Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vyjmenovaná slova s interaktivní tabulí
Odborný článek

Vyjmenovaná slova s interaktivní tabulí

19. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Růžena Pekařová

Anotace

Inspirace pro učitele začínající s interaktivní tabulí. Jak můžeme zábavnou formou seznámit žáky s vyjmenovanými slovy, rozvíjet jejich slovní zásobu a zároveň je vést k využití moderní technologie i klasické knihy.

V mnoha školách se s příchodem RVP ZV objevilo i mnoho nových metod, pomůcek a forem výuky. Instituce, které našly prostředky na zakoupení interaktivní tabule, v tuto chvíli již ví, že investice byla správná. Všichni učitelé prošli základním kurzem počítačové gramotnosti SIPVZ, ale jen někteří začali své znalosti používat ve výuce. Pro ty méně odvážné je určen tento příspěvek, který jednoduše přibližuje, jak lze moderní technologii využít ve prospěch vzdělávání dětí.

Interaktivní tabule - SMART Board zpestřuje a především zefektivňuje výuku. Jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule spustíte připravenou hodinu, a pak vyzvete žáky, aby pomocí popisovačů dopsali chybějící výraz, nakreslili obrázek, podtrhli, spojovali a odkrývali určité jevy apod., prostě je aktivně zapojíte do hodiny. Rukou ovládáte plochu, popisovači píšete. Žáci rozvíjejí své dovednosti před třídou, diskutují či hodnotí právě prováděnou činnost.

Při výuce lze také využít vlastní digitální fotografie, video a jiné programy na PC, se kterými se dá dál pracovat právě díky možnosti dotykové tabule. Další nespornou výhodou je připojení na internet, kdy celá třída může sledovat potřebná data a dokonce společně vyhledávat informace.

Vzhledem k tomu, že interaktivní tabuli využívá stále více učitelů, konají se setkání SMART Board Klubu, při kterých si učitelé vzájemně vyměňují zkušenosti a poznatky, představují se nové verze softwaru i doplňky ke SMART Boardu. Více informací naleznete na internetových stránkách www.veskole.cz.

Dá se říci: „Kdo nevyzkouší, neuvěří". Proto si nyní přečtěte malou ukázku toho, jak lze tabuli využít a samozřejmě si uvedenou hodinu vyzkoušejte.

Ve třetím ročníku ZŠ žáky seznamujeme s vyjmenovanými slovy a učíme využívat je v praxi. Úvodních motivací lze použít hned několik. Jednou z nich může být i práce s interaktivní tabulí - SMART Board.

Vzhledem k rozsahu probírané látky je vhodné zvolit dvouhodinový blok. Pokud využíváte vzorové hodiny jiné školy, projděte si pozorně celý dokument. Můžete narazit na učivo, které ještě neprobíráte, nebo na slova, která bude potřeba dětem vysvětlit. Připraveným štěstí přeje.

Před výukou je vhodné děti seznámit s bezpečnostními a pracovními zásadami v učebně s interaktivní tabulí (metodou brainstormingu či pouhým výčtem zásad).

Příklad práce s interaktivní tabulí
Vyjmenovaná slova po L - seznámení, vysvětlení pojmů

1. Napiš nebo nakresli, co vše můžeš právě SLYŠET. Minuta ticha není vždy naprostou minutou ticha, proto můžeme využít první z vyjmenovaných slov po L jako motivaci v úvodní části práce s tabulí. Úkolem je zaposlouchat se do zvuků třídy, školy a jejího okolí. Na interaktivní tabuli a papír pak všichni zaznamenají, co slyšeli. Význam slova slyšet žáci rychle chápou. Další úkol je pak velice jednoduchý.

Interaktivní tabule (dále jen IT) - psaní a kreslení s popisovači nebo prsty.

2. Vysvětli, co dané vyjmenované slovo znamená. Stránka s obrázky k jednotlivým vyjmenovaným slovům má žákům pomoci k jejich vysvětlení. Vždy žádáme o výklad jinými slovy či popisem. Hledáme slova souznačná.

IT - vysvětlená slova dávají děti do kroužku

3. Jak odůvodníš pravopis? Odůvodňování bývá pro děti těžké. V prvních hodinách proto necháváme žákům vizuální podporu všech používaných vyjmenovaných slov. Vytvořením vtipné věty podle obrázku a slova pod ním schovaným rozvíjíme fantazii a důvtip. Dbáme však na správné sestavení vět a odůvodnění pravopisu slov ve větách. Pokud se děti navzájem doplňují a hlasitě smějí, pak je vše v pořádku.

IT - odkrývání obrázků na tabuli

Na konci této práce si žáci rozdají a podepíší pracovní listy (viz. příloha) Každý pracuje na svém listě samostatně. Až u úkolů na stránkách IT č. 5 - 8 využívá možnosti komunikace se spolužákem, práce s knihou, učebnicí či encyklopedií. Tyto materiály by měly být volně k dispozici všem žákům. Učitel má nyní roli organizátora a rádce. Před samostatnou prací je nutné vysvětlit zadané úkoly pomocí interaktivní tabule. Zapojte do čtení a ukázek žáky. Práce s tabulí poslouží jako motivace pro další činnosti.

IT - společné čtení zadání z tabule, nalezení a zakroužkování prvních dvou slov mezi vyjmenovanými slovy

4. Vytvořte....(vylušti křížovku, tajenka ti napoví). Luštění křížovek a rébusů patří k zábavnější části vyučování. Když přidáme něco z již zvládnutého učiva, poslouží také ke kontrole znalostí našich žáků. Žáci nejprve samostatně bez tabule luští tajenku. Po samostatné práci provedeme společně kontrolu tajenky s IT. Poté žáci utvoří dvojice (u slabších žáků doporučuji trojice).

IT - dopisování výrazů do křížovky
Hlavní část - práce dvojic (skupin)

V této části hodiny žáci pracují ve dvojicích (skupinách) na svých stanovištích. Tabule nyní slouží jako kulisa pro lepší orientaci v činnostech. Není nutné s IT pracovat vždy po celou dobu výuky. Žáci si mohou vypracovávat úkoly v pracovních listech, provádět zápisky z tabule nebo ji využít pouze jako obrazovou či textovou oporu pro svou práci.

5. Vyhledejte a vypište vyjmenovaná slova po L. Pro děti se SPU je tento úkol obtížný, proto doporučíme nápovědu (přehled vyjmenovaných slov) ve spodní části listu. Místo vypisování lze vyjmenovaná slova po L pouze kroužkovat.

6. Seřaďte vyjmenovaná slova po L podle abecedy. Vyhledání a seřazení vyjmenovaných slov podle abecedy je úkol na několik málo minut. Dovolte dětem využít přehled s abecedou.

7. Do vět se vloudila chybná slova. Při hledání a odstraňování chybných slov ve větách by mělo být používáno správné odůvodňování pravopisu.

8. Najděte v učebnici, knize či časopise co nejvíce zajímavostí o slovech mlýn, plyš, pelyněk, lyže. Každá z dvojic může hledat všechna uvedená slova nebo si vylosuje pouze jedno slovo, ke kterému nakreslí např. obrázek, vymyslí a napíše větu (příběh) na počáteční písmeno apod. Hledání a vypisování z knih je však úkol na delší čas. Limit je 20 minut, ale v případě, že jsou děti do práce zabrané, necháváme vždy nějakou tu minutu navíc. Proto s tím dopředu počítejte. Pokud se ve třídě nachází dvojice žáků, o níž víte, že samostatně pracuje s internetem, umožněte jí přístup k vyhledávání pomocí webu. IT - úkoly na str. 5 - 8 provádíme nejprve bez přímé práce na IT.

Závěrečná část

V poslední části celého bloku musíme nechat místo na kontrolu, vyjádření dvojic ke své práci (prezentace, vysvětlování, popis) a zadání domácího úkolu - „nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po L".

IT - žáci chodí doplňovat, dopisovat a kroužkovat zadané jevy ze stran 5 - 8 (u IT se střídají zástupci = mluvčí jednotlivých dvojic či skupin).

Zda byl cíl výuky naplněn, zjistíme jednoduchými otázkami k učivu. Velmi oblíbeným hodnocením hodiny je pro žáky tzv. „Spaní", kdy si všichni položí hlavu na lavici a vyučující se ptá binárními otázkami (odpověď ano - ne) na jejich pocity, úspěchy, neúspěchy, zkušenosti, získané znalosti, spolupráci s ostatními apod. Zvednutím ruky pak dává žák jasnou odpověď a informaci pro učitele, jak hodina proběhla.

Pro žáky i vyučujícího je uvedený způsob výuky velice zajímavý, dokonce můžeme říci, že pestrý. Proto se nebojme využít možností dnešní doby. Čas na přípravu podobné hodiny se vyplatí. O to více, když jí lze použít s drobnějšími úpravami několikrát. Při využívání interaktivní tabule jsou důležité znalosti práce na PC, ale rozhodujícím ve výchovně-vzdělávacím procesu je stále lidský přístup, vzájemná komunikace mezi žákem a učitelem a spolupráce všech zúčastněných.

Literatura a použité zdroje

[1] – [cit. 2009-07-27]. Dostupný z WWW: [www.veskole.cz].
[2] – [cit. 2009-07-27]. Dostupný z WWW: [www.edu.cz ].
[3] – DVORSKÝ, L. Český jazyk pro třetí ročník. Všeň : Alter, 2000.
[4] – WILLIAMS, B. Otázky a odpovědi historie světa. Havlíčkův Brod : Fragment, 2005.
[5] – KINDERSLEY , D. Velká obrazová encyklopedie. Praha : Knižní klub, 2002.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
436.52 kB
PDF
Příloha

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Růžena Pekařová

Hodnocení od uživatelů

Lucie Poláková
22. 9. 2009, 18:40
Milá kolegyně, děkuji za dobře a velmi pečlivě popsanou inspiraci jak dětem zpříjemnit něco tak "těžkého" jako vyjmenovaná slova. Moderní technologie na ně platí :)Jako regionální koordinátorka projektu Metodika II často slýchám poptávku po takovém typu článků jako je ten Váš. (Jak přesně na to? Jak se přestat bát tabule?) Ráda ho na svých prezentacích přestavím. Chystáte další příklady? Poptávka by byla!

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

SMART Board (interaktivní tabule), papíry, pracovní listy, psací potřeby, učebnice Českého jazyka pro 3. roč., encyklopedie všeobecného zaměření pro děti