Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Lidové zvyky a tradice
Odborný článek

Lidové zvyky a tradice

21. 1. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Romana Škorničková

Anotace

Představujeme plán integrovaného bloku, jehož hlavním cílem je prožívání lidových tradic, zvyků a obyčejů konaných během školního roku v mateřské škole. Dále je záměrem pedagogů seznámit děti, jejich rodiče i širší veřejnost s lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji. Jedním z dalších cílů je aktivní zapojení rodičů do tématu.

Motivace: Při realizaci témat podle jednotlivých ročních období bude využito společných návštěv skanzenu v Přerově nad Labem, zejména tradičních výstav „Dary podzimu", „Lidové Vánoce v Polabí" a „Jaro na vsi".

Září - Říjen - Listopad

Téma: Sklízíme dary podzimu

Charakteristika tématu a jeho cíle: Děti se seznámí s „dary podzimu" a současně získají poznatky o práci dospělých na venkově v tomto ročním období.

Očekávané výstupy: znát druhy prací, které souvisejí s úrodou v podzimním období. Chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce jiných lidí. Upevňovat si prostorové pojmy, počítat, odhadovat velikosti. Využívat svých smyslů (chuť, hmat, čich). Spolupracovat na výzdobě svého prostředí. Vyjadřovat slovně své představy a prožitky. Manipulovat s přírodním materiálem a dokázat spolupracovat při praktických činnostech - otiskovat, lepit, malovat, dokreslovat a stříhat. Zvládnout základní hudební dovednosti. Naučit se krátký text.

Časový rozsah: 5 - 6 týdnů

Úkol pro rodiče s dětmi: „Bramboráček" - rodiče společně s dětmi vyrobí panáčka z brambory.

Plán činností:

1. týden
 • pozorujeme práci na poli, snažíme se uvědomit si rozdíl práce dříve a nyní, všímáme si zemědělských strojů a jejich využití, poznáváme nástroje a nářadí, které používali lidé při sklizni
 • besedujeme v kruhu nad příslovím „Bez práce nejsou koláče"
 • drtíme zrna obilí mezi kameny, uvědomujeme si práci spojenou s tím, než vznikne mouka
 • rozeznáváme různé druhy obilí a poukazujeme na jejich využití
 • půjdeme na pole, kde trháme luční květy na výrobu dožínkového věnce
 • vyrábíme dožínkový věnec - společně svážeme různé druhy obilí do kruhu, přidáme luční květy a barevné stuhy (děti mají volný výběr barev)
 • takto vyrobený věnec doneseme do místního zemědělského družstva - věnec povezeme na trakaři, který ozdobíme lučními květy a barevnými stuhami - děti věnec předají předsedovi družstva spřáním štěstí, zdraví a dobré úrody v příštím roce
 • vytváříme „ pole" - na velký arch papíru lepíme a dokreslujeme obilí (skupinová práce dětí)
 • zpíváme a hrajeme na hudební nástroje (využití při převozu věnce vesnicí)
 • cvičíme a upevňujeme přímé držení těla „růst rostlin na poli"
 • hrajeme pohybovou hru „Cibulenka"
2. - 3. týden
 • pozorujeme růst brambor na poli
 • vyzkoušíme si sklizeň brambor a na základě porovnávání je budeme třídit podle velikosti - všímáme si rozdílů, slovně je vyjadřujeme
 • hrajeme námětovou hru „V kuchyňce" - v hracím koutku připravujeme a vaříme pokrmy z brambor
 • připravujeme „cmundu" - oloupeme, omyjeme, nastrouháme brambory, přidáme přísady a ve spolupráci se školní kuchyní pečeme placky (ochutnávka bude u ohýnku s rodiči)
 • posloucháme a přednášíme báseň „Princeznička na bále", později báseň spojíme s pohybem
 • tančíme taneček „Brambory" (viz Písničky a říkadla s tancem, str. 114)
 • cvičíme s bramborou, házíme bramboru na určený cíl - košík
 • závodíme s bramborou (po vyznačené trase děti kutálejí pomocí klacíku bramboru k cíli)
 • vytváříme tiskátka z brambor, tiskáme bramborovými tiskátky - rozvíjíme fantazii dětí (děti mají volný výběr barev), tiskátka mohou být např. s geometrickými tvary (procvičujeme geometrické tvary)
 • pečeme společně s rodiči brambory v ohýnku - dodržujeme BEZPEČNOST
 • u ohýnku tančíme taneček a zpíváme známé písně
 • zpracováváme polní plodiny, přiřazujeme reálné produkty (popřípadě obrázky) k polním plodinám
 • připravujeme si kukuřičné pukance v mikrovlnné troubě - „Co se stane?"
 • posloucháme a ochutnáváme -„Jaká je kukuřice?"- děti se vyjadřují slovně, ale využívají i gymnastiku obličeje a mluvidel
 • pohádka „O řepě" - využijeme text pro činnost dramatiky, matematických představ, výtvarné činnosti apod.
 • čteme a posloucháme pohádku
 • hrajeme - dramatizujeme pohádku, využijeme čepiček a převleků - „Jakou roli bych chtěl hrát a proč?" (slovní vyjádření)
 • upevňujeme matematické pojmy první, poslední, před, za, hned za, hned před...a číselnou řadu 1 - 6 (pohádka „O řepě")
 • malujeme řepu, vystřihujeme chrást a lepíme ho na namalovanou řepu, upevňujeme zručnost dětí
 • vybarvujeme omalovánky, správné držení tužky, procvičujeme barvy
 • cvičíme s padákem „Zajíc v řepě" - polovina dětí drží padák a druhá polovina jsou zajíci - pod padákem máme řepu (drátěnky) - při básničce děti mávají padákem nahoru a dolů a zajíčci sbírají řepu - při posledním slově básničky padák padá na zem, na zajíce v řepě - chycení zajíčkové
 • hrajeme pohybovou hru „Cibulenka"
 • hledáme „Co roste na poli" - individuální práce s pracovními listy - vybarvování obrázků
 • uvolňovací cviky - na velký formát papíru děti zaznamenávají čáry různých velikostí (silnou voskovkou nebo křídou) - obilí na poli
4. - 5. týden
 • seznamujeme se s pojmy ovoce - zelenina (reálné produkty, obrázky)
 • na základě porovnávání třídíme do skupin podle druhu na ovoce a zeleninu
 • hrajeme námětovou hru „Na obchod" - „Ovoce - Zelenina", stavíme obchod z Polikarpovy stavebnice, děti mají k dispozici dostatek ovoce, zeleniny, dále pokladny, papírové peníze, dlouhá trika (pláště)
 • zásobujeme obchod - využíváme nákladních aut, skládáme a přerovnáváme zboží podle druhu, popřípadě barvy a velikosti - na základě porovnávání třídíme do skupin - používáme předložek a příslovcí místa (na, vedle, pod, uprostřed ...)
 • rozehráváme dramatické situace „Zákazník a prodavač" - děti vstupují do různých rolí, např. mladý pán, paní, babička, děda, veselý, milý, rozzlobený... (při hrách využíváme převleky, které si děti samy vybírají s ohledem na roli)
 • pracujeme individuálně s pracovními listy
 • prohlížíme a vyhledáváme obrázky ovoce a zeleniny v různých knihách a časopisech
 • posloucháme a přednášíme básně s tematikou podzimu
 • uvolňovací cviky motivujeme říkadlem: „Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku a pod hrušku talíř, sláva, ty jsi malíř!"
 • poznáváme ovoce a zeleninu podle chuti, hmatu a čichu (rozlišujeme pomocí smyslů)
 • vytváříme puzzle z obrázků ovoce a zeleniny - obrázky podlepíme a po zaschnutí nepravidelně rozstříháme, děti obrázky skládají
 • hrajeme pexeso s obrázky ovoce a zeleniny
 • vytváříme „Jablíčka" - mačkáme barevný papír, děti procvičují drobné svalstvo ruky (jablíčka využijeme při cvičení a následně na vytvoření ovocného sadu)
 • vytváříme tiskátka z jablíček, půlky jablíček otiskujeme a tuší dokreslujeme detaily - posilujeme fantazii a představivost dětí
 • vystřihujeme ovoce (správné držení nůžek) a následně ho lepíme na stromy v sadě
 • cvičíme cviky zaměřené na rovné držení těla a rovná záda - jablůňka roste, vytahuje se, naklání se ve větru...
  • cvičíme s papírovými jablíčky
  • cvičíme s relaxační hudbou - pomalé a ladné pohyby, vítr houpe stromy (využití šátků)
 • zpíváme píseň „Pod naším okýnkem" - píseň spojíme s pohybem
 • zpíváme, rytmizujeme a hrajeme „na tělo" při říkance „Byla jedna babka, prodávala jabka, za děravý groš, prodala jich koš"
 • připravujeme „ovocný špíz" (nakrájíme ovoce a napichujeme ho na špejli) - dodržujeme BEZPEČNOST, můžeme také společně připravit ovocný salát (recepty od rodičů)
 • připravujeme podzimní čaj z jablečných slupek (jablka omyjeme, oloupeme a slupky usušíme vtroubě (spolupráce skuchyní), usušené slupky přelijeme vodou a necháme přejít varem, scedíme je a nalijeme do hrnečku (hotový čaj ochutíme cukrem, medem a citrónovou kůrou)

Takto připravený čaj, ovocný špíz nebo salát mohou odpoledne rodiče ochutnat se svými dětmi. V průběhu realizace tohoto tématu se naše šatna stane ovocným sadem a polem. Vystavíme zde práce dětí. Na závěr budeme s dětmi v kruhu diskutovat o tom, co zažily, co se jim líbilo nebo nelíbilo, co je zaujalo.

Hodnocení bude prováděno průběžně, abychom mohli aktuálně reagovat na momentální situaci ve skupině a zároveň zařazovat činnosti, které se dětem líbily nebo je zaujaly.

Téma: Dušičky - Halloween

Charakteristika tématu a jeho cíle: Jedná se o téma zaměřené na svátek Dušiček a Halloweenu a na uvědomění si jeho významu.

Očekávané výstupy: Pochopit význam tohoto svátku. Dokázat se soustředit na četbu. Spolupracovat při pracovních a výtvarných činnostech, vyrábět z přírodních materiálů. Vyjádřit své pocity.

Časový rozsah: 1 - 2 týdny

Úkol pro rodiče s dětmi: Společně v mateřské škole vyrobit obličej z dýně nebo řepy

Plán činností:

 • besedujeme o tom, co se skrývá pod slovem „Dušičky" a „Halloween"
 • čteme příběh „O malé dušičce a slunci", postupně vstupujeme do děje - pracujeme s textem
 • v kruhu diskutujeme o tom „Jaká chci být?, Jaký chci být?"- využíváme přídavných jmen a přirovnání
 • malujeme sluníčko - společná práce dětí (skupinová práce), děti mají možnost výběru techniky - musí se umět domluvit
 • vyrábíme věnce z přírodních materiálů (děti mají volný výběr), rozvíjíme estetické cítění, učitelka vede děti ke zdůvodnění svého výběru - děti si uvědomují důvod a učí se ho slovně obhajovat, učitelka přilepí vybraný materiál tavnou pistolí na věnec
 • při výrobě věnce třídíme materiál podle druhu a procvičujeme počet 1 - 5
 • vyrábíme svíčku z včelího vosku
 • navštívíme místní hřbitov, kde naše vyrobené věnce a svíčky položíme na zapomenuté hroby (spolupráce s obecním úřadem)
 • cvičíme s šátky - ladné pohyby při pomalé hudbě

Rodiče s dětmi společně vyrobí obličeje z dýně nebo řepy. Tyto obličeje nám budou zdobit okolí školky.

Z vydlabané dužiny dýně připravujeme pokrmy ve spolupráci se školní kuchyní.

Besedujeme o tom, co se dětem líbilo nebo nelíbilo a proč.

Hodnocení bude provedeno po realizaci tématu, kdy se zaměříme na přínos činností pro děti a rodiče.

Téma: Svatý Martin přijíždí

Charakteristika tématu a jeho cíle: Seznámení dětí s lidovými tradicemi spojenými s příchodem zimy.

Očekávané výstupy: Uvědomit si krásu lidových tradic a moudrost lidových pranostik. Poznat mravní sílu pověsti o svatém Martinovi. Seznámit se s charakteristickými znaky přírody (počasí). Poznat význam spolupráce (školní jídelna, základní škola, obecní úřad). Rozvíjet tvořivost dětí. Vyjádřit své zážitky slovně a výtvarně.

Časový rozsah: 1 - 2 týdny

Úkol pro rodiče s dětmi: Společně vyrobit lampion na lampionový průvod.

Plán činností:

 • pozorujeme změny přírody a počasí - zaznamenáváme je (vkládáme obrázky počasí do kalendáře)
 • čteme lidové pranostiky a besedujeme nad nimi
 • čteme a vyprávíme pověst „O svatém Martinovi", v kruhu diskutujeme o správném chování - příklad svatého Martina
 • nacvičujeme a zpíváme píseň „Svatý Martin" (viz KAFOMET, EST-047, str. 37)
 • nacvičujeme píseň „To je zlaté posvícení"
 • zpíváme a posloucháme písně o koních
 • stavíme z kostek stáje pro koně
 • vyrábíme koně - předem vystřižené tvary si děti vymalují, nastříhají si vlnu (na ocas a hřívu) - odhadují potřebnou délku vlny a procvičují počet 1 - 5 (děti mají volný výběr barev) - vlnu nalepíme
 • vytváříme společně papírové hodiny pro ukončení letního času - lepíme natrhaný hedvábný papír a přiděláme pomocí cvočku ručičky
 • cvičíme ve dvojicích „kůň a jezdec" - důležitá je spolupráce dvojice (k přivázání dvojice použijeme gumu)
 • cvičíme „koně" - orientace v prostoru, pohotové reakce na signál, zvládání různých překážek (překážková dráha)
 • vyrábíme „perníkové koníky"- připravujeme těsto, vykrajujeme a ve spolupráci se školní kuchyní pečeme - zdobíme podle fantazie, děti mají na výběr i různé barvy - děti slovně zdůvodňují volbu svého výběru
 • pokusíme se upéct posvícenské koláče (spolupráce se školní jídelnou a s rodiči)
 • účastníme se slavnosti na zahradě ve večerních hodinách, loučíme se s letním časem, zazpíváme píseň „Svatý Martin", při které využijeme i dětské nástroje - následuje otočení hodin (symbol loučení se s letním časem) a lampionový průvod vesnicí do kostela a zpět na zahradu, kde na děti a rodiče čeká posvícenská zábava - zpíváme píseň „To je zlaté posvícení" a následuje hudba, tanec (spolupráce se základní školou a obecním úřadem) a ochutnávka posvícenských koláčů

Zahradní slavnost proběhne za přítomnosti dětí, rodičů a veřejnosti. Druhý den besedujeme o tom, co se komu líbilo nebo naopak nelíbilo, co děti zaujalo..., kreslíme zážitky, výstava prací.

Hodnocení: Po skončení tématu vyhodnotíme jeho přínos pro děti, rodiče a veřejnost. Povídáme si o tom, co si děti pamatují, co se jim líbilo, nelíbilo a co by chtěly zopakovat.

Prosinec - Leden
Téma: Přišel k nám Mikuláš

Charakteristika tématu a jeho cíle: Radostné prožívání oslavy tohoto svátku.

Očekávané výstupy: Uvědomit si příjemné prožitky a těšit se z nich. Spolupracovat na výzdobě našeho prostředí. Zdokonalovat si pracovní a výtvarné dovednosti. Přizpůsobit pohyb vzoru a dodržet pravidla při hře. Umět se orientovat v prostoru. Dbát na správnou výslovnost.

Časový rozsah: 1 - 2 týdny

Úkol pro rodiče s dětmi: Vyrobit a přinést do mateřské školy postavu z mikulášské nadílky (výstava výrobků).

Plán činností:
 • seznamujeme se s tradicí „mikulášské nadílky" a čteme legendu o svatém Mikuláši
 • následně s textem pracujeme - „Jaký byl svatý Mikuláš" (děti slovně vyjadřují svůj názor)
 • nacvičujeme báseň a píseň k Mikuláši - využijeme rytmizace hrou „na tělo"
 • tanec „Byla jedna Káča" (viz KAFOMET, EST-047, str. 47 nebo Příloha č. 4) - při první části děti tancují mazurku a při druhé se točí dokolečka
 • stavíme peklo z kostek a různých tmavých látek
 • vyrábíme čertí rohy: připravíme dětem kruhovou výseč o průměru 8 cm, děti mají možnost zvolit si techniku a barvu (slovní vyjádření - proč?), rohy dokončíme provléknutím gumy, kdy děti odhadují potřebnou délku a odhad porovnávají se skutečným poměřením „Navlékneš ji na hlavu?", „Není moc těsná, volná?" - děti hledají řešení a slovně ho vyjadřují (takto vyrobené rohy budeme využívat při ranních hrách, tanci a cvičení)
 • vyrábíme postavy spojené s mikulášskou nadílkou (Mikuláš, anděl, čert) - upevňujeme dovednosti při stříhání, lepení, při práci sbarvou, textilem atd.
 • vyrábíme čerta ze sušených švestek - děti si vyberou z hromádky největší švestku (poměřujeme velikost), do ní potom napíchneme špejle tvořící ruce, nohy a krk shlavou, na tyto špejle navlékneme zbylé švestky, do švestky představující hlavu čerta zapíchneme krátké špejle (rohy) - ty omotáme alobalem, jazyk vystřihneme zpapíru nebo látky a vtlačíme do švestky - celou figurku čerta zapíchneme do květináče nebo do jablka
 • vystřihujeme a vybarvujeme papírového čerta (využijeme při cvičení)
 • cvičíme s papírovými čertíky (dáváme kolem hlavy, nohy, za záda, pod nohu, na břicho...)
 • cvičíme s ocasem (stuhou) - honičky
 • „prášíme si kožichy" - pěstičkou provádíme jemnou masáž jednotlivých částí těla, dle pokynu učitelky (Lucifera) - procvičujeme názvy částí těla
 • kutálíme brambory do pekelné brány, házíme brambory do kotle
 • prolézáme tunelem (strachovým pytlem)
 • rytmizujeme - v kruhu vytleskáváme pojmy z pekla (řetěz, čert, oheň, kotel....), a také můžeme vytleskávat přídavná jména - „Jací jsou čerti" (ospalí, líní, černí, chlupatí....)
 • rytmizujeme říkadlo: „Čert to vem, čert to vem, čert by tě do hlavy kopytem kop" (po nacvičení říkadla ho poprvé říkáme nahlas, podruhé šeptáme a potřetí pouze tleskáme)
 • procvičujeme gymnastiku mluvidel a jazyk - předvádíme čerty
 • „pekelná muzika" - určujeme libé a nelibé tóny (zvednutím paží libé, zvednutím nohou nelibé (děti mohou tóny vyjadřovat také pomocí barevných stuh nebo slovně....)
 • uvolňovací cviky - na velký arch papíru malujeme „peklo" - krouživý pohyb (děti mají možnost výběru barev a slovně zdůvodní jejich výběr)

Vyvrcholením této oslavy bude návštěva svatého Mikuláše s andělem a čertem - recitujeme a zpíváme svatému Mikuláši - na děti čeká odměna (je nutné postupovat citlivě, abychom v dětech nevyvolaly strach, děs a hrůzu). Děti vyjadřují své citové prožitky formou dramatizace, pohybu nebo kresbou.

Hodnocení: Bude prováděno průběžně a činnosti, které děti zaujmou, budou dále opakovány.

Téma: Vánoce přicházejí

Charakteristika tématu a jeho cíle: Využití předvánočního času a doby příprav a těšení se na „Ježíška" jako vhodné motivace k nejrůznějším činnostem a poznáním dětí.

Očekávané výstupy: Seznámit se s vánočními zvyky a jejich symboly. Poznat typické znaky adventního období. Umět prožít vánoční atmosféru. Spolupracovat na vánoční výzdobě našeho prostředí. Zdokonalovat pracovní a výtvarné dovednosti (stříháme, lepíme, malujeme....). Vyjádřit své prožitky a představy slovně, výtvarně a v hudebně - pohybových činnostech.

Časový rozsah: 2 - 3 týdny

Úkol pro rodiče s dětmi: Vyrobit vánoční ozdobu a přinést ji do mateřské školy (ozdobíme si strom).

Plán činností:
 • seznamujeme se s nejoblíbenějšími zimní svátky a poznáváme je - využijeme obrázků, knih, časopisů a pohlednic
 • seznamujeme děti se slovem „advent", jeho symbolem - adventním věncem (můžeme adventní věnec i vyrobit) - překvapením pro děti bude „adventní kalendář" - v ozdobných krabičkách se skrývají jednoduché úkoly, které děti plní (nakresli, zazpívej, zatancuj, předveď, najdi, řekni, vymysli......) a po splnění úkolu následuje odměna
 • besedujeme o tom, proč slavíme Vánoce - čteme příběh „Narodil se Kristus Pán" (viz Rok v mateřské škole, str. 430) nebo „Vánoce" (viz Od adventu do adventu)
 • nacvičujeme básničky na vánoční besídku - posilujeme sebevědomí dítěte pochvalou a povzbuzením
 • poznáváme vánoční tradice, zvyky a symboly:
  • krájíme jablko
  • pouštíme lodičky (vyrábíme lodičky)
  • lijeme olovo
  • vyvěšujeme vánoční jmelí
  • stavíme Betlém
  • zdobíme vánoční stromeček (ozdoby vyrobené rodiči a dětmi)
 • besedujeme o tom, jaké tradice dodržují děti v rodině, seznamujeme děti stradicemi v zahraničí
 • zapojujeme se do výzdoby třídy, šatny a oken
 • vyjadřujeme své přání „Co bych si přál/a pod stromeček" (děti slovně nebo výtvarně vyjadřují své přání)
 • „píšeme Ježíškovi" - vyrábíme obálku z barevného papíru (děti mají možnost výběru barvy) a zdobíme obálku vánočními motivy (fantazie dětí) - do obálky vkládáme svůj „dopis" Ježíškovi
 • „společný dopis" „Co bych přál/a druhým lidem" - slovní vyjádření dětí učitelka zapisuje a společně sdětmi vloží do schránky (kapsy) na vánoční poštu
 • vyrábíme vánoční ozdoby zpřírodních materiálů:
  • svícen z jablka
  • ozdoby z ořechů a šišek
  • ozdobu z pomeranče - pomeranč zavěšený na stuze a ozdobený hřebíčkem - dárek (prohlubujeme citové vztahy) - děti odhadují délku stuhy a porovnávají se skutečným poměřením „Převlékneš ji přes větvičku?", „Není moc dlouhá?", „Musí být kratší nebo delší?" atd. - hledáme řešení a slovně ho vyjadřujeme
 • vyrábíme vánoční papír - bramborová tiskátka (učitelka vykrájí jednoduché vánoční tvary), děti mají možnost výběru tiskátek i barev (fantazie dětí), dotakto vyrobeného papíru zabalujeme krabičky na zdobení vánočního stromu - děti se pokusí zabalit krabičku, uvázat stuhu (nacvičujeme uzel amašličku)
 • vyrábíme svícen (skupinová práce dětí) - do aranžérské nebo modelovací hmoty zapichujeme jmelí, chvojí a jiné větvičky, doprostřed dáme svíčku asvícen dozdobíme přírodním materiálem (šišky, sušené ovoce...) - důležitá je komunikace mezi dětmi - domluva (svícen ozdobí stolečky dětí)
 • vytváříme přání k Novému roku - „Komu a proč ho chci dát"
 • pečeme vánočku - pozorujeme práci ve školní kuchyni, pletení vánočky
 • pečeme vánoční rohlíčky - zaděláváme těsto, vyvalujeme, vykrajujeme nebo tvarujeme, vymazáváme plech a pečeme (spolupráce se školní kuchyní) - zapojujeme naše smysly (chuť, hmat a čich)
 • vnímáme vůně Vánoc - pečení, purpura, větvičky....
 • zpíváme tradiční vánoční koledy - rytmizujeme, využíváme doprovodu rolniček a zvonků, zpěv doprovázíme pohybem
 • posloucháme vánoční písně a koledy zkazety - mohou tvořit i zvukovou kulisu při výtvarných a pracovních činnostech pro navození příjemné atmosféry
 • tančíme taneček „Sněhulák" (využití při besídce)
 • pozorujeme vánoční výzdobu v okolí mateřské školy, na domech, obchodech, škole...
 • navštívíme divadlo „Vánoční pohádka, příběh"
 • zúčastníme se vánoční výstavy spojené s hraným příběhem o narození „Ježíška" (pásmo a výstavu zajišťuje základní škola)
 • navštívíme kostel - prohlídka Betlému
 • cvičíme vzpřímenou chůzi - „vánoční stromeček shvězdou na špičce
 • cvičíme „sněhové koule" - válení, sbalování do klubíčka - příprava na kotoul
 • hrajeme pohybovou hru „Stromečku, vstávej, ovoce dávej, umyj se, ustroj se, je Štědrý den" - zpěv je spojen s pohybem

Pro rodiče s dětmi připravíme pracovní odpoledne, kde si mohou v mateřské škole společně vyrobit vánoční dekoraci.

Vyvrcholením tohoto tématu bude vánoční besídka s nadílkou. Po ní následuje zdobení vánočního stromu (vyrobenými balíčky) před základní školou (uprostřed vesnice). Pro navození atmosféry bude sloužit reprodukovaná hudba a na závěr si všichni pod ozdobeným stromem zazpíváme vánoční píseň (spolupráce s obecním úřadem).

V komunitním kruhu průběžně besedujeme o tom, co děti zaujalo, bavilo a proč. Ptáme se, který vánoční zvyk se jim nejvíce líbil nebo naopak nelíbil. Výstava a výzdoba třídy a šatny bude provedena výrobky a obrázky dětí.

Hodnocení: Bude prováděno průběžně a zaměří se na přínos pro děti. Důležitá je zpětná vazba u dětí, co se jim vybaví, když se řekne Betlém, Advent, stromeček....

Únor
Téma: Držíme Masopust

Charakteristika tématu a jeho cíle: Seznámení dětí s lidovými tradicemi v období masopustu. Společné prožívání radosti, humoru a veselí tohoto období.

Očekávané výstupy: Seznámit se s lidovou tradicí „Masopust". Uvědomit si krásu a jedinečnost lidových tradic. Poznat humor a vtip v krátkých textech, písních i ve výtvarném projevu. Rozvíjet tvořivost dětí, zachytit a vyjádřit představy a prožitky slovně, výtvarně a v hudebně - pohybových činnostech. Umět vzít do ruky nůžky, stříhat a zacházet s lepidlem. Poznat netradiční hudební nástroje, zahrát na ně a zazpívat píseň.

Časový rozsah: 4 - 5 týdnů

Úkol pro rodiče s dětmi: Společně vyrobit humorný obrázek.

Plán činností:

1. týden
 • seznamujeme se s lidovou tradicí masopustu, čteme text „Masopust" (viz Rok v mateřské škole, str. 437)
 • prohlížíme knihy, časopisy s obrázky masopustu - vyhledáváme je
 • čteme a říkáme dětská brebtadla s jazykolamy
 • vyrábíme hudební nástroje:
  • chrastítko - do prázdných lahví, krabiček nebo do kelímků (děti si přinesou z domova) nasypeme různý drobný materiál (rýži, čočku, korálky...) - krabičky, kelímky si děti mohou polepit barevným papírem (fantazie dětí)
  • vozembouch - na tyč z Polikarpovy stavebnice upevním Orfovy nástroje a na vrch tyče upevníme masku vyrobenou z papíru (ukázka pravého vozembouchu)
  • fanfrnoch - do kelímku od jogurtu přivážeme lesklou stuhu
  • posloucháme zvuky vyrobených nástrojů a slovně popisujeme rozdíly mezi zvolenými nástroji a materiálem - děti mohou zvuky porovnávat
  • „muzicírujeme" s vyrobenými nástroji
 • posloucháme a zpíváme píseň „Masopust"
 • tancujeme - využíváme kazety Pavla Nováka
 • skládáme girlandy z krepového papíru (výzdoby třídy)
 • cvičíme s hudebními nástroji
 • hrajeme pohybovou hru „Hojačky, hojačky" - děti na dané slovo udělají stejný pohyb (stojačky, lehačky, klekačky...)
2. týden
 • poznáváme lidové kroje, masopustní masky a kostýmy
 • čteme a vymýšlíme vtipné nesmysly
 • oblékáme se do různého oblečení (využití zrcadla) - maškary, předvádíme charakter postav (kufr plný sukní, kalhot, čepic, klobouků....) - učitelka vede děti k slovnímu zdůvodnění svého výběru (děti se učí obhajovat svůj názor)
 • vyrábíme masky na výzdobu třídy, šatny:
  • kreslíme, malujeme obličeje (masky) na kulaté tácky
  • na předem vystřižené masky děti kreslí (mají možnost výběru technik i barev)
  • podle své fantazie vyrábíme girlandu - stříháme barevný papír na proužky
  • následně ho navazujeme na nit (výzdoba třídy) vyrábíme masopustní brýle
  • lepíme předem vystříhané nebo natrhané kousky barevného papíru nebo látky
  • tancujeme v maskách - veselé prožívání - cvičení s hudbou
  • muzicírujeme, rytmizujeme
  • vyrábíme masopustního koně - hlava je z papíru (děti si ji vymalují podle své fantazie), hřívu tvoří nastříhaná a navázaná vlna, hlava je nalepena na tyčce
  • cvičíme s masopustním koněm - překážková dráha
3. týden
 • seznamujeme se s typickými masopustními dobrotami a ochutnáváme je
 • posloucháme a nacvičujeme báseň „Koblihové dostihy" (viz Rok v mateřské škole, str. 433 - 435)
 • vyrábíme jitrnice z papíru - děti vystřihují předkreslený tvar, dokreslují a špejlují jitrnici
 • plníme jelita ze silonových punčoch - předem natrhaným nebo nastříhaným papírem - děti odhadují množství potřebného papíru a porovnávají ho snaplněným množstvím
 • vytváříme tlačenku - koláž (skupinová práce)
 • modelujeme koláče, koblihy a šišky
 • cvičíme hru „Medvěd a medvědář" - medvěd opakuje to, co předvádí medvědář - vystřídání rolí
 • zpíváme píseň „Masopust" a doplňujeme ji hrou na vyrobené nástroje
 • připravujeme, vykrajujeme a pečeme „boží milosti" (spolupráce skuchyní)
 • grafomotorické cvičení - „koláče" - uvolňovací cviky - na velký arch papíru malujeme velké kruhy (koláče)
4. týden
 • čteme text „Masopustní ples" (viz Rok v mateřské škole, str. 438)
 • opakujeme báseň „Koblihové dostihy"
 • čteme humorné básničky zknihy Jiřího Žáčka - besedujeme o tom, které se dětem líbily nejvíce a proč
 • zpíváme, muzicírujeme, tancujeme, rytmizujeme
 • převlékáme se a taškaříme
 • připravujeme jarmark:
  • vyrábíme zlaťáky z papíru
  • vystavujeme různé zboží
  • na základě porovnávání třídíme do skupin podle druhu, velikosti nebo barvy, procvičujeme počet 1 - 5
  • prodáváme a nakupujeme vyrobené pokrmy - děti vyjadřují své přání, rozehrávají dramatické situace „Zákazník" - děti vstupují do různých rolí, používají předložek a příslovcí místa
  • vystavujeme práce dětí
  • jarmarku se mohou zúčastnit i rodiče

Masopust zakončíme jarmarkem a masopustním průvodem masek po vesnici, který vyvrcholí masopustní zábavou (plesem). Besedujeme nad humornými obrázky z domova, vyprávíme si zážitky a prožitky, které ztvárníme výtvarně. Na závěr si prohlédneme video z masopustního průvodu a plesu.

Hodnocení: Po skončení tématu vyhodnotíme jeho přínos pro děti (co se povedlo a co ne) a jestli byly naplněny cíle.

Únor - Březen - Duben
Téma: Svátky jara

Charakteristika tématu a jeho cíle: Seznámení dětí s jarními svátky, tradicemi a zvyky. Radostné a spokojené prožití velikonočního času.

Očekávané výstupy: Seznámit se s tradicemi Velikonoc a společně je prožít. Poznat význam postní doby a pašijového týdne. Naučit se krátké texty a reprodukovat je. Prožít společnou radost při výtvarných, pracovních, pohybových a hudebních činnostech. Procvičovat jemnou motoriku.

Časový rozsah: 2 - 3 týdny

Úkol pro rodiče s dětmi: Vyrobit vajíčko pomocí přírodních barev. Přinést do mateřské školy - výstava prací.

Plán činností:
 • seznamujeme děti s postní dobou a vysvětlujeme její význam (využijeme knihy Od adventu do adventu a Dětskou bibli)
 • besedujeme o tom, čeho by se děti dokázaly na čas vzdát
 • poznáváme postní neděle, seznamuje děti s jejich lidovými názvy a pravděpodobností, proč se jim tak říkalo (obyčeje konané vtyto neděle)
 • posloucháme a nacvičujeme říkadlo „Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma, ale už je za horama, hu, hu, hu, jaro už je tu!" (využijeme ho při vynášení Morany)
 • vyrábíme „Moranu" (Mařenu, Mořenu) - klacky upevníme k sobě ve tvaru kříže, hlavu vyrobíme z bílého prostěradla a děti ji vycpou slámou nebo zmačkaným novinovým papírem, na hlavu namalujeme černě oči, nos a zuby, Moranu oblečeme do starých šatů, vycpeme a ozdobíme ji barevnými knoflíky, které děti přišijí (knoflíky na základě porovnávání třídíme do skupin podle barvy a velikosti, vyhledáváme stejné knoflíky)
 • vyrábíme korále pro Moranu - děti navlékají střídavě připravený materiál (kukuřičné šustí, vyfouklá vejce, pomerančovou kůru....) - rozvíjíme koordinaci oko-ruka, hotové korále pověsíme Moraně na krk
 • vynášíme „smrtku" - Moranu, Zimu - při průvodu s Moranou vesnicí k potoku zpíváme, říkáme říkadlo a využíváme hudebních nástrojů, při vhození Morany do vody využijeme říkadlo „Přišlo jaro do vsi" (pochováváme zimu) a na zpáteční cestě si utrhneme větvičku břízy, ozdobíme ji barevným krepovým papírem besedujeme o svých pocitech, zážitcích, děti je mohou vyjadřovat mimikou obličeje, spojenou spohybem a dramatizací
 • při procházce pozorujeme pučení stromů - utrhneme si větvičku jívy „kočičky" a břízy a ve školce pozorujeme otvírání pupenců a lístků
 • poznáváme symboly Velikonoc:
  • pomlázka - ukázka pletení pomlázky (spolupráce s rodiči), děti si ji ozdobí barevnými stuhami (procvičujeme barvy, odhadují délku stuhy)
  • pečeme beránka (spolupráce s kuchyní)
  • zajíček - vyrábíme zajíčka jako zápich do květináče
  • vyséváme obilí a pozorujeme jeho růst
  • jarní květina - děti o květinu pečují
  • vajíčka - zdobíme velikonoční vajíčka, upevňujeme dovednosti při práci s barvou, textilem, papírem a jiným materiálem - metod a způsobů jak vytvořit vajíčko je mnoho malujeme, používáme přírodních barev, polepujeme, zabalujeme, vytváříme zvířátka..........)
 • čteme pohádku nebo příběh s jarním nebo velikonočním tématem z časopisů nebo knížek
 • hledáme v knihách, časopisech obrázky s jarní tématikou
 • naučíme se básničku k hodování, rytmizace hrou „na tělo", používáme pomlázku - posloucháme její zvuk
 • zpíváme písničky o jaru, které spojíme s pohybem
 • poznáváme Pašijový týden, dny v tomto týdnu - procvičujeme počet a názvy
 • na zelený čtvrtek přijdeme do mateřské školy v něčem zeleném, bude nás čekat „zelený" oběd a k svačině jidáše s medem (spolupráce s kuchyní), seznámíme se s obchůzkou konanou v tento den a s řehtačkami (děti si řehtačky vyzkoušejí a slovně vyjádří jejich zvuk), hrajeme sluchovou hru - rozeznáváme hudební nástroje
 • uvolňovací cviky - „malujeme vajíčka" křídou na velkou tabuli
 • pracovní listy - orientace v labyrintu „Najdi správnou cestu" - individuální práce
 • omalovánky s velikonočním tématem - správné držení tužky, procvičujeme barvy
 • cvičíme s pomlázkou
 • hrajeme hru „Kuličky" - děti procvičují počet a barvy

Při pracovním odpoledni s rodiči zdobíme perníčky, které si děti odnesou domů. V kruhu besedujeme o tom, co děti zažily a co dostaly při velikonoční pomlázce. Zážitky zachycujeme výtvarným projevem.

Hodnocení: Bude prováděno průběžně, abychom mohli aktuálně reagovat na vzniklé situace. Sledujeme zájem dětí o nabízené činnosti, zapisujeme si poznámky. Nezapomeneme ani na nové nápady.

Duben - Květen - Červen
Téma: Čarodějnický rej

Charakteristika tématu a jeho cíle: Seznámení dětí s další jarní tradicí a radostné prožívaní společné oslavy.

Očekávané výstupy: Seznámit se s tradicí. Rozvíjet tvořivost a fantazii. Vyjadřovat fantazii a představy. Těšit se na příjemné a hezké zážitky, prožívat společnou radost. Spolupracovat na výzdobě.

Časový rozsah: 1 týden

Činnost pro rodiče s dětmi: Vyrobit kostým čaroděje/čarodějnice a vymyslet jméno (děti kostým využijí při společné oslavě)

