Domů > Odborné články > Neformální vzdělávání > Aktivity v procesu standardizace
Odborný článek

Aktivity v procesu standardizace

20. 4. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Tomáš Oršulák

Anotace

Pro splnění definovaných cílů a realizace aktivit a výstupů (článek „Výstupy z KA Standardizace“) se přistoupilo k intenzivní a úzké spolupráci se spektrem organizací proporčně zastupujících organizace zájmového a neformálního vzdělávání a soukromou sféru (zpracovatelé zakázek a konzultanti).

Byly nadefinovány tři základní úrovně spolupráce (workshopy, konzultace výstupů, resp. odborných problémů a dotazníková šetření), které se dále členily dle příslušnosti k jednotlivým klíčovým výstupům (procesní analýza, ověřování certifikačních nástrojů, kompetenční model (definice a úrovně kompetencí, nástroje pro měření kompetencí, Development Centrum), vzdělávací programy, implementační příručka, videofilmy a nástroj Project Manager (viz "Slovník pojmů" nebo "Výstupy z KA Standardizace").
V již realizovaných (do března 2011) aktivitách (bez dotazníkového šetření) participovalo 31 organizací a 2 firmy (viz obr. Spolupráce). V rámci dotazníkového šetření a ve spolupráci s KA Výzkumy bylo osloveno cca 500 organizací z cílové skupiny.

Obr. Spolupráce

Spolupráce
Workshopy

Realizované

Otevřený informační seminář ke klíčové aktivitě Standardizace (Telč, 3. 10 – 4. 10. 2009)

 • Ve spolupráci s KA 06 se uskutečnil otevřený víkendový seminář – informační workshop. Zde se setkali experti z KA 06 a externí spolupracovníci KA 02 nad tématy standardizace, certifikátů kvality a minimálních kompetenčních profilů pracovníků. Zúčastnilo se ho 25 účastníků, z toho 4 účastníci byli za standardizaci.

3 x workshop k procesní analýze (květen, červen a srpen 17. 8. 2009)

 • Workshopy měly zpočátku převážně informační charakter a jejich úkolem bylo různými metodami přiblížit organizacím smysl řízení kvality v organizacích a benefity procesního řízení. Po prvních konzultacích přímo na pracovištích zúčastněných organizací se jednání posunulo přímo na určování jednotlivých procesů a k návrhu typizované procesní mapy. Současně probíhala analýza dokumentace organizací. Pomůckou při setkáních byly připravené prezentace, aktivity k upřesnění názvosloví a představení dílčích nástrojů podpory řízení činností v organizacích.

1. workshop k tvorbě standardu (Spálené Poříčí, 25. 3. – 27. 3. 2010)

 • Zúčastnilo se ho 18 účastníků, zástupců středisek volného času a nestátních neziskových organizací. Účastníci byli seznámeni s aktuálními informacemi z projektu Klíče pro život a hlavně s klíčovou aktivitou 02 - Standardizace. Jednalo se o první setkání určené k tvorbě samotného standardu. Tématem byla kategorizace organizací a další postupy ve standardizaci, byla modifikována typizovaná mapa procesů.

2. workshop k tvorbě standardu (Spálené Poříčí, 26. 8. – 28. 8. 2010)

 • Zúčastnilo se ho 16 účastníků, zástupců středisek volného času a nestátních neziskových organizací. Tématem workshopu bylo získávání informací a dílčích podnětů ke splnění cílů a tvorbě standardu. Účastníci workshopu pod vedením facilitátora Jana Sýkory pracovali na vytvoření konceptu klíčových procesů v organizacích a upřesnění pozic v organizacích. Mezi dílčí cíle setkání patřilo také připomínkování výstupů z předchozího dotazníku.

Plánované

3 x workshop ke kompetencím (červen, září, prosinec 2011)

 • Tematicky zaměřené na vytvoření kompetenčního modelu (definice a úrovně kompetencí).

5 x kulatý stůl k nástrojům měření kompetencí a k dalším výstupům (duben až červen 2012)

 • Kulaté stoly k prezentaci výstupů cílové skupině.

Konzultace výstupů, resp. odborných problémů

Realizované

 • konzultace k ověřování certifikačních nástrojů
 • konzultace k procesní analýze (12 x přímo v organizacích)

Plánované

 • konzultace k dílčím výstupům a konzultace (expert, uživatel z praxe) modelu hodnocení organizace jako celku (expert, uživatel z praxe)

Dotazníková šetření

Realizované

Plánované

 • Dotazníkové šetření k převedení procesů na kompetence 2C
 • Dotazníkové šetření k tvorbě úrovní kompetencí 2D

Publikační aktivita

V rámci prezentace aktivit bylo vytvořeno množství informačních zpráv a odborných článků (uveden pouze výběr):

Procesy a pozice (M. Beran, J. Šenbauerová)
Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi školskými zařízeními SVČ, ŠD, ŠK) a NNO, které se zabývala kvalitou procesů a klíčovými kompetencemi řídících pracovníků.

Slabé a silné stránky řízení neziskovek (J. Šenbauerová) Pozn. Publikováno na portále RVP.CZ
Výsledky dalšího dotazníkového šetření v rámci projektu Klíče pro život zaměřeného na kvalitu řízení celostátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží

Analýza cílových skupin (M. Beran, J. Bartáková, Z. Humpolík)
Dokument obsahuje charakteristiku cílových skupin, výstupy a výsledky dotazníkového šetření, procesní analýzy a analýzy evaluačních metod. Získané informace budou sloužit k samotné tvorbě standardu.

Procesy a zase procesy ... (M. Beran, J. Šenbauerová)
V rámci projektu Klíče pro život se realizovala analýza procesů ve vybraných organizacích. Pro další evaluaci získaných výsledků bylo vybráno dotazníkové šetření na jehož výsledky se právě zaměříme.

Ověřování evaluačních systémů a nástrojů (M. Beran)
Začali jsme další krok rozpoznání možností tvorby standardu. Jde konkrétně o ověřování evaluačních systémů a nástrojů.

Porovnávání nástrojů (M. Beran)
Zajímavý výstup z ověřování certifikovaných systémů a nástrojů na organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání.

Shrnutí závěrečné zprávy k Ověřování evaluačních systémů a nástrojů (M. Beran, J. Šenbauerová)
V rámci projektu Klíče pro život a aktivity Standardizace organizací neformálního vzdělávání proběhlo Ověřování evaluačních systémů a nástrojů na organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání.

Podpora jakosti řízení organizace a její určení (M. Beran)
Standardizace na konci roku 2009 a téma jakosti v důležitých odkazech.

Výhodou aktivní účasti institucí v procesu standardizace je přímá participace na vývoji evaluačních nástrojů a bezprostřední vliv na určování budoucích standardů. Účastníci budou aktivně zařazeni do procesu budování systému Vzdělávání a uznávání neformálního vzdělávání, který je zaměřen na dlouhodobý profesní růst zaměstnanců organizací.

Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Tomáš Oršulák
Garant Standardizace
Národní institut dětí a mládeže
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR
Sámova 3, Praha 10
tel.: 246 088 223

www.nidm.cz
www.kliceprozivot.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tomáš Oršulák

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Neformální vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
 • Neformální vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě);
 • Neformální vzdělávání
 • Personální a sociální kompetence
 • podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;