Odborný článek

Návštěva galerie

23. 1. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Krátký integrovaný blok nabízí námět jak společně s dětmi zrealizovat návštěvu galerie. Děti se zúčastnily polodenního výletu s cílem získat nové poznatky návštěvou Anežského kláštera, pozorováním obrazů, poslechem výkladu lektora o jeho tvorbě ve výtvarném ateliéru.

 

Od roku 1978 je Anežský klášter národní kulturní památkou. Národní galerie zde instalovala expozici středověkého a renesančního umění. Jsou zde vystavena díla Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, uměleckořemeslné práce, malířská a sochařská díla, která podle místa vzniku náleží do širšího středoevropského kontextu.

Dílčí cíle
 • seznamování s místem a s prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění
 • vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí
 • získávání poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj tvořivého sebevyjádření
Nabízené činnosti
Příprava na výlet
 • zopakování pravidel bezpečnosti chování na výletě, možné důsledky porušení pravidel
 • seznámení scestou, trasou výletu, s dopravními prostředky, chováním vmetru
 • seznámení snovými pojmy: galerie - místo, kde se shromažďují a vystavují díla výtvarného umění
 • navození slavnostní nálady, sváteční oblečení dětí
 • chování v galerii
Příprava na prohlídku
 • odložení batůžků a kabátů do šatny, převzetí polštářků na sezení, poučení o zacházení s nimi
 • seznámení s lektorem NG, chování v galerii

Návštěva - exkurze

Procházíme mezi vystavenými obrazy pomalu a potichu, pozorně se díváme kolem sebe, prohlížíme si sochy, deskové obrazy ze 14. století, obraz Michelské madony, Madony svatovítské, Madony s dítětem. Děti se ptají na všechno, co je zajímá.

Před obrazem Josepha Bindera Madona s Ježíškem upozorňuje průvodkyně děti na to, aby si všímaly, že na obrazech jsou nejdůležitější - tvar, barva, odlesky světla, stíny, detaily, obrazy jsou namalovány. Děti si všímají ptáčků na stromech.

U dalších obrazů děti popisují, co vidí: jakou barvu mají šaty, jaké jsou tam zajímavé detaily, průvodkyně vysvětluje pojem portrét, autoportrét. Co prozrazují o člověku jeho tvář, oděv, gesta. Koho bys namaloval ty? Rozvíjíme vnímavost a kultivaci vyjadřovacích schopností, prohlubujeme estetický zážitek z výtvarného díla záměrným pozorováním a „čtením" obrazu.

Obrázek
1. Obrázek
Výtvarná chvilka v ateliéru. Dětem je nabízen výtvarný materiál, barvy, štětce, papíry. Děti pracují individuálně, na větším formátu papíru. Barvy nanášejí, kreslí štětcem, překrývají i rozvádějí do plochy. Většina dětí se rozhodla namalovat ptáčky na stromech.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami poznává vlastnosti barev, i dotyk štětce na vlastní ruce je pro něho zajímavé poznání.

Obrázek
2. Obrázek

 

Obrázek
3. Obrázek

 

Obrázek
4. Obrázek

 

Obrázek
5. Obrázek

 

Druhý den v mateřské škole
 • zhodnocení výletu, chování dětí
 • vyjádření zážitků a prožitků slovně i výtvarně
 • děti kreslí portréty - svou maminku - do předtištěného rámu na papíře, který jsme dostali od průvodkyně v Národní galerii
 • prohlížení kreseb, výpovědi dětí o tom co se jim povedlo, na co kladly důraz
 • společné zpracování fotodokumentace a nástěnky, informace pro rodiče
  Obrázek
  6. Obrázek

   

  Závěr:

Děti poznaly nové prostředí, které je obohatilo o další poznání. Získaly představu o tom umění, co to je galerie, vyzkoušely si být „malým umělcem", vyjádřit svou představivost malbou a kresbou, hovořit ve smysluplných větách, chovat se s ohledem na prostředí, ve kterém se nacházely.

Obrázek
7. Obrázek

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze