Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Letadlo aneb Poznáváme vše spojené s létáním
Odborný článek

Letadlo aneb Poznáváme vše spojené s létáním

21. 4. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Smyslem činností nabízených v rámci tohoto bloku je přiblížit dětem různá témata vztahující se k letadlům a létání a využít zájmu dětí o tuto tematiku k rozvoji schopností a získání dovedností zejména v oblasti poznávání, představivosti a fantazie, dovedností řečových, komunikativních a sociálních.

 

Tento integrovaný blok byl realizován v měsíci březnu jako součást celoročního projektu. Protože máme ve třídě značnou převahu chlapců (pouze dvě děvčátka), zvolená tematika vyplynula z přirozeného zájmu chlapců o techniku a stroje, v našem případě o letadla a o práci na letišti. Základní téma jsme se snažili mnohostranně rozvinout a naplnit jej co nejpestřejší nabídkou činností.

Zaměření projektu
 • přiblížit tematiku dopravy, cestování
 • prohloubit představu o práci dospělých na letišti
 • umožnit dětem pozorování startu a přistávání letadel, poznávání budov, ploch a zařízení ke startům, pozorování provozu na letišti
 • umožnit rozhovor s pracovníkem bezpečnostní ochranné služby
 • vytvořit povědomí o jiných zemích
 • rozvíjet komunikativní dovednosti
 • rozvíjet představivost a fantazii
 • vytvořit prostor k tvořivým činnostem - konstruktivním, dramatickým, hudebním, výtvarným, k práci s encyklopedií
 • umožnit dětem spolupodílet se na vytváření, průběhu a výsledcích projektu Letadlo
 • rozvíjet kooperativní dovednosti
 • vytvořit zajímavé a bezpečné prostředí, rozdělení rolí
 • přiblížit formou hry pravidla vzájemného styku v jednání lidí - zdvořilost, slušnost, ohleduplnost
 • usnadnit osobnostní a sociální rozvoj i sociální integraci dítěte (vstřícným a vlídným přístupem)
 • rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě, učit se hodnotit vlastní pokroky a úspěchy
 • vyzvat ke spolupráci rodiče a zapojit je do činností
Realizace nabízených činností

1. den - motivace, vyprávění učitelky s využitím obrázků z encyklopedie:

Od nepaměti lidé záviděli ptákům schopnost létat a snažili se je napodobovat. Připevnili si na ruce křídla, ale jejich pokusy vznášet se a létat končily nezdarem. Dnes ve vzduchu létá mnoho různých druhů letadel. Miliony lidí denně létají ve velkých i malých dopravních letadlech. Vojáci mají k dispozici rychlé stíhačky, bombardéry a obrovská dopravní letadla. Chtěli byste se podívat na letiště do Ruzyně?

2. den - exkurze na letiště do Prahy - Ruzyně:

 • prohlídka prostředí,
 • seznámení se s mapou světa,
 • rozhovor se zaměstnancem letiště,
 • pozorování provozu (obr. 1)

3. den - využití předchozích zkušeností:

 • děti ve školce vyprávějí o svých dojmech a zážitcích, o tom, co viděly, co bylo na letišti zajímavé, co je upoutalo
 • návrh učitelky na hru „vytvoříme si letadlo", zhotovení myšlenkové mapy
 • využití návrhů dětí na úpravu prostředí a přípravu pomůcek
1.

Abychom si mohli vytvořit ze třídy letadlo, budeme potřebovat leteckou palubní desku, na které budou umístěny:

 • výškoměr
 • rychloměr
 • kompas
 • zatáčkoměr
 • radiokompas
 • teploměr
 • tlakoměr
 • ukazatel stavu paliva
 • navigační přístroje
 • ukazatel polohy přistávacích klapek, podvozku a mikrofon."
Praktické činnosti, rozvíjení představivosti a fantazie

Z připraveného materiálu (víčka, špunty, papírové obaly) děti sestavují, nalepují, zhotovují palubní desku, některé letadla kreslí, skládají z papíru, jiné sestavují letadlo ze stavebnice SEVA za pomoci asistenta (obr. 2)

4. den:

 • dokončení palubní desky, označení a popisování
 • přednes básně Marie Sirůčkové - „Láďovo letadlo"
 • využití pracovního listu k procvičení grafomotoriky, uvolňovací cvičení, dvojsmyčka
2.
 • grafické napodobování písmene L, doplňování do textu, využití básně „Láďovo letadlo"
3.
 • pozorování letu letadel, určování směru, pravolevá orientace


5. den hra pokračuje - připravujeme se na cestu letadlem:

 • hrové a spontánní činnosti s vytvořenou pomůckou, rozhovor o průběhu a výsledku her
 • besedování: Děti, kam jste letěly? Co všechno jste z okna letadla viděly? Ve které cizí zemi jste přistály? Jak tam mluvili? Znáte nějakou cizí řeč? Kdo doopravdy letěl letadlem?
 • doplnění myšlenkové mapy o další aktivity (obr. 3)
 • tvořivé činnosti - využití návrhů a předchozích zkušeností dětí k dalším aktivitám, pomalování oken, zhotovení letenek (obr. 4), nápisů
 • seznamování s anglickým jazykem - nácvik písně I have a plane
4.
 • individuální nácvik hlášení v cizím jazyce, španělsky, ukrajinsky a anglicky (angličtina se stala součástí celoroční dopolední vzdělávací nabídky, ve třídě jsou i děti z vícejazyčného prostředí)
 • spolupráce s rodiči - předání letenek, stanovení dne odletu, zhotovení informativního letáku o chystané akci, s prosbou o spolupráci při realizaci závěrečné části projektu (úkolem rodičů bylo připravit dětem vhodné oblečení, přijít do školky se zavazadlem a pasem v určenou hodinu a zúčastnit se letu - vystoupení dětí)

6. den - pokračování v hravých činnostech, důraz na střídání rolí kapitánů, vzájemnou domluvu:

 • řešení problému, myšlenkově i prakticky, využití pracovního listu (do trupu letadla vjíždějí auta v určitém pořadí, po přistání musí auta vycouvat, letadlo po přistání stojí v opačném směru - které auto bude první a které poslední? Proč?)
5.
 • didaktická hra na rozvíjení paměti - balíme kufr (první dítě řekne: Poletím do Anglie a do kufru si dám zubní kartáček. Další přidá slovo a zopakuje: Poletím do Anglie, do kufru si dám zubní kartáček a bačkory. Hra se slovy pokračuje tak dlouho, dokud si někdo z dětí pamatuje předměty vložené do kufru.

7. den

 • jaké činnosti jsme v rámci tématu již udělali - kontrola myšlenkové mapy
 • využití návrhu dětí - vymýšlení vlastní letecké hymny
 • hra „Všechno lítá, co má peří, motor, křídla" s vytleskáváním slabik
 • skládání letadla z papíru s důrazem na větší přesnost ohybu
 • cvičení s využitím pomůcky - papírového letadla (vnímání vlastního těla a pravolevé orientace)

8. den

 • určování rolí, rozdělení úkolů a povinností s důrazem na společenské chování, slušnost a zdvořilost celé posádky letadla i leteckého personálu (kapitánů, letušek, palubního mechanika, členů pasové a zavazadlové kontroly, bezpečnostní služby)
 • povídání o Londýně - doplnění aktivit o jednoduché a dětem srozumitelné informace:

Londýn je hlavním městem Anglie.
V Anglii se mluví anglicky.
V Londýně je 7 milionů obyvatel.
Nejznámější turistickou atrakcí je londýnský Tower.
V Londýně jezdí patrové autobusy.

9. den - hra „letíme letadlem"

 • příprava společného dopoledne s rodiči
 • úprava prostředí
 • příprava občerstvení
 • vystoupení dětí v určených rolích (posádka, cestující)
 • předvedení básní a písní
 • pochválení dětí, jak vše zvládly, připomenutí, čemu všemu se naučily, co zvládly

10. den - hodnocení projektu

Z pohledu dětí - tento projekt je zaujal, přinesl jim zajímavé zážitky i nové poznatky. Děti hodnotily také samy sebe, co nového se dozvěděly a naučily, co se jim povedlo i co by příště udělaly jinak, co ještě by je zajímalo.

Z pohledu učitelky - děti si nabízené situace a činnosti prožily, dozvěděly se mnoho nového, pro ně zajímavého. Spontánní prožívání umocnila spoluúčast rodičů. Děti se chovaly jistě, odvážně, přirozeně improvizovaly, velmi dobře komunikovaly jak mezi sebou, tak ve vztahu k dospělým. Na setkání s rodiči dobře zvládly určené role, uvědomily si, že se mohou mnohému naučit.

Téma bylo tedy zvoleno dobře, protože bylo pro děti zajímavé, motivující jejich aktivitu. Náplň projektu umožnila naplňovat záměry i očekávané výstupy, které jsme si stanovili.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

Literatura a použité zdroje

[1] – OPRAVILOVÁ, E.; FILCÍK, E. Než půjdeš do školy 2.. Praha : Blug, 1996. ISBN 80-85635-73-9.
[2] – SIRŮČKOVÁ, M. Zlatý klíček: 100 říkanek ke správné výslovnosti. Praha : SPN, 1991. ISBN 80-04-25697X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

Nutnou výchozí podmínkou je návštěva letiště a rozhovor s jeho pracovníkem. Na základě tohoto prožitku dále využíváme námětových her (např. jsme na letišti, cestujeme, jsme v letadle), pracujeme s encyklopediemi, knížkami a časopisy o letadlech, se stavebnicemi (SEVA), používáme výtvarný materiál, (plast, lepenka), uplatníme také zvukovou nahrávku startu a přistávání letadla apod.