Odborný článek

Kniha je můj kamarád

25. 7. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Lenka Kymrová

Anotace

Charakteristika integrovaného bloku: Využít svátek Březen - měsíc knihy a internetu k motivaci dětí. Aktivně zapojit rodiče při realizaci tématu. Návštěva městské knihovny, antikvariátu, knihkupectví, seznámit se s výrobou papíru.
Očekávané výstupy: Probudit v dětech zájem o četbu
Časový rozsah: 2 týdny
Věková skupina: 5 - 7 let

Charakteristika integrovaného bloku: Využít svátek Březen - měsíc knihy a internetu k motivaci dětí. Aktivně zapojit rodiče při realizaci tématu. Návštěva městské knihovny, antikvariátu, knihkupectví, seznámit se s výrobou papíru.
Očekávané výstupy: Probudit v dětech zájem o četbu
Časový rozsah: 2 týdny
Věková skupina: 5 - 7 let


Při tvorbě desetidenního školního projektu jsme se inspirovali v kalendáři, kde je měsíc březen stanoven jako Měsíc knihy a internetu. Je důležité seznamovat děti s četbou již od nejútlejšího věku. Březen - měsíc knihy byl pro nás odrazovým můstkem, jak nenásilnou a zábavnou formou seznámit děti s literaturou a jejími žánry.

Při realizaci projektu jsme s dětmi navštívili knihovnu, knihkupectví a antikvariát. V realizaci nám aktivně pomáhali rodiče. Děti s nadšením přijaly nápad seznámit své spolužáky se svojí nejoblíbenější knihou a připravily pro rodiče i veřejnost výstavu na téma Kniha - můj kamarád. Výstava poukazovala na průběh vzniku knihy, od výroby papíru až po jeho svázání, zhotovení záložek do knih a svitků.

Očekávané výstupy
 • dítě umí zacházet s knihou
 • učí se knihu využívat jako zdroj nových poznatků
 • zná historii písma a koloběh výroby knihy (malby na skalách, hliněné desky, svitky...)
 • rozezná různé žánry knih
 • uvědomuje si, že i slepí umí číst, seznámení se s Braillovým písmem nevidomých a se znakovou řečí neslyšících
 • umí prožívat radost z vlastní tvůrčí práce
 • umí srovnat různá zpracování pohádky (kniha, film, divadlo, píseň, báseň)
 • nebojí se prostřednictvím pohybu vyjádřit emoce
 • učí se přijmout hlavní i vedlejší roli při hře
 • uvědomuje si sounáležitost s kolektivem
Plán činností

1. den - vysvětlení svátku Březen - měsíc knihy:

 • seznámení s pojmem kniha, literatura pro děti a její žánry
 • prohlížení knih z třídní knihovny, pohádkové, encyklopedie, atlasy, knihy s básněmi
 • četba na přání
 • volné převyprávění oblíbené pohádky
 • správná artikulace
 • recitace básní a zpěv písní dle obrázků (např. Princeznička na bále, Čarodějnice, Strašidlo, Perníková chaloupka...)
 • námětová hra NA KNIHKUPECTVÍ, pravidla slušného chování
 • pohybová hra s pohádkovým námětem Na Krále
 • vyzvání dětí, aby si přinesly svoji nejoblíbenější knihu

2. den - prezentace dětí na téma Moje oblíbená kniha, výstava všech přinesených knih, seznamování s nimi, jejich žánry, prohlížení ilustrací:

 • pravidla, jak se staráme o knihu, šetrné zacházení s ní
 • seznamování s pojmy ilustrátor, spisovatel
 • návštěva městské knihovny - Víš, kde bydlí knihy?
1.

3. den - námětová hra NA KNIHOVNU:

 • výroba průkazu Malého čtenáře do městské knihovny (překládání, stříhání, grafomotorické cvičení, správný úchop psacího nástroje, psaní vlastního jména)
 • didaktická hra Sombrero - sestavování pohádkových bytostí z dílů
 • využití DVD Kostičky - díl KNIHA - seznamování s tím, jak kniha vzniká, jak se vyrábí papír
 • příprava na výrobu ručního papíru, stříhání, trhání a máčení novinového papíru
 • pohybová hra NA SOCHY - děti se při hudbě pohybují po místnosti, při změně hudebního doprovodu se co nejrychleji musí zastavit a nehýbat se, představují strnulé sochy

4. den - výroba ručního papíru (který využijeme při tvorbě přání k Velikonocům):

 • PRINCOVÉ ZACHRAŇUJÍ PRINCEZNY
 • vycházka k Motýlímu hradu a Korábu
 • cvičení odvahy, obratnosti, rovnováhy, koordinace pohybů (výstup na žebřík, skluz ze šikmé plochy, jízda na kladce, chůze po kladině...)
2.