Plán činností:
 • seznamujeme se s lidovou tradicí „čarodějnic" a zvyky konanými v této době
 • čteme příběh „O strašidlu a čarodějnici"(KAFOMET, TC - 038.2, str. 3), děti vedeme k samostatnému přemýšlení a vyjadřování myšlenek
 • besedujeme „Jaká může být čarodějnice?", „Jak vypadá?" - děti vyjadřují svoje názory, fantazie a představy
 • povídáme si o pohádkách, ve kterých se čarodějnice objevují (děti společně s rodiči hledají obrázky, pohádky ....)
 • kreslíme „čarodějnici" - děti vyjadřují svoji představu
 • posloucháme a zpíváme píseň „O čarodějnici", spojení písně spohybem
 • omalovánky „Čarodějnice" - procvičujeme barvy
 • stavíme dům pro čarodějnice - využijeme Polikarpovu stavebnici, velké kostky, žebříky a různé látky - děti dům ozdobí nakreslenými pavučinami nebo vyrobenými z vlny, dále mohou využít různé klacíky, větvičky, šišky...), společná práce dětí, důležitá je komunikace mezi nimi
 • navlékáme korále pro čarodějnici - procvičujeme počet a barvy
 • posloucháme příběhy z kazety „Malá čarodějnice"
 • vymýšlíme „čarodějnický jídelníček", děti se zapojují do vymýšlení názvů kouzelných jídel a lektvarů (zapisujeme a vystavujeme v šatně)
 • cvičíme - „Čaroděj čaruje" - všechny děti se promění v čarodějnice (krouživý pohyb paží - čarujeme), při čarování se proměňují vsochy - děti reagují na změny poloh (stojíme, stojíme na špičkách, ležíme, sedíme.......)
 • „Čarodějova zahrada soch" - děti (čarodějnice) tancují podle hudby, když přijde čaroděj, hudba ztichne a čarodějnice musí zůstat stát jako socha

Vyvrcholením tohoto projektu bude oslava čarodějnic na školní zahradě. V odpoledních hodinách se na zahradě nesejdou děti a učitelky, ale skutečné čarodějnice, čarodějové a jejich rodiče.

Průběh oslavy:

 • tanec čarodějnic a čarodějů s rodiči
 • představení čarodějnic a čarodějů - jejich jména
 • soutěžení:
  • hod koštětem na cíl
  • hod koštětem do dálky
  • sběr „páchnoucích vajec" (drátěnky)
  • skákání v pytli
  • pití kouzelného nápoje brčkem
  • kyselý obličej (ochutnávka citrónu)

Po skončení soutěží bude následovat odměna, tanec a opékání vuřtů.

Hodnocení: Hodnotíme úspěch jednotlivých činností a jejich přínos pro děti. Na závěr se podíváme na videozáznam pořízený rodiči.

Záleží na každé učitelce, jaké zvolí pořadí činností a postupy při jejich realizaci. Během realizace témat bude dětem poskytován dostatek času i možností pro uplatnění jejich tvořivosti. Děti si budou moci volit mezi individuální činností a prací v menších či větších skupinách. Jednotlivé výše uvedené projekty mohou být dále rozvíjeny podle zájmu dětí, ale i nápadů učitelek. Obdobně lze samozřejmě využít k realizaci dalších projektů i ostatní lidové zvyky. Záleží vždy jen na konkrétní situaci v mateřské škole, potřebách, zájmech a schopnostech dětí.

Závěr

V příspěvku jsem se snažila přiblížit lidové zvyky a obyčeje našeho kraje, které podle mého názoru v moderní době pomalu ustupují do pozadí a o nichž generace dnešních „školkových" dětí má často nejasné a někdy i (zejména díky reklamě) zkreslené představy.

Cílem celého projektu je pokusit se o oživení některých tradičních zvyků, nebo alespoň o zprostředkování neopakovatelných citových prožitků v souvislosti s přípravou a oslavami vybraných lidových tradic v naší mateřské škole.

Vzhledem k různorodosti a rozmanitosti činností a aktivit dětí při realizaci jednotlivých dílčích témat věřím, že se mi podaří vyvolat nezapomenutelné zážitky nejen dětí, ale i jejich rodičů, popřípadě i dalších obyvatel naší vesnice. Pokud vzbudí moje témata zájem dětí, ráda bych v této práci pokračovala a v dalších letech obdobným způsobem přiblížila i jiné, méně známé, lidové zvyky a obyčeje spojené se životem na venkově.

Jsem přesvědčena, že v dnešní uspěchané a přetechnizované době je nanejvýš důležité umět se zastavit, ohlédnout se a najít si čas na společné prožívání a slavení tradičních svátků. Věřím, že lidové tradice, zvyky a obyčeje z našeho života nikdy zcela nevymizí a i díky našim „školkovým" dětem přežijí nás i budoucí generace.

Další použitá literatura:

HRABĚTOVÁ, J.: Jaro na vsi. Poděbrady: Polabské muzeum, 1992.
Kafomet - Katalog forem a metod práce pro mateřské školy. Třebíč: Infra, 2003.

Literatura a použité zdroje

[1] – BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7.
[2] – BESTAJOVSKÝ, M. Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce. Jaro. Brno : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0160-6.
[3] – HERYNEK, P. České Vánoce. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-247-0760-8.
[4] – HRABĚTOVÁ, J. Polabské národopisné v Přerově nad Labem. Poděbrady : Polabské muzeum, 2007. ISBN 978-80-254-2436-0.
[5] – KOTAS, J. Od adventu do adventu. Praha, 2004. ISBN 80-7297-040-2.
[6] – LANGHAMMEROVÁ, J. Lidové zvyky. Praha : NLN, 2004. ISBN 80-7106-525-0.
[7] – SMOLÍKOVÁ, K. Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2005. ISBN 80-87000-01-3.
[8] – OPRAVILOVÁ, E. Rok v mateřské škole. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-847-3.
[9] – PRŮCHA, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-416-8.
[10] – Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2001.
[11] – VONDRUŠKA, V. Církevní rok a lidové obyčeje. České Budějovice : Dona, 2005. ISBN 80-7322-075X.
[12] – VONDRUŠKOVÁ, A. České zvyky a obyčeje. Praha : Albatros, 2004. ISBN 80-00-01356-8.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Romana Škorničková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí