, co se mi povedlo, jak se ti hra líbila?

Rozšíření slovní zásoby o výrazy: královské jablko, žezlo, vědma, churavý, posel, ušlechtilý, vznešený.

Opakování, otázky:

 • Co jedl král, co nejedl?
 • Jaké druhy zeleniny a ovoce znáš?
 • Kam patří pilka, kladivo a hřebíky?
 • Znáš ještě i jiné druhy nářadí?
 • Kdo pečuje o tebe, když jsi nemocný?

   

  Foto
  1. Foto
   
  Foto
  2. Foto
   

   


Vybarvování obrázků ve cvičebnici s použitím odpovídajících barev

2. Vytvoření myšlenkové mapy

Na základě zájmu dětí o dané téma společně plánujeme další činnosti, nápady dětí zakreslujeme na arch balicího papíru (viz fotogalerie).

Řešení situace, rozhovor:
Co patří ke králi? Kde bys žil, kdybys byl králem? Má král taky nějakou rodinu? Jsou ještě králové? Kde žijí? Kdo to byl Karel IV? Znáš i jiné panovníky České země? Mohli bychom se podívat na nějaké královské sídlo? Kdo umí nakreslit hrad? Na jakém hradě jsi byl? Mohli bychom si vyrobit hrad? Znáte nějakou básničku o králi?

Čtyři králové

Jindřich I. chtěl se prát,

Foto
3. Foto
 

 


Jindřich II. chtěl si hrát,
Jindřich III. chtěl se bít,
Jindřich IV. sotva píp.

(Josef Brukner: Klíč od království)

Neodmítáme žádné nápady a řešení, které dítě navrhne, pouze taktně upozorníme na klady a zápory daného návrhu. Nakonec nechám dětem odsouhlasit ty nejlepší, zformulujeme úkol, který pro nás z návrhu vyplynul, a domluvíme se na jeho dalším postupu a realizaci.

3. Založení sešitku, portfolia pro každé dítě, do kterého si děti postupně mohou kreslit, vlepovat obrázky, zajímavosti, vkládat pracovní listy

Činnosti:

 • kresba postavy krále se zdůrazněním detailů, královské koruny, jablka, žezla
 • skládání rozstříhaného obrázku, vlepování
 • hledání, označování a zakreslování odlišností
 • řešení labyrintu
 • řešení situace - co nepatří ke hradu?
 • kresba hradu, grafomotorická cvičení, spojování bodů
 • kresba postavy královny, princezny, využití plochy, barevnosti, čím se liší od krále?
 • poznávání a rozlišování písmen
 • vyhledávání slov stejně znějících
 • dokreslování, optické členění
 • ilustrace básničky „Princeznička na bále"
 • otiskování písmen K, R, A, L, D, H
 • kresba draka k písni Dračí trampoty
 • řešení pracovního listu, zaznamenání počtu věží, oken, stromů, odlišností
 • vystřihování obrázků, nalepování - co k čemu patří?
 • stříhání, nalepování, přelepování a zkracování proužků - stříháme princeznu

 

4. Návštěva Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác, prohlídka obrazů Karla Škréty a Michaela Leopolda Willmanna ve vzdělávacím pořadu „Z pohádky do pohádky", vyprávění o králi. Seznámení s uměním, poslech výkladu, rozhovor, práce v dílnách, modelování pohádkových postav.

Foto
4. Foto
 

 

Foto
5. Foto
 

Děti ve školce vyprávějí o svých dojmech a zážitcích, o tom, co viděly, co je v galerii upoutalo, komentují zážitky, upřesňujeme si poznatky s důrazem na společný prožitek.

5. Vyrábění hradů
Spojení vnímání, krátkodobé i dlouhodobé paměti s vyjadřovací pohotovostí

Z odpadového materiálu si děti slepením a pomalováním vyrobí hrady, na kterých v létě byly a které znají ze své dovolené, z výletu s rodiči apod. Během tvoření si děti vzájemně vypravují o zajímavostech, zážitcích, upřesňují si poznatky, mluví. Děti, které projeví zájem o další modelování, si mohou vytvořit hrady z keramické hlíny.

6. Loutky
Uplatňování vlastní fantazie, představivosti a manuální zručnosti

Z připraveného materiálu polepením papírových sáčků upevněním dřevěné tyčky a dokreslením detailů si děti vytvoří postavy králů, princezen a královen. Loutky využijí ke hrám dle vlastní volby.

7. Hry dle vlastní volby dětí
Cvičení koordinace a přesnosti pohybu ruky, poznávacího úsilí dítěte, schopnosti myšlenkového řešení, vzájemné spolupráce a role dítěte ve skupině

Z hraček a stavebnic (Kapla, Seva), které jsou dětem volně k dispozici, děti staví hrady s příkopy, cesty, mosty, rozehrávají různé situace, uplatňují vlastní fantazii a představivost.

8. Pohybová hra Na krále
Uplatňování a dodržování pravidel pohybové hry

Popis: Děti utvoří kruh kolem dítěte, které představuje krále. Dítě - král má na hlavě papírovou korunu, sedí uprostřed kruhu a má zavřené oči. Děti se drží za ruce, chodí v rytmu říkanky: Sedí král na trůně v papírové koruně. Kdo korunu sejme, ten si na trůn sedne. Děti se zastaví, sednou si, dítě, na které učitelka ukáže, potichu přistoupí ke králi, sundá mu s hlavy papírovou korunu a rychle utíká, obíhá kruh a snaží se sednout si na židli. Dítě - král běží za ním a snaží se ho chytit.

Metodické pokyny: Je potřeba dětem vysvětlit, že musí při běhu dávat pozor na sedící děti, nesmí je přeskakovat a nesmí přebíhat přes kruh anebo si jinak zkracovat cestu. Děti, které sedí, nesmí honícím se dětem překážet, bránit jim v pohybu. Je dobré, když si určíme, kudy budou děti vybíhat, kde je brána atd. Kruh se smí oběhnout pouze jednou, nesmí se nadbíhat. Pravidla hry jsou jednoduchá, ale pevná. Pohyby dětí při říkance lze různě obměňovat, střídat s poskoky, podupy, vytleskáváním rytmu apod.

Zjištění: Některé děti v zápalu hry pokračují v běhání, přeskakují sedící děti, zkracují si cestu k cíli. Pokusili jsme si nakreslit si pravidla hry. Při kreslení byly děti nucené více přemýšlet a zpětně si uvědomovat, co se jim povedlo, kde případně udělaly chybu a jak to má být.

Foto
6. Foto
 

 

Foto
7. Foto
 

 

 

9. Dračí trampoty

Grafické napodobování písmene D
Optické rozlišování slov:
DRAK KRÁL
DRAK RÁL
RAK KRÁL

Seznámení s písní a nácvik písně o sedmihlavém drakovi, který měl obrovské trápení, protože jeho hlavy se pořád hádaly. Každá chtěla dělat něco jiného, nic nechtěly dělat společně. První hlava chtěla číst knihy, měla ráda pohádky. Druhá ráda pozorovala koně, třetí ráda zpívala. Čtvrtá hlava strašně ráda spala na polštáři, pátá sledovala filmy. Šestá měla ráda sladkosti, a to nejvíc zmrzlinu, a ta sedmá? Dozvíte se to v písničce o drakovi, kterou složil hudební skladatel Pavel Jurkovič na slova básníka Jiřího Žáčka.

Práce s písní - poslech, nácvik, výroba chrastítek, výběr rytmických nástrojů a chrastítek pro doprovod písně.

Individuálně: zesilování a zeslabování zvuku, vnímání skupiny hlásek, drnčení.

Úvaha: Proč měl drak trápení? Stalo se vám někdy něco podobného? Stalo se vám, že jste se neuměly rozhodnout?

10. Seznamování s angličtinou

Rozšíření slovní zásoby o nová slova, pohybové vyjádření, postupování podle instrukcí a pokynů i podle obrázků.

Princess, sheriff, ghost and clown.
One, two, three, four, five,
sit down.
Princess, sheriff, ghost and clown.
Six, seven, eight, nine, ten,
sit down.

(Playway to English, str. 183)

11. Růženčino království

Hudebně pohybová hra „Na Šípkovou Růženku".
Melodizace, rytmizace, zpěv písně, dramatizace, báseň Princezna.
Příprava prostředí, úprava prostředí a stolů, pozvání rodičů, vystoupení před rodiči, předání dárků.

Text básně

Ljuba Štíplová: Princezna

Princezna má závoj zlatý, Ať si je má, třeba troje!
plný drahých kamínků, My jsme, mami, bohatší.
ve skříni má zlaté šaty Ty jsi moje, já jsem tvoje,
na stříbrném ramínku. my se máme nejradši!

(Sluníčko - zvláštní vydání, str. 39)

Závěr projektu: společné posezení s rodiči

Rizika

 • nedostatečná motivace dítěte k jeho sebevyjádření a sebeuplatnění
 • nepřiměřené nároky na dítě
 • nemožnost spolupodílet se na volbě a realizaci činností a her
 • nedostatek příležitostí k samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací
 • nevhodné otázky
 • nedostatek příležitostí k procvičování paměti
 • převažující důraz na pamětní učení
 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti

Hodnocení dětí (co měly možnost poznat, dozvědět se, získat apod.)

U dětí se zlepšila schopnost úmyslného zapamatování, seznámily se s novými slovy a písmeny, novým prostředím, učily se postupovat podle pokynů a instrukcí, dokončit, co započaly, vyvinout úsilí a plně se soustředit. Dokážou respektovat pravidlo pohybové hry, spolupodílet se na činnostech a hrách. Téma jim kromě poznání přineslo i radost. Prožívaly radost i z toho, co dokázaly a zvládly, hezky se vyjadřovaly k pobytu v galerii. Největší radost měly z vystoupení, z předání dárků rodičům.

Literatura a použité zdroje

[1] – Včelička - měsíčník pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole. 4. vydání. 2009.
[2] – BRUKNER, J. Klíč od království. Praha : Albatros, 1996. ISBN 80-00-00484-4.
[3] – Playway to English 1. Cambrigde University Press, 1998. ISBN 0-521-65694-X.
[4] – O biologii učení. Praha : Academia, 1974.
[5] – Sluníčko - zvláštní vydání, Výběr z 8. - 13. ročníku. Mladá fronta, 1981.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
702.15 kB
PDF
Fotogalerie
pdf
386.72 kB
PDF
Myšlenková mapa
pdf
213.87 kB
PDF
Pracovní list - autor A. Palatinová

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Exkurze, Specializovaná učebna, Školní třída