5. den - námětová hra NA RODINU - čteme panenkám z obrázkových leporel (logopedická prevence):

 • námětová hra NA PIRÁTY - objevujeme svět v moři i na ostrově - využití atlasu a encyklopedie zvířat
 • stříhání a skládání leporela
 • kresebný seriál na téma Honba za pokladem
 • seznámení s pohybovou hrou ŠTRONZO
 • reagovat na předem určený povel, při kterém děti tvoří dvojice

6. den - námětová hra NA KNIHOVNU - četba oblíbené pohádky O pejskovi a kočičce:

 • volné převyprávění děje dětmi
 • písně o zvířátkách z pohádky - doprovod na hudební nástroje, hra na tělo

7. den - námětová hra NA DIVADLO - divadelní stan, rozdělení rolí: herec, prodavač lístků, prodavač občerstvení, uvaděč, dramatizace známé pohádky:

 • Pantomima - vyjádřit myšlenku pohybem a mimikou
 • TAJNÝ SÁČEK - hmatem rozeznat předměty
 • OBRÁZKY - vypichovací technikou
3.

8. den - rozvoj jemné motoriky a zrakového vnímání

 • ukázka Braillova písma a pokus napsat nebo vypíchat počáteční písmeno svého jména v Braillově písmu
 • didaktická hra Obrázkové hříčky - třídění a skládání obrázků ze známých pohádek
 • pohybová hra Škatulata, batolata
4.

9. den - konstruktivní hra se stavebnicí Lego, Seva - STAVÍME KNIHOVNU:

 • námětová hra NA KNIHKUPECTVÍ - rozdělení rolí, pravidla slušného chování
 • kresba MŮJ OBLÍBENÝ POHÁDKOVÝ HRDINA
5.

10. den - prohlížení encyklopedií a vyhledávání informací:

 • upevňování příslovcí místa nahoře, dole, vpravo, vlevo, předložek za, u, při, nad, pod, vedle atd.
 • seznámení s předchůdcem knihy (hliněnou destičkou, svitkem) a písma (obrázkové písmo)
 • výroba svitku zdobeným voskovým pastelem - rozvoj jemné motoriky, procvičení grafomotoriky
6.
Evaluace projektu

Činnosti jsme hodnotili každý den společně s dětmi. Projekt byl dětmi přijat s nadšením, zpětně ho pokládám za velmi zdařilý. Při realizaci projektu jsme spolupracovali s rodiči, kteří nám pomohli realizovat den v městské knihovně, kde se děti seznámily s novými informacemi o literatuře. Děti velmi rády připravily výstavu, která přibližovala postup výroby knihy, od výroby papíru až po její svázání, také svitky, záložky, leporela, vypichované obrázky, destičky s Braillovým písmem.

Po realizaci projektu musím konstatovat, že se rozplynuly naše obavy z toho, že kniha leží v ústraní vedle techniky, se kterou děti každodenně přicházejí do styku. Děti považují knihu za dobrého kamaráda, který je zdrojem nejen nových poznatků, ale i báječných příběhů, které nejlépe přečte maminka.


www.tvorivyamos.cz

Literatura a použité zdroje

[1] – CLAYCOMBOVÁ, P. Školka plná zábavy. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-069-3.
[2] – NADEAU, M. Relaxační hry s dětmi. 1. vydání. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-712-4.
[3] – KÁBELE, František. Obrázková škola řeči. 2. vydání. Praha : SPN, 1996. ISBN 80-04-26649-5.
[4] – KOHLOVÁ, M. 200 výtvarných činností: náměty pro tvořivost dětí od 3 let. 2. vydání. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-417-6.
[5] – ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; TICHÁ , Alena. Lidové písničky a hry s nimi. 2. vydání. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-264-5.
[6] – VEBEROVÁ, Eva. Čteme si s mámou. Praha : SPN, 1992. ISBN 80-04-24575-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Kymrová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze